Detail předmětu

Železniční stanice

NNB015 předmět zařazen v 1 studijním plánu

Ing. prez. program NPC-SIK povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 3 kredity

Základní dopravní předpisy, grafikon vlakové dopravy, staniční řád. Grafikon práce stanice, plán práce, provozní výkonnost, vlakotvorba. Projektování zastávek, nákladišť a dopraven, prvky navrhování stanic a konstrukční uspořádání kolejiště. Dopravny, stanoviště a širá trať, základní pojmy. Koleje ve stanicích, číslování kolejí, značení kolejí, užitečné délky, osové vzdálenosti. Směrové a sklonové poměry v dopravnách a stanovištích. Železniční spodek a odvodnění železničních stanic. Zastávky, nákladiště a odbočky, výhybny, křižovatky. Stanice – všeobecná ustanovení, rozdělení železničních stanic podle polohy v železniční síti, podle účelu a povahy práce. Výchozí a koncové stanice. Mezilehlé stanice. Přípojné a odbočné stanice. Křižovatkové, uzlové a vedlejší seřaďovací stanice, pohraniční a překládkové stanice. Nástupiště, rampy, podchody a lávky.

Garant předmětu

doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav železničních konstrukcí a staveb

Výsledky učení předmětu

Student zvládne problematiku projektování zastávek, nákladišť a dopraven, zejména železničních stanic. Student se naučí navrhovat prvky železničních stanic – směrové a sklonové poměry, konstrukce železničního svršku a spodku. Student se také seznámí s výpravními budovami.

Prerekvizity

Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha, projektování železničních tratí.
Železniční spodek, členění a stavba železničního spodku, konstrukce a tvar zemního tělesa.
Konstrukce železničního svršku a moderní konstrukcemi kolejové jízdní dráhy, interakce železničního vozidla a koleje a kolejových konstrukce.

Korekvizity

Základy dopravního inženýrství, kapacitní výpočty, prognózy, řízení a organizace dopravy.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka je vedena formou přednášek, cvičení a individuální konzultace. Součástí studijních činností studenta je zadávaná samostatná práce, práce zadané k samostatnému nastudování za aktivní účasti studentů a práce studentů s LMS Moodle. Výuka je doplněna exkurzemi na stavby nebo k výrobcům.

Způsob a kritéria hodnocení

Předmět je ukončen zápočtem, jehož získání je podmíněno účastí a prezentací na téma projektu vybrané železniční stanice.

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou projektování zastávek, nákladišť a dopraven, zejména železničních stanic a procvičit získané znalosti a dovednosti.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

1 hod./týden, 10 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1. Základní dopravní předpisy, grafikon vlakové dopravy, staniční řád.
2. Grafikon práce stanice, plán práce, provozní výkonnost, vlakotvorba.
3. Projektování zastávek, nákladišť a dopraven, prvky navrhování stanic a konstrukční uspořádání kolejiště. Dopravny, stanoviště a širá trať, základní pojmy.
4. Koleje ve stanicích, číslování kolejí, značení kolejí, užitečné délky, osové vzdálenosti.
5. Směrové a sklonové poměry v dopravnách a stanovištích.
6. Nástupiště, rampy, podchody a lávky. Železniční spodek a odvodnění železničních stanic.
7. Zastávky, nákladiště a odbočky, výhybny, křižovatky.
8. Stanice – všeobecná ustanovení, rozdělení železničních stanic podle polohy v železniční síti, podle účelu a povahy práce.
9. Výchozí a koncové stanice. Mezilehlé stanice. Přípojné a odbočné stanice.
10. Křižovatkové, uzlové a vedlejší seřaďovací stanice, pohraniční a překládkové stanice.

Cvičení

1 hod./týden, 10 týdnů, povinné

Osnova cvičení

1. Grafikon vlakové dopravy.
2. Provozní výkonnost, vlakotvorba.
3. Projektování zastávek, nákladišť.
4. Koleje ve stanicích.
5. Směrové a sklonové poměry v dopravnách a stanovištích.
6. Železniční spodek v železničních stanicích.
7. Nástupiště a rampy.
8. Odbočky, výhybny, křižovatky.
9. Mezilehlé železniční stanice.
10. Přípojné a odbočné stanice.