Detail předmětu

Železniční stanice a uzly 1 (DST)

Akademický rok 2023/24

NNB010 předmět zařazen v 1 studijním plánu

NPC-SIK letní semestr 1. ročník

Základní dopravní předpisy, grafikon vlakové dopravy, staniční řád. Grafikon práce stanice, plán práce, provozní výkonnost, vlakotvorba.
Dopravny a širá trať, základní pojmy. Rozdělení dopraven, rozdělení železničních stanic podle polohy v železniční síti.
Koleje ve stanicích, číslování kolejí, značení kolejí, užitečné délky, osové vzdálenosti.
Směrové a sklonové poměry v dopravnách a stanovištích.
Železniční svršek a spodek a odvodnění železničních stanic.
Zařízení pro přepravu osob a zavazadel, nástupiště, podchody a lávky. Výpravní budovy, přednádraží.
Zařízení pro vykládku a nakládku zásilek, volné skládky, rampy, účelové drážní komunikace. Nákladiště, kontejnerová překladiště.
Zastávky, výhybny, odbočky, křižovatky.
Smíšené stanice – výchozí, koncové mezilehlé, přípojné, odbočné křižovatkové, uzlové, pohraniční, překládkové.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou projektování zastávek, nákladišť a dopraven, zejména železničních stanic a procvičit získané znalosti a dovednosti.

Znalosti

Student zvládne problematiku projektování zastávek, nákladišť a dopraven, zejména železničních stanic.

Osnova

1. Dopravny a širá trať, základní pojmy. Rozdělení dopraven, rozdělení železničních stanic podle polohy v železniční síti. Koleje ve stanicích, číslování kolejí, značení kolejí, užitečné délky, osové vzdálenosti.
2. Základní dopravní předpisy, grafikon vlakové dopravy, staniční řád. Grafikon práce stanice, provozní výkonnost, vlakotvorba.
3. Smíšené stanice – výchozí, koncové, mezilehlé.
4. Stanice přípojné, odbočné.
5. Stanice křižovatkové, uzlové, pohraniční.
6. Směrové a sklonové poměry v dopravnách a stanovištích.
7. Železniční svršek a spodek a odvodnění železničních stanic.
8. Nástupiště – konstrukce, podchody a lávky.
9. Nástupiště – požadavky na funkci
10. Nástupiště – přístup osob s omezenou schopností pohybu a orientace
11. Zastávky, výhybny, odbočky, křižovatky.
12. Výpravní budovy, přednádraží.
13. Zařízení pro vykládku a nakládku zásilek, volné skládky, rampy, nákladiště.

Prerekvizity

Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha, projektování železničních tratí.
Železniční spodek, členění a stavba železničního spodku, konstrukce a tvar zemního tělesa.
Konstrukce železničního svršku a moderní konstrukcemi kolejové jízdní dráhy, interakce železničního vozidla a koleje a kolejových konstrukce.

Jazyk studia

čeština

Kredity

5 kreditů

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Dopravny a širá trať, základní pojmy. Rozdělení dopraven, rozdělení železničních stanic podle polohy v železniční síti. Koleje ve stanicích, číslování kolejí, značení kolejí, užitečné délky, osové vzdálenosti. 2. Základní dopravní předpisy, grafikon vlakové dopravy, staniční řád. Grafikon práce stanice, provozní výkonnost, vlakotvorba. 3. Smíšené stanice – výchozí, koncové, mezilehlé. 4. Stanice přípojné, odbočné. 5. Stanice křižovatkové, uzlové, pohraniční. 6. Směrové a sklonové poměry v dopravnách a stanovištích. 7. Železniční svršek a spodek a odvodnění železničních stanic. 8. Nástupiště – konstrukce, podchody a lávky. 9. Nástupiště – požadavky na funkci 10. Nástupiště – přístup osob s omezenou schopností pohybu a orientace 11. Zastávky, výhybny, odbočky, křižovatky. 12. Výpravní budovy, přednádraží. 13. Zařízení pro vykládku a nakládku zásilek, volné skládky, rampy, nákladiště.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Zadání prvního projektu, pokyny k vypracování. 2. Pokyny ke sklonovému a směrovému řešení. 3. Úprava výkresů – vytyčovací výkres, podélný profil. 4. Odevzdání prvního projektu; zadání druhého projektu. 5. Změna osové vzdálenosti kolejí, dopravní schéma. 6. Návrh železničního spodku v železniční stanici. 7. Úprava výkresu situace. 8. Nástupiště, rampy. 9. Technická zpráva. 10.–12. Konzultace projektu. 13. Odevzdání druhého projektu, zápočet.