Studijní program

Stavební inženýrství – konstrukce a dopravní stavby

Akademický rok 2024/25

Zkratka: NPC-SIK Kód: N0732A260026 Typ studia: magisterský navazující Jazyk studia: český

Získaný titul: Ing.

Úroveň kvalifikace: magisterský (druhý stupeň)

Udělovaná kvalifikace: Ing. v oblasti "Stavební inženýrství – konstrukce a dopravní stavby"

Akreditace:

Forma studia

prezenční studium

Cíle studia

Členění třísemestrálního navazujícího magisterského studijního programu Stavební inženýrství – konstrukce a dopravní stavby vychází a navazuje na tradice dlouhodobě zajišťovaných studijních programů na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně (dále jen „FAST VUT“), které odpovídají současné poptávce a potřebám technické praxe v České republice (ČR) a v Evropské unii (EU). Studijní program je po obsahové stránce vytvořen tak, že vyhovuje požadavkům: - zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vysokých školách“), - nařízení vlády č. 274/2016 Sb., o standardech pro akreditaci ve vysokém školství, - nařízení vlády č. 275/2016 Sb., o oblastech vzdělávání ve vysokém školství a to vše v souladu s metodickými materiály rady Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství a dokumentům Vysokého učení technického v Brně (dále jen „VUT“) a FAST VUT. Studijní program je vyučován v českém jazyce v prezenční formě studia a je určen pro absolventy bakalářských studijních programů univerzitních a neuniverzitních vysokých škol technického zaměření v ČR i v EU. Obsahová stránka výuky navazuje především na znalosti absolventů čtyřletého bakalářského studijního programu Stavební inženýrství se specializací Konstrukce a dopravní stavby na FAST VUT. Studijní program rovněž umožňuje mobilitu studentů a absolvování části studia na jiných vybraných vysokých školách s obdobným zaměřením. Studijní program je zaměřen na získání vědomostí a znalostí v teoretických a inženýrských disciplínách v oblasti navrhování a posuzování stavebních konstrukcí a dopravních staveb. Náplní studijního programu jsou teoreticky zaměřené předměty s ukázkami praktických aplikací. Povinné předměty jako základ odbornosti studenta jsou zaměřeny na vybrané statě ze statiky a dynamiky staveb, zakládání a dopravních staveb s provázaností na celé stavebnictví a také na ekologii a životní prostředí. Povinné předměty tvoří podklad pro povinně volitelné předměty, které rozšiřují odbornost studenta v oblasti betonových, zděných, kovových a dřevěných konstrukcí a mostů, konstrukcí z kompozitních materiálů a skla, projektování pozemních komunikací, železničních staveb a uzlů a rovněž v diagnostice a hodnocení konstrukcí. Studium je doplněno předměty právního a manažerského základu. Absolvent získá odborné znalosti na vysoké úrovni a v potřebné kvalitě, které uplatní v praxi při navrhování, realizování, rekonstrukcích nosných konstrukcí a mostů a rovněž dopravních staveb silničních i železničních. Po úspěšném vykonání státní závěrečné zkoušky je absolvent oprávněn používat titul „inženýr“ (ve zkratce Ing. před jménem).

