Detail předmětu

Informační systémy a digitální kartografie

DEB065 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

Ph.D. prez. program DPC-GK povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 8 kreditů

Ph.D. kombin. program DKC-GK povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 8 kreditů

Ph.D. prez. program DPA-GK povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 8 kreditů

Ph.D. kombin. program DKA-GK povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 8 kreditů

Úvod. definice informačního systému (IS), základní pojmy. Anthonyho paradigma, historie IS, typy IS, Teorie informace, data, informace, znalosti, evidence, moudrost. IS s územní vazbou, vztah IS a GIS. Životní cyklus IS, metody návrhu IS (strukturovaný a objektový návrh), UML diagramy. Bezpečnost IS, motivace, základní pojmy, metody, kryptografické algoritmy, elektronický podpis, GDPR. Transakční a analytické systémy (OLTP, OLAP). Datové sklady a datová tržiště. Problematika ITSM (Information Technology System Management). Sociální aspekty IS. Pojem globalizace, informační a znalostní společnost. Problematika ERP (Enterprise Resource Planning). Aplikace IS ve státní správě. ISKN, e-Government (systém 4 základních registrů), GeoInfoStrategie. Analytické nástroje GIS, problematika tvorby digitálního kartografického díla. Kartografické modelování v prostředí vektorových datových modelů. Metody kartografického modelování v prostředí rastrových datových modelů. Klasifikace prostorových dat. Optimalizační úlohy v prostředí GIS, síťová analýza a úlohy optimální lokalizace.

Garant předmětu

doc. Ing. Dalibor Bartoněk, CSc.

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie

Výsledky učení předmětu

Základní znalosti o informačních systémech (IS), jejich návrhu, bezpečnosti, význam v globalizaci a sociální aspekty IS. Aplikace IS ve stání správě a v podnicích. Seznámit se se základními analytickými nástroji v GIS, osvojit si metody klasifikace prostorových dat, práce s vektorovými a rastrovými daty pro využití v kartografii. Porozumět základním optimalizačním metodám pro tvorbu kartografických výstupů.

Prerekvizity

Základy informatiky, aplikovaná matematika, základy databází, znalosti z matematické kartografie.

Korekvizity

Student získá průběžné znalosti z předmětů:
Kartografie I., Kartografie II., GIS II.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT

Způsob a kritéria hodnocení

Ústní zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

3 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

I. Informační systémy
1. Úvod. definice informačního systému (IS), základní pojmy. Anthonyho paradigma, historie IS, typy IS.
2. Teorie informace, data, informace, znalosti, evidence, moudrost. IS s územní vazbou, vztah IS a GIS.
3. Životní cyklus IS, metody návrhu IS (strukturovaný a objektový návrh), UML diagramy.
4. Bezpečnost IS, motivace, základní pojmy, metody, kryptografické algoritmy, elektronický podpis, GDPR.
5. Transakční a analytické systémy (OLTP, OLAP). Datové sklady a datová tržiště. Problematika ITSM (Information Technology System Management).
6. Sociální aspekty IS. Pojem globalizace, informační a znalostní společnost.
7. Problematika ERP (Enterprise Resource Planning). Aplikace IS ve státní správě. ISKN, e-Government (systém 4 základních registrů), GeoInfoStrategie.

II. Digitální kartografie a GIS
8. Analytické nástroje GIS, problematika tvorby digitálního kartografického díla.
9. Kartografické modelování v prostředí vektorových datových modelů.
10. Metody kartografického modelování v prostředí rastrových datových modelů.
11. Klasifikace prostorových dat.
12. Optimalizační úlohy v prostředí GIS, síťová analýza a úlohy optimální lokalizace.