Studijní program

Geodézie a kartografie

Akademický rok 2023/24

Zkratka: D-K-C-GK Kód: P3646 Typ studia: doktorský Jazyk studia: český

Získaný titul: Ph.D.

Úroveň kvalifikace: doktorský (třetí stupeň)

Udělovaná kvalifikace: Ph.D. v oblasti "Geodézie a kartografie"

Akreditace:

studijní obor

Geodézie a kartografie

Zkratka: GAK

Program: Geodézie a kartografie

Profil

Absolvent doktorského studia Geodézie a kartografie (Ph.D.) navazuje při tomto studiu na magisterský stupeň oboru geodézie a kartografie. Obor nabízí dvě hlavní specializace Geodézii a Kartografii. Doktorand musí absolvovat v rámci studia požadované penzum rozšířeného teoretického matematicko-fyzikálního základu. Tyto předměty jsou dle specializace doplněny předměty odborného aplikovaného základu pokrývající metody měření, zpracování a analýzy geodetických a kartografických dat, fyzikální geodézie, družicové a kosmické geodézie, geografických a kartografických informačních systémů aj. Podle zaměření disertační práce jsou voleny další předměty dle specializace. Jedná se především o oblasti geodetických základů, inženýrské geodézie, globálních navigačních systémů, fotogrammetrie a dálkového průzkumu Země, katastru nemovitostí, digitální kartografie a dalších. Absolvent si v průběhu doktorského studia osvojí metodiku vědecké práce a je vybaven hlubokými teoretickými a jazykovými znalostmi, umožňujícími samostatnou tvůrčí odbornou činnost. Absolvent doktorského studia Geodézie a kartografie nachází uplatnění ve vývojové a výzkumné základně příslušného zaměření oboru a rovněž jako akademičtí pracovníci vysokých škol.

Garant

Struktura předmětů

1. ročník / zimní semestr / povinně volitelné / požadovány 2 předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
IE51 Geodézie 3 8 zk
IE52 Analýza měřických dat 3 8 zk
IU54 Prostorové modelování v systémech CAD 3 8 zk

1. ročník / letní semestr / povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
DA03 Pravděpodobnost a matematická statistika 3 7 zk
DB01 Stavební fyzika 3 7 zk

1. ročník / letní semestr / povinně volitelné / požadován 1 předmět

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
DA01 Matematika 3 4
DA58 Diskrétní metody ve stavebnictví I 3 4
DA61 Numerické metody I 3 4

1. ročník / letní semestr / povinně volitelné / požadovány 2 předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
IE53 Fyzikální geodézie 3 7 zk
IE54 Geodetické sítě 3 7 zk
IE55 Digitální zpracování obrazu 3 7 zk
IU53 Systémy řízení bází dat 3 2 7 zk

2. ročník / zimní semestr / povinně volitelné / požadován 1 předmět

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
DA02 Matematika II 3 10 zk
DA59 Diskrétní metody ve stavebnictví II 3 10 zk
DA63 Numerické metody II 3 10 zk
DA64 Regresní modely 3 10 zk
DA65 Analýza časových řad 3 10 zk
DA66 Numerické řešení variačních úloh 3 10 zk
DA67 Aplikace matematických metod v ekonomii 3 10 zk

2. ročník / zimní semestr / povinně volitelné / požadovány 2 předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
IE56 Inženýrská geodézie 3 8 zk
IE57 Družicová geodézie 3 8 zk
IE58 Fotogrammetrie 3 8 zk
IE59 Informační systémy a digitální kartografie 3 8 zk

2. ročník / letní semestr / povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
DY01 Cizí jazyk pro doktorské studium 8 zk

Tip

Nad rámec studijního programu si můžete zapsat volitelné předměty.

Volitelné předměty