Detail předmětu

Vodohospodářská legislativa

Akademický rok 2022/23

CS004 předmět zařazen ve 3 studijních plánech

N-P-C-SI (N) letní semestr 1. ročník

N-K-C-SI (N) letní semestr 1. ročník

N-P-E-SI (N) letní semestr 1. ročník

Právo, úloha práva, prameny práva, principy práva
Správní řízení - zákon, prováděcí předpisy
Územní plánování, stavební řád - zákon, prováděcí předpisy
Vodní hospodářství, zákon o vodách, účel, základní pojmy, nakládání s vodami, ochrana vod, ochrana před povodněmi, vodní toky, vodohospodářská díla, podzemní vody, povolení, souhlasy, úplaty, státní správa
Prováděcí předpisy k zákonům

Garant předmětu

doc. Ing. Daniel Marton, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav vodního hospodářství krajiny

Cíl

Seznámení se s významem a posláním státní správy na úseku územního plánování, stavebního řádu a vodního hodpodářství.
Seznámení se z rozsahem vodního práva a vodohospodářské legislativy.
Základní znalosti z oblasti vodohospodářské politiky, vlastnických vztahů s ohledem na platnou legislativu EU.

Znalosti

Základní znalosti vodohospodářské legislativy

Osnova

1. Právo, prameny práva, pricipy práva
2. Obecné členění legislativní soustavy ČR
3. Správní právo, správní řád, správní řízení
4. Stavební právo, územní plánování
5. Stavební právo, stavební řád a stavebí řízení
6. Vodní právo, prameny a zásady vodního práva
7. Správa a státní správa ve vodním hospodářství
8. Zákon o vodách, část 1, právní povaha vod
9. Zákon o vodách, část 2, nakládání s vodami
10.Zákon o vodách, část 3, vodní díla
11.Zákon o vodách, část 4, povodně, ochrana před povodněmi
12.Zákon o vodovodech a kanalizacích, část 1
13.Zákon o vodovodech a kanalizacích, část 2

Prerekvizity

Základy ekonomiky, pozemního stavitelství, vodního stavitelství
Základní pojmy životního prostředí
Právní základy, Ústava, Listina základních práv a svobod

Jazyk výuky

čeština

Kredity

3 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

https://www.vut.cz/studenti/predmety/detail/255837

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Právo, prameny práva, pricipy práva
2. Obecné členění legislativní soustavy ČR
3. Správní právo, správní řád, správní řízení
4. Stavební právo, územní plánování
5. Stavební právo, stavební řád a stavebí řízení
6. Vodní právo, prameny a zásady vodního práva
7. Správa a státní správa ve vodním hospodářství
8. Zákon o vodách, část 1, právní povaha vod
9. Zákon o vodách, část 2, nakládání s vodami
10.Zákon o vodách, část 3, vodní díla
11.Zákon o vodách, část 4, povodně, ochrana před povodněmi
12.Zákon o vodovodech a kanalizacích, část 1
13.Zákon o vodovodech a kanalizacích, část 2

Cvičení

13 týdnů, 1 hod./týden, povinné

Osnova

1. Ústava České republiky, Listina základních lidských práv a svobod
2. Plná moc k zastupování v stavebním řízení ve věci výstavby vodovodní přípojky
3. Povolení s nakládání s vodami a stavební povolení, orientace v zákoně o vodách a vyhlášce č. 432/2001 Sb.
4. Žádost o povolení s nakládání s vodami a Žádost o stavební povolení
5. Plná moc ve věci zastupování při vodoprávním řízení
6. Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových – podání žádosti vodoprávnímu úřadu