Detail předmětu

Doktorský seminář 2 (GAK)

DEA057 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

Ph.D. prez. program DPC-GK povinný letní semestr 1. ročník 8 kreditů

Ph.D. kombin. program DKC-GK povinný letní semestr 1. ročník 8 kreditů

Ph.D. prez. program DPA-GK povinný letní semestr 1. ročník 8 kreditů

Ph.D. kombin. program DKA-GK povinný letní semestr 1. ročník 8 kreditů

Studium, získávání a zpracovávání aktuálních poznatků z problematiky vybraného tématu zaměření programu geodézie a kartografie s podporou školitele, příp. za pomoci školitele – specialisty, nebo s podporou odborníků z pracovišť: - fakulty (např. z fakultního výzkumného centra AdMaS), - VUT, - a mimoškolních vědeckých a výzkumných pracovišť. Práce na simulačních nebo experimentálních částech v oblasti tématu disertační práce. Publikace a prezentace výstupů z tvůrčí činnosti. Sestavení semestrálního plánu návštěv odborných a vědeckých akcí (semináře, workshopy, konference, kongresy) a případně studijních nebo odborných pobytů na zahraničních vědeckých a akademických pracovištích. Práce na publikačních výstupech (příspěvek ve sborníku, článek v odborném nebo vědeckém časopisu. Pro tvůrčí činnost je výhodné spolupracovat s praxí či vědeckými intitutecmi přímo v rámci řešení projektů.

Garant předmětu

prof. Ing. Viliam Vatrt, DrSc.

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie

Výsledky učení předmětu

Cílem předmětu je permanentní vedení studenta při vědecké činnosti a tvorbě komponentů DDP. Výstupem je řádné ukončení studia obhajobou DDP.

Prerekvizity

Znalosti na úrovni absolventa VŠ oboru geodézie a kartografie. Praxe výhodou.

Korekvizity

Stanoví školitel pro konkrétní téma DDP.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány příslušným článkem Studijního a zkušebního řádu VUT, zejména LMS Moodle, exkurze, konzultace, rešeršní činnost, samostudium, exkurze, příprava na práce na projektech, příprava na metody prezentací.

Způsob a kritéria hodnocení

K získání zápočtu je nezbytné splnit harmonogramu cvičení předmětu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Cvičení

3 hod./týden, 13 týdnů, povinné

Osnova cvičení

1.–13. Vyhledání a studium odborných podkladů teoretických, praktických a vědeckých výstupů v oblasti řešeného tématu. Podání projektu (doporučeno ve spolupráci s doktorandem 2. ročníku DSP s příbuzným tématem disertační práce). Publikační činnost (např. práce na příspěvku na odbornou konferenci, práce na článku v odborném časopise). Účast na odborných akcích.