Detail předmětu

Splaveniny ve vodních tocích

CR052 předmět není zařazen v žádném studijním plánu

Vysvětlení procesů spojených s vývojem koryt vodních toků a nádrží. Představení možností predikce vývoje vodních toků a nádrží. Seznámení se s opatřeními ovlivňujícími vývoj vodních toků a nádrží.

Garant předmětu

prof. Ing. Jan Šulc, CSc.

Zajišťuje ústav

Ústav vodních staveb

Výsledky učení předmětu

Seznámení se s erozními, transportními a sedimentačními procesy ve vodních tocích a v nádržích.
Základní znalosti o splaveninách ve vodních tocích.
Dovednost zpracovat splaveninovou studii toku.
Znalosti problematiky zanášení nádrží.

Prerekvizity

Hydraulika, hydrologie, mechanika zemin, úpravy toků a jezy, hydraulika otevřených koryt.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. Možná je návaznost na zadání závěrečné práce a další odborný růst např. v doktorském studiu.
Konzultační hodiny jsou vypisovány v souladu s platným rozvrhem vyučujícího i studentů, lze je rovněž dojednávat individuálně dle potřeby a možností studenta.

Způsob a kritéria hodnocení

Účast na cvičeních alespoň 90%, vypracování studie. Úspěšné splnění písemného testu a ústní zkoušky.

Cíl

Seznámení s problematikou vzniku a rozvoje břehové abraze na nádržích. Získání informací o prevenci i následné sanaci narušeného břehového území.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

2 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1. Základní pojmy a dělení.
2. Vlastnosti zrn sedimentu, zrnitostní skladba sedimentu v korytech.
3. Počátek pohybu zrn, odolnost povrchu dna a svahů koryta, eroze.
4. Sedimentace, režimy sedimentace, ovlivňující faktory.
5. Transport dnových splavenin.
6. Transport plavenin.
7. Měření transportu splavenin.
8. Transport splavenin jezy a spádovými stupni. Způsoby regulace transportu splavenin.
9. Numerické modelování transportu splavenin a vývoje koryt.
10. Fyzikální modelování transportu splavenin a vývoje koryt.
11. Zanášení nádrží, transport splavenin prostorem nádrže, vývoj koryt po odstranění hráze.
12. Stabilita břehů vodních nádrží.
13. Případové studie.

Cvičení

2 hod./týden, 13 týdnů, povinné

Osnova cvičení

1. Zadání studie, podkladová data.
2. 1D model – geometrie koryta.
3. 1D model – drsnosti koryta, okrajové podmínky, kalibrace modelu.
4. 1D model – zrnitostní charakteristiky koryta.
5. 1D model – průměrná roční průtoková vlna, okrajové podmínky.
6. 1D model – simulace transportu, vyhodnocení vývoje úrovně dna.
7. 1D model – přidání jezu.
8. 1D model – simulace transportu, vyhodnocení vývoje úrovně dna.
9. 1D model – odstranění jezu.
10. 1D model – simulace transportu, vyhodnocení vývoje úrovně dna.
11. Závěrečná zpráva.
12. Výpočet vývoje zanášení nádrže.
13. Prezentace studie.