Detail předmětu

Diplomový seminář (V-VST)

CR058 předmět zařazen v 1 studijním plánu

Ing. prez. program nC > V povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 2 kredity

V tomto předmětu se posluchači, přihlášení k diplomové práci v časově navazujícím termínu, seznamují hlouběji se specializovanou tématikou, ke které je diplomová práce vypsána. Shromažďují potřebná vstupní data a podklady k diplomové práci, které by nebylo možno v časově omezeném intervalu, daném pro její vypracování, získat. Předmět vede vždy pro každého individuelního diplomanta jeho vedoucí diplomové práce, který určuje náplň a rozsah předmětu.

Garant předmětu

Ing. Hana Uhmannová, CSc.

Zajišťuje ústav

Ústav vodních staveb

Výsledky učení předmětu

Cílem předmětu je umožnit studentům přípravu a zpracování podkladů a potřebných dat pro vypracování diplomové práce podle individuálního požadavku náplně a rozsahu, který určí vedoucí diplomové práce.
Výstupem semináře je zpracování prezentace diplomové práce.

Prerekvizity

Znalosti z oboru Vodní hospodářství a vodní stavby, které zahrnují hydrauliku, říční hydrauliku, úpravy vodních toků, jezy, přehrady, využití vodní energie, technické kreslení v systému Autocad, matematické modelování proudění v tocích

Korekvizity

Odborná komunikace s vodohospodářskými firmami

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
Prezentace hlavních výstupů diplomové práce

Způsob a kritéria hodnocení

Povinná účast na seminářích (povoleny pouze dvě omluvené absence), průběžné odevzdávání práce ve stanovených termínech

Cíl

Cílem diplomového semináře je odevzdání diplomové práce dle individuálního zadání a náplně, kterou určí jednotlivý vedoucí vedoucí diplomového semináře.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Cvičení

2 hod./týden, 13 týdnů, povinné

Osnova cvičení

Předmět vede vždy pro každého diplomanta jeho vedoucí diplomové práce, který určuje náplň a rozsah cvičení předmětu dle konkrétního zadání práce