Detail předmětu

Sběr a zpracování prostorových dat

DEB056 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

Ph.D. prez. program DPC-GK povinně volitelný zimní semestr 1. ročník 8 kreditů

Ph.D. kombin. program DKC-GK povinně volitelný zimní semestr 1. ročník 8 kreditů

Ph.D. prez. program DPA-GK povinně volitelný zimní semestr 1. ročník 8 kreditů

Ph.D. kombin. program DKA-GK povinně volitelný zimní semestr 1. ročník 8 kreditů

U každé technologie je nutno si uvědomit tyto skutečnosti: Konstrukce přístroje/systému, parametry použitých snímačů a měřících jednotek s ohledem na použití, přesnostní charakteristiky. Ekonomické a časové náklady. integrace s ostatními technologiemi.

Garant předmětu

doc. Ing. Radovan Machotka, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie

Výsledky učení předmětu

Studenti získají znalosti a dovednosti při tvorbě 3D mračen bodů a mesh modelů objektů na základě technologie 3D laserového skenování a snímků pořízených metodami blízké pozemní a letecké fotogrammetrie (pomocí UAV). Studenti získají schopnost obsáhnout celou produkční linku pro tvorbu výsledných 3D modelů pro inženýrské účely, tedy včetně posouzení geometrické přesnosti výsledných modelů a georeferencování do závazného národního souřadnicového systému.

Prerekvizity

Velmi dobré znalosti o výše zmíněných technologiích z bakalářského a magisterského studia.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT

Způsob a kritéria hodnocení

Předmět je ukončen zkouškou a zpracováním výběrového souboru dat.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

3 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1. Polární metoda, automatizovaný sběr dat pro monitoring.
2. Globální navigační satelitní systémy.
3. Fotogrammetrické metody.
4. Laserové skenování.
5. Mobilní mapovací systémy.
6. Speciální systémy – distanční kamery, SLAM.
7. Metody zpracování geodetických dat.
8. Metody zpracování dat z laserových skenerů.
9. Metody zpracování fotogrammetrických dat.
10. Nástroje na analýzu výsledků, vyhledání odlehlých měření.
11.–13. Konzultace pro aktuální témata a zpracování výběrového souboru dat.
a kvality výsledného modelu, předávka výsledků