Detail předmětu

Hydroinformatika 2

CR004 předmět zařazen v 1 studijním plánu

Ing. prez. program nC > V povinný zimní semestr 2. ročník 3 kredity

1. Teoretické a praktické základy pro využívání moderních informačních a komunikačních technologií při modelování, řízení a rozhodování v oboru vodního hospodářství. 2. Zajišťování a zpracování vstupních podkladů. 3. Využití simulačních modelů ve vodním hospodářství (srážkoodtokové modely, simulace proudění vody v potrubích a otevřených korytech, modelování proudění podzemní vody, simulace pohybu splavenin, transport rozpuštěných látek). 4. Zpracování a vyhodnocení výsledků modelování (využití GIS apod.).

Garant předmětu

doc. Ing. Aleš Dráb, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav vodních staveb

Výsledky učení předmětu

Znalost základních principů a možností využití hydroinformatiky ve vodním hospodářství.Celkový přehled o vstupních datech a simulačních modelech ve vodním hospodářství. Získání praktických zkušeností s využitím hydroinformatiky na semestrálních projektech.

Prerekvizity

Hydraulika, hydrologie, GIS, odborné předměty z oboru vodního hospodářství a vodních staveb

Korekvizity

nejsou požadovány

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. Výuka zahrnuje využití metod e-learningu (LMS Moodle). Součástí předmětu je rovněž zpracování semestrálního projektu.

Způsob a kritéria hodnocení

Úspěšné absolvování předmětu vyžaduje splnění těchto podmínek: 100% docházka, výjimečně 2 cvičení omluvená absence, dokončení semestrálního projektu (závěrečná zpráva a prezentace).

Cíl

Cílem předmětu je:
seznámení se základními principy a funkcí hydroinformatiky ve vodním hospodářství; poskytnout informace o vstupních datech a simulačních modelech ve vodním hospodářství; získání praktických zkušeností s využitím hydroinformatiky na semestrálních projektech.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Cvičení

2 hod./týden, 13 týdnů, povinné

Osnova cvičení

1. - 2. Zadání semestrálního projektu
3. - 5. Zajišťování a zpracování vstupních podkladů
6. - 7. Využití simulačních modelů ve vodním hospodářství
8. - 9. Zpracování a vyhodnocení výsledků modelování
10. Prezentace semestrálních projektů