Detail předmětu

Stavební průzkumy pro rekonstrukce staveb (KON)

Akademický rok 2023/24

NIB013 předmět zařazen v 1 studijním plánu

NPC-SIK letní semestr 1. ročník

Příprava, postup a hodnocení výsledků stavebně-technického průzkumu.
Řízení jakosti průzkumu.
Význam průzkumu v životním cyklu stavby, metody odhadu zbytkové životnosti konstrukce.
Podklady pro statický výpočet a projekt opravy nebo rekonstrukce.
Praktický průzkum železobetonové konstrukce.
Seminární práce zaměřená na průzkum vybrané inženýrské konstrukce dle zaměření posluchače, praktická aplikace diagnostických metod v laboratořích a stanovení podkladů pro statický výpočet konstrukce.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Teoretické seznámení a praktické provedení diagnostických metod pro zjišťování vlastností materiálů v různých typech konstrukcí. Na základě získaných znalostí bude student schopen vybrat optimální zkušební metodu pro daný případ diagnostiky.

Znalosti

Student bude schopen prakticky použít diagnostické metody pro zjišťování vlastností materiálů v různých typech konstrukcí. Student bude schopen vybrat optimální metodu pro daný material a typ konstrukce.

Osnova

1.–2. Rozdělení stavebních průzkumů. Předběžný stavební průzkum a jeho vliv na zpracování projektového podkladu.
3.–4. Zásady podrobného stavebního průzkumu před zahájením projektových a stavebních prací, v jejich průběhu a při dokončování.
5.–6. Zásady stavebního průzkumu betonových a železobetonových konstrukcí, vlastnosti použitých staviv, ověření výztuže nosných prvků. Určení výpočtových charakteristik prvků.
7.–8. Zásady stavebního průzkumu při rekonstrukci zděných konstrukcí budov, mostů apod. Určení výpočtové pevnosti zdiva.
9. Stavební průzkum smíšených a kamenných konstrukcí.
10.–11. Zásady stavebního průzkumu dřevěných konstrukcí, nosných trámů stropních a střešních, nosných částí krovů, včetně historických.
12. Specifika stavebního průzkumu historických a sakrálních staveb.
13. Praktická radiografie železobetonových konstrukcí.

Prerekvizity

Stavební látky, Zkušebnictví a technologie, Diagnostika stavebních konstrukcí.

Jazyk studia

čeština

Kredity

4 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1.–2. Rozdělení stavebních průzkumů. Předběžný stavební průzkum a jeho vliv na zpracování projektového podkladu. 3.–4. Zásady podrobného stavebního průzkumu před zahájením projektových a stavebních prací, v jejich průběhu a při dokončování. 5.–6. Zásady stavebního průzkumu betonových a železobetonových konstrukcí, vlastnosti použitých staviv, ověření výztuže nosných prvků. Určení výpočtových charakteristik prvků. 7.–8. Zásady stavebního průzkumu při rekonstrukci zděných konstrukcí budov, mostů apod. Určení výpočtové pevnosti zdiva. 9. Stavební průzkum smíšených a kamenných konstrukcí. 10.–11. Zásady stavebního průzkumu dřevěných konstrukcí, nosných trámů stropních a střešních, nosných částí krovů, včetně historických. 12. Specifika stavebního průzkumu historických a sakrálních staveb. 13. Praktická radiografie železobetonových konstrukcí.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Zadání stavebního průzkumu železobetonové konstrukce. 2. Nedestruktivní zkoušky betonu – tvrdoměrné a ultrazvukové metody. 3. Destruktivní zkoušky betonu – provedení jádrových vývrtů. 4. Vyhodnocení zkoušek betonu. 5. Diagnostika výztuže – metoda elektromagnetická a georadar. 6. Prohlídka mostní konstrukce. 7. Diagnostika zděné konstrukce – návrh a nedestruktivní zkoušky. 8. Diagnostika zděné konstrukce – destruktivní zkoušky a výpočet. 9. Diagnostika dřevěné konstrukce. 10. Monitoring konstrukce – praktické provedení. 11. Moderní diagnostické metody – ukázky. 12. Exkurze – prohlídka a průzkum stavebního objektu. 13. Prezentace seminární práce, zápočet.