Detail předmětu

Železniční stanice a uzly 2

NNB016 předmět zařazen v 1 studijním plánu

Ing. prez. program NPC-SIK povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 5 kreditů

Osobní nádraží, práce, rozsah rozdělení. Kolejiště osobních nádraží, vybavení a výkonnost. Průjezdná a hlavová osobní nádraží. Odstavná nádraží, práce, uspořádání kolejových skupin. Vybavení odstavných nádraží. Třídící nádraží, účel, umístění v síti, typy. Vývoj třídící práce. Vjezdová skupina kolejí. Spádoviště, technické vybavení, návrh kolejových rozvětvení a podélného řezu, dynamické posouzení. Směrová a staniční skupina kolejí. Odjezdová skupina, koleje pro tranzitní vlaky. Přidružená zařízení. Lokomotivní depa, stanoviště provozního ošetření. Technologie práce, uspořádání kolejiště. Vlečky a kolejiště průmyslových závodů, umístění a zapojení, odevzdávková kolejiště. Železniční uzly, osobní a nákladní doprava.

Garant předmětu

Ing. Richard Svoboda, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav železničních konstrukcí a staveb

Výsledky učení předmětu

Student zvládne problematiku součástí železničních uzlů. Student se seznámí se systémem osobní a nákladní dopravě v železničních uzlech. Student se naučí navrhovat a posuzovat třídící nádraží, osobní nádraží, lokomotivní depa a odstavná kolejiště.

Prerekvizity

Projektování zastávek, nákladišť a dopraven, zejména železničních stanic

Korekvizity

Zákon o drahách, systémy kombinované dopravy, integrované dopravních systémy a dopravní obsluha ve veřejném zájmu.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka je vedena formou přednášek, cvičení a individuální konzultace. Součástí studijních činností studenta je zadávaná samostatná práce, práce zadané k samostatnému nastudování za aktivní účasti studentů a práce studentů s LMS Moodle. Výuka je doplněna exkurzemi na stavby nebo k výrobcům.

Způsob a kritéria hodnocení

Předmět je zakončen zápočtem a zkouškou. Při zkoušce student odpovídá na otázky týkající se součástí železničních uzlů.
Podmínkou pro udělení zápočtu je účast a odevzdání zadaného projektu třídícího nádraží.

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou součástí železničních uzlů, osobní a nákladní dopravě v nich a procvičit získané znalosti a dovednosti.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

2 hod./týden, 10 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1. Třídící nádraží, účel, umístění v síti, typy. Vývoj třídící práce.
2. Vjezdová skupina kolejí. Směrová a staniční skupina kolejí. Odjezdová skupina, koleje pro tranzitní vlaky. Přidružená zařízení.
3. Spádoviště, technické vybavení, návrh kolejových rozvětvení a podélného řezu, dynamické posouzení.
4. Osobní nádraží, práce, rozsah rozdělení. Kolejiště osobních nádraží, vybavení a výkonnost. Průjezdná a hlavová osobní nádraží.
5. Odstavná nádraží, práce, uspořádání kolejových skupin. Vybavení odstavných nádraží.
6. Lokomotivní depa, stanoviště provozního ošetření. Technologie práce, uspořádání kolejiště.
7.–8. Vlečky a kolejiště průmyslových závodů, umístění a zapojení, odevzdávková kolejiště.
9.–10. Železniční uzly, osobní a nákladní doprava.

Cvičení

1 hod./týden, 10 týdnů, povinné

Osnova cvičení

1. Zadání projektu, pokyny k vypracování.
2. Návrh výšky spádoviště.
3. Návrh výhybkového rozvětvení kolejového svazku a uspořádání svazků.
4. Návrh podélného řezu spádoviště.
5. Dynamické posouzení spádoviště.
6. Úprava výkresů – vytyčovací výkres, podélný profil.
7. Konzultace projektu
8. Odevzdání projektu, zápočet.