Detail předmětu

Železniční stanice a uzly 1 (DST)

NNB010 předmět zařazen v 1 studijním plánu

Ing. prez. program NPC-SIK povinně volitelný letní semestr 1. ročník 5 kreditů

Základní dopravní předpisy, grafikon vlakové dopravy, staniční řád. Grafikon práce stanice, plán práce, provozní výkonnost, vlakotvorba. Dopravny a širá trať, základní pojmy. Rozdělení dopraven, rozdělení železničních stanic podle polohy v železniční síti. Koleje ve stanicích, číslování kolejí, značení kolejí, užitečné délky, osové vzdálenosti. Směrové a sklonové poměry v dopravnách a stanovištích. Železniční svršek a spodek a odvodnění železničních stanic. Zařízení pro přepravu osob a zavazadel, nástupiště, podchody a lávky. Výpravní budovy, přednádraží. Zařízení pro vykládku a nakládku zásilek, volné skládky, rampy, účelové drážní komunikace. Nákladiště, kontejnerová překladiště. Zastávky, výhybny, odbočky, křižovatky. Smíšené stanice – výchozí, koncové mezilehlé, přípojné, odbočné křižovatkové, uzlové, pohraniční, překládkové.

Garant předmětu

Ing. Richard Svoboda, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav železničních konstrukcí a staveb

Výsledky učení předmětu

Student zvládne problematiku projektování zastávek, nákladišť a dopraven, zejména železničních stanic a uzlů. Student se dále seznámí se základy železniční dopravy. Student se naučí navrhovat prvky železničních stanic – směrové a sklonové poměry, konstrukce železničního svršku a spodku včetně nástupišť, ramp a odvodnění. Student se také seznámí s výpravními budovami a přednádražními prostory.

Prerekvizity

Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha, projektování železničních tratí.
Železniční spodek, členění a stavba železničního spodku, konstrukce a tvar zemního tělesa.
Konstrukce železničního svršku a moderní konstrukcemi kolejové jízdní dráhy, interakce železničního vozidla a koleje a kolejových konstrukce.

Korekvizity

Základy dopravního inženýrství, kapacitní výpočty, prognózy, řízení a organizace dopravy.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka je vedena formou přednášek, cvičení a individuální konzultace. Součástí studijních činností studenta je zadávaná samostatná práce, práce zadané k samostatnému nastudování za aktivní účasti studentů a práce studentů s LMS Moodle. Výuka je doplněna exkurzemi na stavby nebo k výrobcům.

Způsob a kritéria hodnocení

Předmět je zakončen zápočtem a zkouškou. Zkouška má dvě části – praktickou, při níž student navrhuje schéma železniční stanice a teoretickou, při níž odpovídá na otázky týkající se železniční dopravy a železničních stanic a uzlů.
Podmínkou pro udělení zápočtu je účast a odevzdání zadaných projektů železničních stanic.

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou projektování zastávek, nákladišť a dopraven, zejména železničních stanic a procvičit získané znalosti a dovednosti.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

2 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1. Dopravny a širá trať, základní pojmy. Rozdělení dopraven, rozdělení železničních stanic podle polohy v železniční síti. Koleje ve stanicích, číslování kolejí, značení kolejí, užitečné délky, osové vzdálenosti.
2. Základní dopravní předpisy, grafikon vlakové dopravy, staniční řád. Grafikon práce stanice, provozní výkonnost, vlakotvorba.
3. Smíšené stanice – výchozí, koncové, mezilehlé.
4. Stanice přípojné, odbočné.
5. Stanice křižovatkové, uzlové, pohraniční.
6. Směrové a sklonové poměry v dopravnách a stanovištích.
7. Železniční svršek a spodek a odvodnění železničních stanic.
8. Nástupiště – konstrukce, podchody a lávky.
9. Nástupiště – požadavky na funkci
10. Nástupiště – přístup osob s omezenou schopností pohybu a orientace
11. Zastávky, výhybny, odbočky, křižovatky.
12. Výpravní budovy, přednádraží.
13. Zařízení pro vykládku a nakládku zásilek, volné skládky, rampy, nákladiště.

Cvičení

2 hod./týden, 13 týdnů, povinné

Osnova cvičení

1. Zadání prvního projektu, pokyny k vypracování.
2. Pokyny ke sklonovému a směrovému řešení.
3. Úprava výkresů – vytyčovací výkres, podélný profil.
4. Odevzdání prvního projektu; zadání druhého projektu.
5. Změna osové vzdálenosti kolejí, dopravní schéma.
6. Návrh železničního spodku v železniční stanici.
7. Úprava výkresu situace.
8. Nástupiště, rampy.
9. Technická zpráva.
10.–12. Konzultace projektu.
13. Odevzdání druhého projektu, zápočet.