Profil absolventa

Absolvent navazujícího magisterského studijního programu Stavební inženýrství – konstrukce a dopravní stavby, získá v průběhu třísemestrálního studia prohloubené vědomosti z teoretických i odborných disciplín. Jeho studium je postupně cíleně zaměřeno na navrhování betonových, zděných, kovových a dřevěných konstrukcí a mostů, statiku inženýrských konstrukcí, geotechniku a zakládání staveb, projektování a technické řešení staveb pozemních komunikací a železnic, zkoušení a diagnostiku staveb a hodnocení všech typů existujících konstrukcí. V průběhu studia si student osvojuje nejnovější vědecké i technické poznatky v komplexu jejich vzájemných souvislostí a je veden k samostatné tvůrčí inženýrské práci. Získané znalosti v jednotlivých předmětech aplikuje na individuálně zadaných stavebně – technických úlohách v problematice dané specializace a zaměření studia. Důraz během studia je kladen na samostatnou tvůrčí inženýrskou práci. Po absolutoriu je pak schopen samostatně řešit i náročné odborné činnosti či projekty a nést odpovědnost za jejich kvalitu. Absolvent je vybaven předpoklady k řešení i složitých technických problémů, a to nejen při komplexním návrhu staveb, ale i při jejich přípravě a realizaci. Je schopen vypracovávat dokumentaci pro přípravu a realizaci inženýrských a dopravních staveb, zpracovávat stavebně technické průzkumy i odborná stanoviska a znalecké posudky, hodnotit stavebně statický a stavebně technický stav existujících konstrukcí a dopravních staveb. Svoje uplatnění může najít rovněž v oblasti výzkumu a vývoje. Jeho vybavení znalostmi cizích jazyků v oblasti své odbornosti je předpokladem i pro eventuální působení v zahraničí. Jako vysoce kvalifikovaný odborník je schopen nést odpovědnost za řízení jednotlivců nebo skupin a úspěšně se uplatnit ve vysokých inženýrských i manažerských funkcích. Absolvent má rovněž předpoklady pro své uplatnění v oboru jako soukromý podnikatel. Ve svém vzdělávání může dále pokračovat v doktorském studijním programu pro získání titulu Ph.D. Po splnění předepsané praxe může absolvent navazujícího magisterského studijního programu bez rozdílových zkoušek získat autorizaci jako autorizovaný inženýr v oborech a specializacích týkajících se konstrukcí a dopravních staveb, udělovaných Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Jedná se o obory „Statika a dynamika staveb“, „Dopravní stavby“, „Mosty a inženýrské konstrukce“, „Geotechnika“ a „Zkoušení a diagnostika staveb“.

Specifické požadavky na přijetí

Přijímání uchazečů o studium v navazujícím magisterském studijním programu na Fakultu stavební VUT se řídí zákonem o vysokých školách, Statutem VUT, Statutem Fakulty stavební VUT a příslušnou Směrnicí děkana Přijímací řízení na Fakultu stavební VUT. Směrnice děkana detailně specifikuje: - způsob a lhůtu pro podávání přihlášek ke studiu, - způsob doložení zákonem o vysokých školách požadovaného dosaženého vzdělání, - formu přijímací zkoušky (viz níže) se specifikací předmětů přijímací zkoušky, rozsahy minimálních požadovaných znalostí a způsob a kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky a dalších skutečností rozhodujících pro přijetí ke studiu, - pravidla upravující prominutí přijímací zkoušky, - minimální úroveň splnění požadavků nezbytných pro přijetí ke studiu v daném studijním programu, - závazné termíny, zejména termíny konání přijímacích zkoušek a také náhradní termíny, či termín doplňkového kola přijímacích zkoušek, - lhůty pro odeslání pozvánek k přijímací zkoušce a termíny, kdy uchazeč může v souladu se zákonem o vysokých školách nahlédnout do svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu, - způsob posuzování omluv absence při přijímací zkoušce, popř. vymezení možnosti konat přijímací zkoušku v náhradním termínu, - způsob vyrozumění uchazečů o dosažených výsledcích při přijímací zkoušce, včetně termínu vyrozumění. - vyhlášení výsledků přijímací zkoušky, sestavení pořadníku, rozhodnutí o přijetí či nepřijetí a zápis přijatých uchazečů ke studiu. Přijímací zkouška má podobu testu ze základních teoretických předmětů profilujícího základu a předmětů profilujícího základu specializace v rozsahu požadovaných znalostí pro absolventa čtyřletého bakalářského studijního programu Stavební inženýrství se specializací Konstrukce a dopravní stavby na Fakultě stavební VUT.

Přístup k dalšímu vzdělávání

Navazující studijní program Stavební inženýrství – konstrukce a dopravní stavby navazuje na bakalářský studijní program Stavební inženýrství se specializací Konstrukce a dopravní stavby. Absolvent navazujícího magisterského studijního programu může pokračovat ve studiu doktorského studijního programu obdobného zaměření.

Požadavky pro úspěšné absolvování

Diplomová práce, státní závěrečná zkouška

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a známkování

Garant programu

Struktura předmětů

1. ročník / zimní semestr / povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
NAA022-A Matematika 5 (K) 2 1 4 zá,zk
NDA027 Dynamika (K) 2 2 5 zá,zk
NDA028 Nelineární mechanika 2 1 4 kl
NFA015 Zemní konstrukce 2 1 4 zá,zk
NMA008 Projektování pozemních komunikací 2 1 4 zá,zk
NNA008 Geografické informační systémy 1 1 2
NNA009 Železniční konstrukce 1 2 1 4 zá,zk
NVA035 Ekonomika ve stavebnictvi 2 1 3

1. ročník / letní semestr / povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
BYA002 Angličtina pro středně pokročilé (zkouška) 2 zk
NDA029 Spolehlivost konstrukcí 2 2 4 zá,zk

