Detail předmětu

Splaveniny ve vodních tocích

Akademický rok 2022/23

CR052 předmět zařazen ve 3 studijních plánech

N-P-C-SI (N) letní semestr 1. ročník

N-K-C-SI (N) letní semestr 1. ročník

N-P-E-SI (N) letní semestr 1. ročník

Vysvětlení procesů spojených s vývojem koryt vodních toků a nádrží.
Představení možností predikce vývoje vodních toků a nádrží.
Seznámení se s opatřeními ovlivňujícími vývoj vodních toků a nádrží.

Garant předmětu

prof. Ing. Jan Šulc, CSc.

Zajišťuje ústav

Ústav vodních staveb

Cíl

Seznámení s problematikou vzniku a rozvoje břehové abraze na nádržích. Získání informací o prevenci i následné sanaci narušeného břehového území.

Znalosti

Znalosti v následujících oblastech:
- problematika vzniku a rozvoje břehové abraze na nádržích,
- získání informací o prevenci
- a následné sanaci narušeného břehového území.

Osnova

1. Základní pojmy a dělení.
2. Vlastnosti zrn sedimentu, zrnitostní skladba sedimentu v korytech.
3. Počátek pohybu zrn, odolnost povrchu dna a svahů koryta, eroze.
4. Sedimentace, režimy sedimentace, ovlivňující faktory.
5. Transport dnových splavenin.
6. Transport plavenin.
7. Měření transportu splavenin.
8. Transport splavenin jezy a spádovými stupni. Způsoby regulace transportu splavenin.
9. Numerické modelování transportu splavenin a vývoje koryt.
10. Fyzikální modelování transportu splavenin a vývoje koryt.
11. Zanášení nádrží, transport splavenin prostorem nádrže, vývoj koryt po odstranění hráze.
12. Stabilita břehů vodních nádrží.
13. Případové studie.

Prerekvizity

Hydraulika, hydrologie, mechanika zemin, úpravy toků a jezy, hydraulika otevřených koryt.

Jazyk výuky

čeština

Kredity

5 kreditů

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

https://www.vut.cz/studenti/predmety/detail/256003

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Základní pojmy a dělení.
2. Vlastnosti zrn sedimentu, zrnitostní skladba sedimentu v korytech.
3. Počátek pohybu zrn, odolnost povrchu dna a svahů koryta, eroze.
4. Sedimentace, režimy sedimentace, ovlivňující faktory.
5. Transport dnových splavenin.
6. Transport plavenin.
7. Měření transportu splavenin.
8. Transport splavenin jezy a spádovými stupni. Způsoby regulace transportu splavenin.
9. Numerické modelování transportu splavenin a vývoje koryt.
10. Fyzikální modelování transportu splavenin a vývoje koryt.
11. Zanášení nádrží, transport splavenin prostorem nádrže, vývoj koryt po odstranění hráze.
12. Stabilita břehů vodních nádrží.
13. Případové studie.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Zadání studie, podkladová data.
2. 1D model – geometrie koryta.
3. 1D model – drsnosti koryta, okrajové podmínky, kalibrace modelu.
4. 1D model – zrnitostní charakteristiky koryta.
5. 1D model – průměrná roční průtoková vlna, okrajové podmínky.
6. 1D model – simulace transportu, vyhodnocení vývoje úrovně dna.
7. 1D model – přidání jezu.
8. 1D model – simulace transportu, vyhodnocení vývoje úrovně dna.
9. 1D model – odstranění jezu.
10. 1D model – simulace transportu, vyhodnocení vývoje úrovně dna.
11. Závěrečná zpráva.
12. Výpočet vývoje zanášení nádrže.
13. Prezentace studie.