Studijní program

Geodézie a kartografie

Akademický rok 2024/25

Zkratka: DPC-GK Kód: P0532D260001 Typ studia: doktorský Jazyk studia: český

Získaný titul: Ph.D.

Úroveň kvalifikace: doktorský (třetí stupeň)

Udělovaná kvalifikace: Ph.D. v oblasti "Geodézie a kartografie"

Akreditace:

Forma studia

prezenční studium

Cíle studia

Cílem studia doktorského studijního programu Geodézie a kartografie je poskytnout vynikajícím absolventům magisterského studia specializované nejvyšší univerzitní vzdělání a vědeckou přípravu ve vybraných aktuálních oblastech oboru. Studium je zaměřeno na komplexní vědeckou přípravu, metodiku samostatné vědecké práce a na rozvoj poznání v oblasti teorie geodézie a kartografie s tím, že jako základní disciplíny jsou prezentovány oblasti geodézie a kartografie, a to především výzkum a vývoj v oblasti analýzy měřičských dat, zpracování prostorových dat, fyzikální, inženýrské a družicové geodézie, fotogrammetrie a laserového skenování dále informačních systémů a digitální kartografie. Vědecká příprava v tomto studijním programu je založena na zvládnutí výchozích teoretických disciplín přírodovědného základu a teoretických a vědních disciplín příslušného zaměření. Součástí studia je také zapojení studentů do přípravy a řešení národních a mezinárodních vědeckovýzkumných projektů, prezentace dosažených výsledků na národních i mezinárodních vědeckých a odborných konferencích a jejich publikování v odborných a vědeckých zahraničních i tuzemských časopisech. Během studia získává student nové teoretické poznatky, vlastní zkušenosti z přípravy, realizace a vyhodnocení měření a experimentů a potřebné praktické poznatky také díky úzké spolupráci s praxí a rovněž díky absolvování zahraničních stáží na spolupracujících zahraničních universitách nebo výzkumných pracovištích. V závěrečné fázi studia provádí student syntézu všech studiem získaných teoretických poznatků i dosažených výsledků vlastní tvůrčí práce a zpracovává svoji disertační práci, u níž je kladen důraz na exaktnost a formulování konkrétních přínosů pro další rozvoj studovaného oboru. Cílem studia je, aby absolventi našli: - uplatnění ve vývojové a výzkumné činnosti v ČR i v zahraničí v oblasti příslušného zaměření oboru i pro řešení náročných, netradičních a složitých geodetických a kartografických problémů, - našli uplatnění jako akademičtí pracovníci vysokých škol.

Profil absolventa

Absolvent doktorského studijního programu Geodézie a kartografie navazuje při tomto studiu na magisterský stupeň programu geodézie a kartografie. Doktorand musí absolvovat v rámci studia stanovený rozsah rozšířeného teoretického matematicko-fyzikálního základu. Tyto předměty jsou doplněny odbornými předměty pokrývajícími metody měření, zpracování a analýzy geodetických a kartografických dat, fyzikální geodézie, družicové kosmické geodézie, geografických a kartografických informačních systémů aj. Podle zaměření dizertační práce jsou voleny další předměty. Jedná se především o oblasti geodetických základů, inženýrské geodézie, globálních navigačních systémů, fotogrammetrie a dálkového průzkumu Země, katastru nemovitostí, digitální kartografie a dalších. Absolvent si v průběhu doktorského studia osvojí metodiku vědecké práce a je vybaven hlubokými teoretickými a jazykovými znalostmi, umožňujícími samostatnou tvůrčí odbornou činnost, včetně schopnosti publikování dosažených poznatků. V rámci disertační práce se očekává uvedení originálních a dosud nepublikovaných poznatků. Absolvent doktorského studijního programu Geodézie a kartografie nachází uplatnění ve vývojové a výzkumné základně příslušného zaměření oboru a rovněž ve sféře akademických pracovníků vysokých škol.

