Detail předmětu

Inženýrské sítě

NPB024 předmět zařazen v 1 studijním plánu

Ing. prez. program NPC-SIK povinně volitelný letní semestr 1. ročník 2 kredity

Předmět se zabývá inženýrskými sítěmi obecně, zejména podzemními sítěmi. K obecné části patří základní pojmy, dělení sítí, kategorie a historie. Studenti budou seznámeni s normami a předpisy z dané problematiky, s prostorovou koordinací sítí a s navrhováním sdružených tras městských vedení technického vybavení. Dále bude probíráno navrhování trubních sítí (vodovody, stokové sítě, teplovody, parovody a plynovody) a kabelových vedení (elektroenergetická soustava, telekomunikační a datové sítě). Ze stavebního hlediska bude student seznámen s trubními materiály a základními stavebními postupy výstavby a sanace jednotlivých sítí, zejména v jejich podzemním uložení.

Garant předmětu

doc. Ing. Jaroslav Raclavský, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav vodního hospodářství obcí

Výsledky učení předmětu

Student získá přehled o významu inženýrských sítí v současné společnosti, informace o systémech jednotlivých sítí (vodohospodářské, energetické a informační sítě), jejich prvcích, o vzájemné provázanosti sítí.
Student se naučí základy navrhování sítí technického vybavení, získá podrobné znalosti o funkci, navrhování a provozu teplovodních a plynovodních sítí. Ze stavebního hlediska se student seznámí s materiály a základními stavebními postupy výstavby a sanace sítí technického vybavení, zejména v jejich podzemním uložení.

Prerekvizity

fyzika, základy hydrauliky a termodynamiky

Korekvizity

nepožaduje se

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Prezentace doporučených výpočtových postupů, prezentace fotografií a video sekvencí z reálných objektů inženýrských sítí, poskytnutí vzorové projektové dokumentace, podélných profilů. LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Povinná účast na cvičeních (povoleny pouze dvě omluvené absence), odevzdávání příkladů ze cvičení ve stanovených termínech.

Cíl

Student získá přehled o významu inženýrských sítí v současné společnosti, informace o systémech jednotlivých sítí, jejich prvcích a o vzájemné provázanosti sítí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

1 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1.–2. Úvod do problematiky sítí technického vybavení, historie vývoje, prostorová koordinace sítí technického vybavení.
3.–4. Sdružené trasy městských vedení technického vybavení.
5.–6. Vodovodní a kanalizační sítě.
7.–8. Zákonitosti proudění plynů, tepelné sítě.
9.–10. Zásobení plynem, plynovodní sítě.
11.–12. Energetické a sdělovací sítě.
13. Výstavba a sanace trubních sítí.

Cvičení

1 hod./týden, 13 týdnů, povinné

Osnova cvičení

1.–2. Koordinace sítí technického vybavení.
3.–4. Optimalizace délky přípojek.
5.–6. Návrh kanalizační přípojky.
7.–8. Návrh kanalizační přípojky.
9.–10. Seminární práce – prezentace.
11. Zápočet.