Detail předmětu

Protipovodňová ochrana

CR056 předmět zařazen v 1 studijním plánu

Ing. prez. program nC > V povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 5 kreditů

1. Katastrofické povodňové události posledních let - aktuálnost řešení problematiky spojené s ochranou proti povodním. 2. Rozsah a míra protipovodňové ochrany záplavového území ve vztahu k možnému vzniku škod - ekonomické (zástavba, zemědělské půda, průmysl) i mimoekonomické (zdraví a životy lidí a zvířat, ekologické). 3. Faktory ovlivňující četnost i rozsah povodní a povodňových škod. 4.Riziková analýza (RA) záplavových území.

Garant předmětu

doc. Ing. Aleš Dráb, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav vodních staveb

Výsledky učení předmětu

Znalost problematiky protipovodňové ochrany a východisek při jejím návrhu. Problematika protipovodňové ochrany je hodnocena z pohledu vodohospodářského s důrazem na hydrodynamické aspekty, environmentálního i společenského. Posluchači se seznámí také se základy rizikové analýzy záplavových území.

Prerekvizity

Hydraulika, hydrologie, úpravy toků, jezy, numerické modelování proudění vody, GIS

Korekvizity

Hydraulika podzemní vody, hydroinformatika

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. Výuka zahrnuje využití metod e-learningu (LMS Moodle). Součástí předmětu je rovněž zpracování semestrálního projektu.

Způsob a kritéria hodnocení

Úspěšné absolvování předmětu vyžaduje splnění těchto podmínek: 100% docházka, výjimečně 2 cvičení omluvená absence, u zkoušky požadavek zápočtu (dokončení semestrálního projektu), pro kladné hodnocení u zkoušky alespoň dílčí znalost ve všech položených otázkách

Cíl

Cílem je vymezit rámec protipovodňové ochrany a východiska při jejím návrhu. Problematika protipovodňové ochrany je přitom hodnocena z pohledu vodohospodářského s důrazem na hydrodynamické aspekty, environmentálního i společenského.Posluchači se seznámí také se základy rizikové analýzy záplavových území.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

2 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1. Druhy povodní, jejich vznik, hydrologická pozorování, historické povodně
2. Identifikace povodňového nebezpečí(vymezení potenciálně ohroženého území, určení možných scénářů průběhu povodně)
3. Simulace průběhu povodně (srážkoodtokové modely, modelování proudění vody v záplavovém území a proudění podzemní vody), studie odtokových poměrů
4. Ovlivňování povodňových situací vodními díly (manipulační řády, aktualizace protipovodňových opatření), bezpečnost vodních děl při povodních.
5. Problematika rizik záplavových území a její vyhodnocení (zranitelnost, expozice, riziko, metody hodnocení)
6. Hodnocení potenciálně záplavového území (podle vodního zákona, klasifikace podle územních plánů)
7. Nejistoty a jejich vliv na míru protipovodňové ochrany
8. Stanovení poškození a škod v záplavovém území, kvantifikace povodňového rizika.
9. Změny režimu podzemních vod v průběhu povodní.
10. Druhy protipovodňových opatření a způsob jejich návrhu.

Cvičení

2 hod./týden, 13 týdnů, povinné

Osnova cvičení

1. - 2. Mapy povodňového nebezpečí
3. - 4. Mapy povodňového ohrožení a rizika
5. - 6. Odhad povodňových škod
7. - 9. Návrh protipovodňových opatření
10. Analýza nákladů a užitků