Detail předmětu

Stavební fyzika

Akademický rok 2023/24

DB01 předmět zařazen v 1 studijním plánu

D-K-C-GK / GAK letní semestr 1. ročník

Stavební termika (přenos tepla, vedení tepla, tepelné vlastnosti pevných látek, přestup tepla)
Záření (veličiny a zákony záření), fotometrie (bodový zdroj, plošný zdroj, lineární zdroj)
Stavební akustika (zvukové pole, vlnová rovnice, poměrné veličiny, zvuková spektra, analýza zvuku, šíření zvuku)
Fyziologická akustika (oblasti slyšitelnosti, hladina hlasitosti a hlasitost, účinky zvuku na člověka)
Akustika interiéru (metody, názvuk a dozvuk, akustické úpravy)
Měření akustických veličin (měřící přístroje a měřící metody)

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Absolvent získává teoretické znalosti v oblastech fyziky vztahujících se ke stavebnictví, konkrétně v oblasti přenosu tepla, záření, fotometrii a akustice. Dále získává znalosti a přehled o aplikačních možnostech ve stavebnictví a o současných trendech v měřicí technice.

Znalosti

Teoretické znalosti v oblastech fyziky vztahujících se ke stavebnictví, konkrétně v oblasti přenosu tepla, záření, fotometrii a akustice. Dále získává znalosti a přehled o aplikačních možnostech ve stavebnictví a o současných trendech v měřicí technice.

Osnova

1. Stavební termika: Způsoby přenosu tepla. Fyzikální veličiny pro popis přenosu tepla. Fourierův zákon. Diferenciální rovnice pro vedení tepla.
2. Tepelné vlastnosti pevných látek. Vedení tepla rovinnou a válcovou stěnou.
3. Přestup tepla. Přenos tepla ve vzduchových vrstvách.
4. Záření a fotometrie: Veličiny teplotního záření. Zákony záření absolutně černého tělesa. Korekce pro reálné těleso.
5. Základy fotometrie. Osvětlení bodovým zdrojem.
6. Osvětlení plošným zdrojem. Osvětlení lineárním zdrojem.
7. Stavební akustika: Veličiny zvukového pole.
8. Vlnová rovnice pro rychlostní potenciál.
9. Zvukové pole rovinných a kulových vln.
10. Poměrné veličiny v akustice. Zvuková spektra, analýza zvuku. Šíření zvuku ve volném prostoru a vliv prostředí.
11. Fyziologická akustika, oblast slyšitelnosti. Hladina hlasitosti, hlasitost. Účinky zvuku na člověka.
12. Akustika uzavřených prostorů. Statistická metoda.
13. Názvuk a dozvuk. Doba dozvuku. Akustické úpravy uzavřených prostorů.
14. Měření akustických veličin. Měřící přístroje. Měřící metody.

Prerekvizity

Základy vektorového počtu, funkce jedné a více proměnných, derivace a parciální derivace, extrémy a průběh funkce, diferenciál funkce, neurčitý a určitý integrál, gradient, diferenciální rovnice, Fourierovy řady, hmota, látka, pole, fyzikální veličiny, základy mechaniky, hydromechaniky, harmonické kmity, vlnění, vlnová rovnice, základní akustické veličiny, termodynamika, vlastnosti soustav, zdroje a šíření tepla, záření černého tělesa, fotometrie a osvětlení.

Jazyk studia

čeština

Kredity

0 kreditů

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 3 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Stavební termika: Způsoby přenosu tepla. Fyzikální veličiny pro popis přenosu tepla. Fourierův zákon. Diferenciální rovnice pro vedení tepla. 2. Tepelné vlastnosti pevných látek. Vedení tepla rovinnou a válcovou stěnou. 3. Přestup tepla. Přenos tepla ve vzduchových vrstvách. 4. Záření a fotometrie: Veličiny teplotního záření. Zákony záření absolutně černého tělesa. Korekce pro reálné těleso. 5. Základy fotometrie. Osvětlení bodovým zdrojem. 6. Osvětlení plošným zdrojem. Osvětlení lineárním zdrojem. 7. Stavební akustika: Veličiny zvukového pole. 8. Vlnová rovnice pro rychlostní potenciál. 9. Zvukové pole rovinných a kulových vln. 10. Poměrné veličiny v akustice. Zvuková spektra, analýza zvuku. Šíření zvuku ve volném prostoru a vliv prostředí. 11. Fyziologická akustika, oblast slyšitelnosti. Hladina hlasitosti, hlasitost. Účinky zvuku na člověka. 12. Akustika uzavřených prostorů. Statistická metoda. 13. Názvuk a dozvuk. Doba dozvuku. Akustické úpravy uzavřených prostorů. 14. Měření akustických veličin. Měřící přístroje. Měřící metody.