Detail předmětu

Analýza měřických dat

IE52 předmět zařazen ve 2 studijních plánech

Ph.D. prez. program I > GAK povinně volitelný zimní semestr 1. ročník 8 kreditů

Ph.D. kombin. program IK > GAK povinně volitelný zimní semestr 1. ročník 8 kreditů

Vícerozměrné veličiny a jejich charakteristiky. Kriteria přesnosti a jejich význam. Testování a analýza výsledků měření a vstupních hodnot do vyrovnání. Fyzikální a matematická korelace. Parciální a vícerozměrná korelace. Matice korelačních koeficientů a kovarianční matice. Systematické chyby. Zákony hromadění chyb. Chyby složených funkcí. Analýza mezních chyb. Vyrovnání korelovaných měření. Bloková vyrovnání. Kolokace. Kalmanův filtr. Robustní metody vyrovnání. Analýza kovariančních a váhových matic. Plánování experimentu a optimalizační metody. Zpracování návrhu metodiky a technologie analýzy souboru výsledků pro doktorskou práci.

Garant předmětu

doc. Ing. Josef Weigel, CSc.

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie

Prerekvizity

Metody matematické a statistické analýzy. Přehled o základních metodách datové analýzy a vyrovnání.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Cíl

Zvládnutí metod analýzy a testování výsledků měření. Pochopení korelačních vazeb a jejich uplatnění v procesu vyrovnání. Pochopení principů kolokace, Kalmanovy filtrace dat a robustních vyrovnávacích metod. Získání přehledu o metodice plánování experimentů a optimalizačních metodách.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

3 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1. Vícerozměrné veličiny a jejich charakteristiky. Kriteria přesnosti a jejich význam.
2. Testování a analýza výsledků měření. Fyzikální a matematická korelace. Testování vstupních hodnot do vyrovnání.
3. Systematické chyby. Zákony hromadění chyb. Chyby složených funkcí.
4. Matice korelačních koeficientů a kovarianční matice. Vyrovnání korelovaných měření. Bloková vyrovnání.
5. Collocation. Kalman filter. Robust adjustment methods. Analýza kovariančních a váhových matic.
6. Plánování experimentu a optimalizační metody.