Detail předmětu

Železniční konstrukce 1

Akademický rok 2023/24

NNA009 předmět zařazen v 1 studijním plánu

NPC-SIK zimní semestr 1. ročník

Interakce železničního kola a kolejnice, rozměry dvojkolí ve vztahu ke konstrukčnímu uspořádání koleje, ekvivalentní konicita, příčný pohyb dvojkolí.
Kontaktní namáhání kolo – kolejnice, Hertzova teorie, adheze a adhezní síla, traťové a jízdní odpory.
Průjezd vozidla obloukem, Vogelova a Heumanova teorie. Síly působící na dvojkolí, kriterium proti vykolejení.
Zatížení železniční trati, svislé, podélné a příčné síly, vliv vysokých rychlostí.
Statický návrh konstrukce železniční trati, namáhání kolejnic, pražců, napjatost v konstrukčních vrstvách, matematické modely.
Teoretické základy bezstykové koleje, poruchy bezstykové koleje.
Moderní konstrukce kolejové jízdní dráhy.
Kolejnice, výroba, svařování, defektoskopická kontrola, vady kolejnic, broušení kolejnic.
Dynamická analýza konstrukce železniční trati. Zásady, jednoduchý dynamický model interakce vozidlo kolej. Dynamické modely železniční trati, kritická rychlost vlaku, dynamická odezva na vozidle, dynamická odezva na pohybujícím se dvojkolí, přenos vibrací mezi kolem a kolejnicí.
Kolejové konstrukce, rozdělení. Výhybky, základní pojmy, geometrické uspořádání výměnové části a srdcovky. Soustavy výhybek, značení.
Konstrukce jednoduché výhybky, opornice, jazyky, srdcovky, výhybkové pražce, drobné kolejivo a upevňovadla. Výměnové závěry, vybavení výhybek. Konstrukce křižovatkové výhybky a křižovatky.
Výhybkové sestavy. Kolejové spojky, odbočení, matečné koleje a stromková zhlaví. Kolejová rozvětvení v oblouku.
Výhybky pro vysoké rychlosti, vývoj výhybkových konstrukcí.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou interakce železničního vozidla a koleje, statického návrhu konstrukce železniční trati a kolejových konstrukcí a procvičit získané znalosti a dovednosti.

Znalosti

Student zvládne problematiku interakce železničního vozidla a koleje a statického návrhu konstrukce železniční trati.

Osnova

1. Interakce železničního kola a kolejnice, rozměry dvojkolí ve vztahu ke konstrukčnímu uspořádání koleje, ekvivalentní konicita, příčný pohyb dvojkolí.
2. Kontaktní namáhání kolo – kolejnice, Hertzova teorie, adheze a adhezní síla, traťové a jízdní odpory. Vogelova a Heumannova metoda. Síly působící na dvojkolí, kritérium pro vykolejení.
3. Statický návrh konstrukce železniční trati. namáhání kolejnic, pražců.
4. Teorie bezstykové koleje. Osové síly a stabilita.
5. Železniční svršek na mostech. Bezstyková kolej na mostech.
6. Jednoduchá výhybka. Soustavy výhybek
7. Konstrukce jednoduché výhybky. Transformace výhybky.
8. Jednoduchá kolejová spojení. Oblouková spojka.
9. Konstrukční součásti výhybce, opornice, jazyky, srdcovky. Výhybkové pražce. Výměnové závěry.
10. Matečné koleje a stromková zhlaví.
11. Pražcové podloží. Deformační odolnost. Nedopravní zatížení.
12. Dynamická analýza konstrukce železniční trati. Zásady, jednoduchý dynamický model interakce vozidlo kolej. Dynamické modely železniční trati, kritická rychlost vlaku, dynamická odezva na vozidle, dynamická odezva na pohybujícím se dvojkolí, přenos vibrací mezi kolem a kolejnicí.
13. Kolejnice, defektoskopická kontrola, vady kolejnic, broušení kolejnic.

Prerekvizity

Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha, základní pojmy. Projektování železničních tratí.
Železniční spodek, členění a stavba železničního spodku, konstrukce a tvar zemního tělesa.
Konstrukce železničního svršku a moderní konstrukcemi kolejové jízdní dráhy.

Jazyk studia

čeština

Kredity

4 kredity

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Interakce železničního kola a kolejnice, rozměry dvojkolí ve vztahu ke konstrukčnímu uspořádání koleje, ekvivalentní konicita, příčný pohyb dvojkolí. 2. Kontaktní namáhání kolo – kolejnice, Hertzova teorie, adheze a adhezní síla, traťové a jízdní odpory. Vogelova a Heumannova metoda. Síly působící na dvojkolí, kritérium pro vykolejení. 3. Statický návrh konstrukce železniční trati. namáhání kolejnic, pražců. 4. Teorie bezstykové koleje. Osové síly a stabilita. 5. Železniční svršek na mostech. Bezstyková kolej na mostech. 6. Jednoduchá výhybka. Soustavy výhybek 7. Konstrukce jednoduché výhybky. Transformace výhybky. 8. Jednoduchá kolejová spojení. Oblouková spojka. 9. Konstrukční součásti výhybce, opornice, jazyky, srdcovky. Výhybkové pražce. Výměnové závěry. 10. Matečné koleje a stromková zhlaví. 11. Pražcové podloží. Deformační odolnost. Nedopravní zatížení. 12. Dynamická analýza konstrukce železniční trati. Zásady, jednoduchý dynamický model interakce vozidlo kolej. Dynamické modely železniční trati, kritická rychlost vlaku, dynamická odezva na vozidle, dynamická odezva na pohybujícím se dvojkolí, přenos vibrací mezi kolem a kolejnicí. 13. Kolejnice, defektoskopická kontrola, vady kolejnic, broušení kolejnic.

Cvičení

13 týdnů, 1 hod./týden, povinné

Osnova

1. Interakce železničního kola a kolejnice, rozměry dvojkolí ve vztahu ke konstrukčnímu uspořádání koleje, ekvivalentní konicita, příčný pohyb dvojkolí. 2. Vogelova a Heumannova metoda. Síly působící na dvojkolí 3. Statický návrh konstrukce železniční trati. Výpočet namáhání kolejnic 4. Výpočet osových síl a stability bezstykové koleje 5. Železniční svršek na mostech. Bezstyková kolej na mostech 6. Geometrické uspořádání jednoduché výhybky 7. Transformace jednoduché výhybky 8. Oblouková spojka 9. Jednoduchá kolejová spojení 10. Zkrácená matečná kolej 11. Konzultace 12. Odevzdání výkresů 13. Zápočet