Detail předmětu

Doktorský seminář 4 (GAK)

DEA067 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

Ph.D. prez. program DPC-GK povinný letní semestr 2. ročník 8 kreditů

Ph.D. kombin. program DKC-GK povinný letní semestr 2. ročník 8 kreditů

Ph.D. prez. program DPA-GK povinný letní semestr 2. ročník 8 kreditů

Ph.D. kombin. program DKA-GK povinný letní semestr 2. ročník 8 kreditů

Studium, získávání a zpracovávání aktuálních poznatků z problematiky vybraného tématu zaměření programu geodézie a kartografie s podporou školitele, příp. za pomoci školitele – specialisty, nebo s podporou odborníků z pracovišť: - fakulty (např. z fakultního výzkumného centra AdMaS), - VUT, - a mimoškolních vědeckých a výzkumných pracovišť. Práce na simulačních nebo experimentálních částech v oblasti tématu disertační práce. Publikace a prezentace výstupů z tvůrčí činnosti. Sestavení semestrálního plánu návštěv odborných a vědeckých akcí (semináře, workshopy, konference, kongresy) a případně studijních nebo odborných pobytů na zahraničních vědeckých a akademických pracovištích. Práce na publikačních výstupech (příspěvek ve sborníku, článek v odborném nebo vědeckém časopisu. Pro tvůrčí činnost je výhodné spolupracovat s praxí či vědeckými institucemi přímo v rámci řešení projektů.

Garant předmětu

prof. Ing. Viliam Vatrt, DrSc.

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie

Výsledky učení předmětu

Cílem předmětu je permanentní vedení studenta při vědecké činnosti a tvorbě komponentů DDP. Výstupem je řádné ukončení studia obhajobou DDP.

Prerekvizity

Znalosti na úrovni absolventa VŠ oboru geodézie a kartografie. Praxe výhodou.

Korekvizity

Stanoví školitel pro konkrétní téma DDP.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány příslušným článkem Studijního a zkušebního řádu VUT, zejména LMS Moodle, exkurze, konzultace, samostudium, práce na projektu, prezentace výsledků.

Způsob a kritéria hodnocení

K získání zápočtu je nezbytné prokázat splnění harmonogramu cvičení předmětu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Cvičení

6 hod./týden, 13 týdnů, povinné

Osnova cvičení

1.–13. Zpracovávání praktické části doktorských tezí ke státní doktorské zkoušce v rámci zpracovávání prvního projektu (ve spolupráci se doktorandem 3. ročníku DSP s příbuzným tématem disertační práce), podpora podání druhého projektu doktoranda 1. ročníku DSP s příbuzným tématem disertační práce. Zpracování prezentace dosažených výsledků v oblasti tématu disertační práce, představa o výstupech a přínosu výstupů do praxe i oblasti vědy. Publikační činnost (např. práce na příspěvku na odborné/vědecké konferenci, práce na článku v odborném/recenzovaném časopise). Účast na odborných akcích.