Detail předmětu

Prezentační dovednosti

CZ057 předmět zařazen v 21 studijních plánech

Ing. prez. program nC > V povinně volitelný letní semestr 1. ročník 2 kredity

Ing. prez. program nC > M povinně volitelný letní semestr 1. ročník 2 kredity

Ing. prez. program nC > K povinně volitelný letní semestr 1. ročník 2 kredity

Ing. prez. program nC > R povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 2 kredity

Ing. prez. program nC > S > NPS povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 2 kredity

Ing. prez. program nC > S > TZB povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 2 kredity

Ing. prez. program nC > S > KSS povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 2 kredity

Ing. kombin. program nCK > V povinně volitelný letní semestr 1. ročník 2 kredity

Ing. kombin. program nCK > M povinně volitelný letní semestr 1. ročník 2 kredity

Ing. kombin. program nCK > K povinně volitelný letní semestr 1. ročník 2 kredity

Ing. kombin. program nCK > R povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 2 kredity

Ing. kombin. program nCK > S > NPS povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 2 kredity

Ing. kombin. program nCK > S > TZB povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 2 kredity

Ing. kombin. program nCK > S > KSS povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 2 kredity

Ing. prez. program nCA > V povinně volitelný letní semestr 1. ročník 2 kredity

Ing. prez. program nCA > M povinně volitelný letní semestr 1. ročník 2 kredity

Ing. prez. program nCA > K povinně volitelný letní semestr 1. ročník 2 kredity

Ing. prez. program nCA > R povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 2 kredity

Ing. prez. program nCA > S > NPS povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 2 kredity

Ing. prez. program nCA > S > TZB povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 2 kredity

Ing. prez. program nCA > S > KSS povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 2 kredity

Předmět zajišťuje praktické osvojení prezentačních dovedností. Studenti se teoreticky seznámí s komplexní přípravou na prezentaci a v rámci cvičení prezentují odborné téma ze stavebně-inženýrského oboru. Studentům je poskytnuta skupinová i individuální zpětná vazba, na jejímž základě studenti dále zvyšují efektivnost svých prezentací pro odbornou i laickou veřejnost. Prakticky si ukážeme, jak strukturovat obsah našeho projevu s ohledem na důležité faktory, které ovlivňují vnímání řečníka - křivka pozornosti posluchačů a formy neverbální komunikace.

Garant předmětu

RNDr. Mgr. Jaroslav Lindr, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav společenských věd

Výsledky učení předmětu

Student bude schopen samostatně prezentovat vybrané téma před skupinou.
Bude znát principy tvorby dobrého mluveného projevu. Bude znát principy tvorby dobré vizuální prezentace.
Student si připraví a odprezentuje referát na vybrané téma a získá ke svým prezentačním dovednostem zpětnou vazbu.
Student napíše seminární práci dle všech standardů (vlastní tvůrčí práce, rozsah, řádná citace dle ISO 690).

Prerekvizity

Předmět navazuje na znalosti získané ve středoškolském vzdělání v předmětu "Základy společenských věd" nebo "Občanská nauka". Vítána je znalost základů obecné a sociální psychologie.

Korekvizity

Znalosti z oblasti rétoriky: fungování mluvidel, práce a cvičení s mluvním aparátem.
Znalosti z oblasti neverbální komunikace: pohyb těla, gestikulace, mimika, intonování.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výklad učiva je podán metodou slovní na přednáškách doprovázených dalším materiálem (na LMS Moodle). Každý student si individuálně připraví prezentaci na vybrané téma, které před publikem odpřednáší. Každý student dostane zpětnou vazbu.
Tvorba vlastní seminární práce na zvolené téma.

Způsob a kritéria hodnocení

Studenti vytvoří prezentaci (cca 10 minut) na zvolené téma.
Prezentace bude hodnocena v těchto kritériích:
1. dodržení času
2. práce s textem (vlastní text, pouhé přečtení nestačí)

Student vytvoří seminární práci na zvolené téma.
Seminární práce bude hodnocena v těchto kritériích:
1. dodržení rozsahu
2. vlastní tvůrčí práce, řádná citace dle ISO 690

Cíl

Orientace v předmětu, schopnost aplikovat získané znalosti, vědomosti a dovednosti v profesním i osobním životě.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

1 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1. Úvod do problematiky prezentačních dovedností. Výběr tématu mluvené prezentace.
2. Kritéria posuzování prezentací. Tréma a relaxační techniky.
3. Hodnocení a emoční inteligence. Empatie a její role v mezilidské komunikaci.
4. Role sebepoznání a sebemonitorování při komunikaci. Kritika a pochvala v komunikaci.
5. Základy neverbálního projevu a příprava prezentace.
6. Rozbor nejčastějších chyb v projevu z hlediska neverbální komunikace.
7. Základy verbální komunikace, hlasová příprava a řečnictví.
8. Typy prezentací (informační, přesvědčovací a improvizační) a jejich specifika. Práce s publikem. Prezentace výsledků odborné a laické veřejnosti.
9. Softwarová podpora prezentací. Prezentační pomůcky a jejich vhodné použití.
10. Etika a společenská etiketa z pohledu prezentačních situací.
11. Specifika prezentací jednotlivých stavebně-inženýrských oborů.
12. Specifika týmových prezentací. Role jednotlivce v pracovní skupině.
13. Prezentace textovým materiálem. Psaná komunikace.

Cvičení

1 hod./týden, 13 týdnů, povinné

Osnova cvičení

1. Úvod do předmětu. Základní popis přípravy prezentace. Zásady poskytování zpětné vazby.
2. Praktická část výuky. Individuální vystoupení a zpětná vazba.
3. Praktická část výuky. Individuální vystoupení a zpětná vazba.
4. Praktická část výuky. Individuální vystoupení a zpětná vazba.
5. Praktická část výuky. Individuální vystoupení a zpětná vazba.
6. Praktická část výuky. Individuální vystoupení a zpětná vazba.
7. Praktická část výuky. Individuální vystoupení a zpětná vazba.
8. Praktická část výuky. Individuální vystoupení a zpětná vazba.
9. Praktická část výuky. Individuální vystoupení a zpětná vazba.
10. Praktická část výuky. Individuální vystoupení a zpětná vazba.
11. Praktická část výuky. Individuální vystoupení a zpětná vazba.
12. Praktická část výuky. Individuální vystoupení a zpětná vazba.
13. Praktická část výuky. Individuální vystoupení a zpětná vazba. Shrnutí semestrální práce studentů
a aplikovatelnosti pro obor.