Detail předmětu

Geografické informační systémy

Akademický rok 2023/24

CS002 předmět zařazen v 1 studijním plánu

N-P-C-SI (N) / V letní semestr 1. ročník

Geografické informační systémy nabízejí nástroje a operace schopné simulovat metody a přístupy užívané při řešení problematiky životního prostředí. Koncepce výuky je zaměřena na prostorové analýzy, digitální modely reliéfů, aplikace, výstupy z GIS a významné GIS produkty, zejména vhodné ve vodním hospodářství a při řešení protierozní a protipovodňové ochrany v povodích.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Cílem výuky geografických informačních systémů v životním prostředí je poskytnout studentům základní informace o principech zpracování dat v digitálních technologiích , o vlastnostech, typech a užití digitálních dat v GIS aplikacích.
Koncepce výuky je věnována pojetí, historii a základům GISů, zaměření na prostorové analýzy, digitální modely reliéfů, aplikace, výstupy z GIS a významné GIS produkty, zejména vhodné a používané v problematice GIS ve vodním hospodářství, při řešení pozemkových úprav a také při řešení protierozní a protipovodňové ochrany.

Znalosti

Student zvládne základy zpracování dat v digitálních technologiích , získá informace o vlastnostech, typech a užití digitálních dat v GIS aplikacích.Osvojí si znalosti týkající se prostorové analýzy, digitálních modelů reliéfů, aplikace, výstupy z GIS a významné GIS produkty, zejména vhodné a používané v problematice GIS ve vodním hospodářství, při řešení pozemkových úprav a také při řešení protierozní a protipovodňové ochrany.

Prerekvizity

Základní znalosti z oblastí Hydrologie, Úprava odtokových poměrů v povodí,Základní práce s PC,

Jazyk studia

čeština

Kredity

3 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Úvod do problematiky GIS, představení ArcGIS aplikací, základní práce s ArcGIS aplikacemi, WMS připojení. 2. Souřadné systémy, georeferencování. 3. Základní práce se vzorovými daty. Přichystání dat. Tvorba mapových výstupů (layoutu). 4. Editace v ArcGIS, tvorba nových shapefilových vrstev, práce s nástroji v ArcToolbox, tvorba textu a popisků. 5. Předání nových dat, na kterých pracují studenti sami, tak jak se naučily v předchozích cvičeních. Základní nastavení projektu, Tvorba mapových výstupů (layoutu). 6. Tvorba DMT v prostředí ArcGIS a základní topografické a hydrologické modelování. 7. a 8. Příprava dat v ArcGIS pro výpočet v programu DesQ. 9. Příprava dat pro výpočet erozního smyvu. 10. Příprava vstupních dat v ArcGIS pro program ATLAS. 11. Práce v programu ATLAS, tvorba DMT, podélné a příčné řezy polních cest. 12. Práce v programu ATLAS - pokračování, podélné a příčné řezy polních cest. 13. Zápočet