Specifické požadavky na přijetí

Podmínky k přijetí ke studiu do doktorských studijních programů se na FAST VUT se řídí těmito předpisy: - zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a změně a doplnění dalších zákonů, - Studijním a zkušebním řádem VUT, - Statutem VUT, - Směrnicí děkana pro přijímací řízení na FAST VUT do doktorských studijních programů. Ke studiu se může přihlásit každý uchazeč, který úspěšně absolvoval magisterský studijní program. Ke studiu je přijat takový uchazeč, který úspěšně vyhověl podmínkám přijímacího řízení specifikovaným ve směrnici děkana pro přijímací řízení do DSP. U přijímací zkoušky se uchazeč prokáže: odbornými znalostmi, výsledky své dosavadní odborné a vědecké praxe (během studia, případně v praxi), odbornými znalostmi z cizího jazyka (na VUT jednotně požadován anglický jazyk). Uchazeč se přihlašuje k vypsaným tématům doktorského studia a s jeho přijetím musí vyslovit souhlas školitel vypsaného tématu doktorského studia.

Přístup k dalšímu vzdělávání

Doktorský studijní program Geodézie a kartografie navazuje na navazující magisterský studijní program Geodézie a kartografie, příp. i na další sesterské navazující magisterské studijní programy.

Požadavky pro úspěšné absolvování

Státní doktorská zkouška, obhajoba dizertační práce

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a známkování

Garant programu

Struktura předmětů

1. ročník / zimní semestr / povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
DEA053 Doktorský seminář 1 (GAK) 4
DYA004 Konzultační výuka cizího jazyka pro doktorandy 2 1

1. ročník / zimní semestr / povinně volitelné / požadován 1 předmět

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
DEB054 Analýza měřických dat 3 8 drzk
DEB055 Geodézie 3 8 drzk
DEB056 Sběr a zpracování prostorových dat 3 8 drzk

1. ročník / letní semestr / povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
DEA057 Doktorský seminář 2 (GAK) 8

1. ročník / letní semestr / povinně volitelné / požadován 1 předmět

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
DAB029 Diskrétní metody ve stavebnictví 1 3 4
DAB030 Numerické metody 1 3 4
DAB038 Matematika 3 4
DAB039 Pravděpodobnost a matematická statistika 3 4

1. ročník / letní semestr / povinně volitelné / požadován 1 předmět

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
DEB058 Fyzikální geodézie 3 7 drzk
DEB059 Geodetické sítě 3 7 drzk
DEB060 Kartografie 3 7 drzk
DEB061 Pokročilé geofyzikální technologie 3 7 drzk
DUB027 Systémy řízení bází dat 3 7 drzk

2. ročník / zimní semestr / povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
DEA062 Doktorský seminář 3 (GAK) 8

2. ročník / zimní semestr / povinně volitelné / požadován 1 předmět

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
DAB032 Analýza časových řad 3 10 drzk
DAB034 Diskrétní metody ve stavebnictví 2 3 10 drzk
DAB035 Numerické metody 2 3 10 drzk
DAB036 Numerické řešení variačních úloh 3 10 drzk
DAB040 Matematika 2 3 10 drzk

2. ročník / zimní semestr / povinně volitelné / požadován 1 předmět

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
DEB063 Družicová geodézie 3 8 drzk
DEB064 Fotogrammetrie a laserové skenování 3 8 drzk
DEB065 Informační systémy a digitální kartografie 3 8 drzk
DEB066 Inženýrská geodézie 3 8 drzk

2. ročník / letní semestr / povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
DEA067 Doktorský seminář 4 (GAK) 8
DYA005 Cizí jazyk pro doktorské studium 8 drzk

3. ročník / zimní semestr / povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
DEA068 Doktorský seminář 5 (GAK) 14
DEA069 Státní doktorská zkouška 20 drzk

3. ročník / letní semestr / povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
DEA070 Doktorský seminář 6 (GAK) 14

4. ročník / zimní semestr / povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
DEA071 Doktorský seminář 7 (GAK) 20

4. ročník / letní semestr / povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
DEA072 Disertační práce 0 drzk

Tip

Nad rámec studijního programu si můžete zapsat volitelné předměty.

Volitelné předměty