Detail předmětu

Vybrané problémy z dopravního inženýrství

NNB012 předmět zařazen v 1 studijním plánu

Ing. prez. program NPC-SIK povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 5 kreditů

Hlavním cilem dopravní telematiky je zvyšování kvality a komfortu dopravy, zajištění mobility, zvyšování bezpečnosti dopravy, zlepšení služeb v dopravě a také zvýšení hospodárnosti a efektivnosti dopravních procesů. V náplni jsou integrovány nejnovější poznatky z řady oborů, dopravní informatiky, logistiky, telekomunikací, dopravního inženýrství, dopravního urbanismu a bezpečnosti dopravy.

Garant předmětu

prof. Ing. Jaroslav Smutný, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav železničních konstrukcí a staveb

Výsledky učení předmětu

Student zvládne základy dopravní telematiky v oblasti silniční, železniční a letecké dopravy. Student získá tak dobré znalosti a dovednosti pro návrh a tvorbu telematických aplikací v oblasti řízení dopravy. Dále se student seznámí s moderními metodami řízení dopravy. Tyto metody jsou založeny na aplikaci statistických modelů, fuzzy logiky, neuronových sítí a evolučních strategií. Součástí výstupů jsou také praktické ukázky telematických aplikací v České republice.

Prerekvizity

Běžné znalosti z dopravy, fyziky, matematiky a informačních technologií.

Korekvizity

Základní informace z oblasti parkovacích systémů, koncepce MHD a integrovaných dopravních systémů.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, praktických cvičení a samostudia. Účast na přednáškách je doporučená, na cvičeních povinná.

Způsob a kritéria hodnocení

Docházka
Úspěšné absolvování zápočtového testu.

Cíl

Cílem předmětu je seznámit posluchače s vybranými problémy z dopravní telematiky v oblasti silniční, železniční a letecké dopravy.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

2 hod./týden, 10 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1. Definice a výklad základních pojmů, základní matematický aparát.
2.–3. Úvod do problematiky relativně nových matematických postupů a nástin jejich využití v problematice řízení dopravy.
4. Inteligentní dopravní služby, informace o překážkách provozu a povětrnostních podmínkách.
5. Informační a navigační systémy a jejich použití v dopravě, černá skříňka, digitální tachograf.
6. Problematika vážení vozidel, metody, zařízení, legislativa.
7. Telematika v silniční dopravě, současné inteligentní systémy řízení dopravy, městské, dálniční, řízení vjezdu na dálnice, tunely, parkoviště.
8. Telematika v silniční dopravě:
a) automatická identifikace vozidel a nákladů,
b) snímače pro řízení a provoz křižovatek,
c) elektronické mýtné, legislativa, metody u nás a v cizině.
9. Telematika v železniční dopravě:
a) zabezpečovací zařízení v železniční dopravě, systémy přejezdových zabezpečovacích zařízení pro provoz u ČD,
b) vlakové zabezpečovací systémy,
c) Evropský systém řízení železničního provozu (ERTMS).
10. Telematika v železniční dopravě:
a) vlakový polohový lokátor na principu GPS/GNSS,
b) navigační satelitní systémy v železniční zabezpečovací technice,
c) mobilní komunikační systém pro železnici, automatické vedení vlaku.

Cvičení

1 hod./týden, 10 týdnů, povinné

Osnova cvičení

1. Sběr dopravně inženýrských dat.
2. Multi-agentní systémy – příklad.
3. Fuzzy logika – příklad.
4. Fuzzy logika – příklad.
5. Neuronové sítě – příklad.
6. Neuronové sítě – příklad.
7. Řízení městské hromadné dopravy – ukázka.
8. Exkurze Dopravní podnik města Brna.
9. Technologie RFID – ukázka.
10. Zápočtový test.