1. ročník / letní semestr / povinně volitelné / požadován 1 předmět

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
NLB032 Betonové mosty 2 (KON) 2 2 5 zá,zk
NMB010 Dopravní inženýrství (DST) 2 2 5 zá,zk

1. ročník / letní semestr / povinně volitelné / požadován 1 předmět

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
NNB010 Železniční stanice a uzly 1 (DST) 2 2 5 zá,zk
NOB028 Kovové mosty 2 (KON) 2 2 5 zá,zk

1. ročník / letní semestr / povinně volitelné / požadován 1 předmět

1. ročník / letní semestr / povinně volitelné / požadován 1 předmět

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
NEB028 Stavební a průmyslová geodezie 1 1 2
NLB033 Navrhování betonových a zděných konstrukcí na účinky požáru 1 1 2
NOB029 Navrhování kovových a dřevěných konstrukcí na účinky požáru 1 1 2
NPB024 Inženýrské sítě 1 1 2

1. ročník / letní semestr / povinně volitelné / požadován 1 předmět

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
NAB023 Aplikovaná matematika 2 2 4 zá,zk
NBB009 Speciální fyzika 2 2 4 zá,zk
NCB008 Chemie stavebních materiálů 2 2 4 zá,zk
NUB013 Algoritmizace a programování 2 2 4 zá,zk
NUB017 Databázové systémy 2 2 4 zá,zk

1. ročník / letní semestr / povinně volitelné / požadován 1 předmět

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
NZB012 Etika v podnikání 2 2
NZB013 Prezentační dovednosti 1 1 2
NZB014 Psychologie ve firemní praxi 2 2

2. ročník / zimní semestr / povinně volitelné / požadován 1 předmět

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
NLB036 Speciální betonové konstrukce (K) 2 2 6 zá,zk
NMB015 Technologie pozemních komunikací (K) 2 2 6 zá,zk

2. ročník / zimní semestr / povinně volitelné / požadován 1 předmět

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
NNB014 Železniční konstrukce 2 2 2 6 zá,zk
NOB032 Kovové konstrukce 3 2 2 6 zá,zk

2. ročník / zimní semestr / povinně volitelné / požadován 1 předmět

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
NLB034 Betonové mosty 2 (DST) 1 1 3
NMB014 Dopravní inženýrství (KON) 1 1 3

2. ročník / zimní semestr / povinně volitelné / požadován 1 předmět

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
NNB015 Železniční stanice 1 1 3
NOB033 Kovové mosty 2 (DST) 1 1 3

2. ročník / zimní semestr / povinně volitelné / požadován 1 předmět

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
NDB031 Lomová mechanika 2 1 5 zá,zk
NFB019 Vybrané statě z geomechaniky 2 1 5 zá,zk
NIB015 Experimentální metody vyšetřování konstrukcí 2 1 5 zá,zk
NLB038 Vybrané statě z betonových konstrukcí 2 (K) 2 1 5 zá,zk
NMB013 Doprava ve městech 2 1 5 zá,zk
NNB016 Železniční stanice a uzly 2 2 1 5 zá,zk
NOB034 Speciální kovové konstrukce (K) 2 1 5 zá,zk

2. ročník / zimní semestr / povinně volitelné / požadován 1 předmět

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
NDB032 Vybrané statě ze stavební mechaniky 2 (K) 2 1 5
NFB018 Geotechnická laboratoř 2 1 5
NIB016 Materiály pro rekonstrukce staveb 2 1 5
NLB037 Statika při rekonstrukcích (K) 2 1 5
NMB016 Vybrané problémy pozemních komunikací 2 1 5
NNB012 Vybrané problémy z dopravního inženýrství 2 1 5
NNB013 Vybrané statě ze železničních staveb 2 2 1 5
NOB035 Využití výpočetní techniky při navrhování ocelových konstrukcí 2 1 5

2. ročník / zimní semestr / povinně volitelné / požadován 1 předmět

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
NDB030 Diplomový seminář (K-STM) 2
NFB017 Diplomový seminář (K-GTN) 2
NIB014 Diplomový seminář (K-SZK) 2
NLB035 Diplomový seminář (K-BZK) 2
NMB012 Diplomový seminář (K-PKO) 2
NNB011 Diplomový seminář (K-ZEL) 2
NOB031 Diplomový seminář (K-KDK) 2

Tip

Nad rámec studijního programu si můžete zapsat volitelné předměty.

Volitelné předměty