Studijní program

Environmentálně vyspělé budovy

Akademický rok 2024/25

Zkratka: BPC-EVB Kód: B0732A260003 Typ studia: bakalářský Jazyk studia: český

Získaný titul: Bc.

Úroveň kvalifikace: bakalářský (první stupeň)

Udělovaná kvalifikace: Bc. v oblasti "Environmentálně vyspělé budovy"

Akreditace:

Forma studia

prezenční studium

Cíle studia

Cílem studia v bakalářském studijním programu Environmentálně vyspělé budovy je zvládnout zpracování návrhu energetického konceptu budovy s téměř nulovou spotřebou energie, naučit se při projekční činnosti propojit návrh konstrukční s návrhem technických zařízení, zvládnout návrh efektivních opatření přinášející významné energetické úspory, získat přehled o možnostech využití obnovitelných zdrojů energie v budovách, naučit se posuzovat vhodnost jednotlivých řešení, schopnost zpracovat průkaz energetické náročnosti budovy (PENB), optimalizovat způsob hospodaření s vodou v budovách, její čištění a recyklaci (šedé vody), orientovat se v právních předpisech ve stavebnictví.

Profil absolventa

Absolvent tohoto studijního programu je zaměřen na trvale udržitelnou výstavbu a budovy s téměř nulovou spotřebou energie. V průběhu studia získá teoretické i odborné znalosti z oblasti pozemního stavitelství, tepelné techniky, systémů technických zařízení budov, využití obnovitelných a alternativních energetických zdrojů, energetické náročnosti budov, teorie vnitřního prostředí, hospodaření s vodou, základů počítačových simulací, v oblasti problematiky hospodaření s energiemi a dalších oblastech nutných pro optimální návrh environmentálně vyspělé budovy. Absolventi mohou svým odborným zaměřením působit v oblasti staveb pro bydlení, veřejných i výrobních staveb, a to nejen na území ČR, ale i v rámci zemí EU. Na základě získaných znalostí bude absolvent oboru Environmentálně vyspělé budovy schopen působit ve stavební praxi v oblastech, kde uplatní následující odborné schopnosti: • zvládne zpracování návrhu energetického konceptu budovy s téměř nulovou spotřebou energie, • dokáže zpracovat projektovou dokumentaci energeticky úsporných budov (pasivních budov, budov s minimální či nulovou spotřebou energie), • při návrhu budov bude schopen zohlednit interakci stavebního řešení a technického zařízení budov, • pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie bude schopen navrhnout a zpracovat energeticky efektivní vytápění, ochlazování a větrání a klimatizace, elektroinstalace objektů podle nároků kladených na vnitřní prostředí, • dokáže navrhnout a posoudit obálku budovy včetně všech jejích detailů z pohledu stavebního řešení i z pohledu systémů techniky prostředí, • u změn dokončených staveb bude umět navrhnout efektivní opatření přinášející energetické úspory, • bude schopen se orientovat v možnostech využití obnovitelných zdrojů energie v budovách včetně energetického posouzení, • bude schopen zpracovat průkaz energetické náročnosti budovy (PENB), • bude schopen optimalizovat způsob hospodaření s vodou, její čištění a recyklaci (šedé vody), • dokáže provést koncepční návrhy využití dešťových vod v budovách, • bude schopen navrhnout systém odstraňování domovního odpadu s ohledem na požadavky ekologické likvidace, • bude se orientovat v právních předpisech ve stavebnictví.

Specifické požadavky na přijetí

Podmínkami přijetí uchazeče ke studiu do studijního programu jsou současně: dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou a úspěšné vykonání přijímací zkoušky, není-li děkanem prominuta. Podmínky určuje směrnice děkana Přijímací řízení na Fakultu stavební VUT.

Přístup k dalšímu vzdělávání

Na bakalářský studijní program Environmentálně vyspělé budovy přímo navazuje magisterský studijní program Environmentálně vyspělé budovy na FAST VUT. Absolventi však mohou pokračovat studiem jiného obdobně zaměřeného navazujícího magisterského studijního programu.

Požadavky pro úspěšné absolvování

Bakalářská práce, státní závěrečná zkouška

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a známkování

Garant programu

Struktura předmětů

1. ročník / zimní semestr / povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
BAA012 Matematika 1 (EVB) 2 2 5 zá,zk
BBA001 Fyzika 2 2 5 zá,zk
BDA013 Stavební mechanika 1 (EVB) 2 3 5 zá,zk
BHA001 Pozemní stavitelství 1 2 3 7 zá,zk
BHA021 Typologie budov 2 2 5 zá,zk
BUA007 Systémy CAD 1 2 3

1. ročník / letní semestr / povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
BAA002 Matematika 2 2 2 5 zá,zk
BAA013 Konstruktivní geometrie 2 2 5 zá,zk
BDA014 Stavební mechanika 2 (EVB) 2 2 5 zá,zk
BEA027 Geodézie a kartografie 2 2 4 zá,zk
BHA022 Pozemní stavitelství 2 2 2 5 zá,zk
BUA008 Systémy CAD 2 2 2

1. ročník / letní semestr / povinně volitelné / požadován 1 předmět

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
BIB010 Aplikace stavebních materiálů 2 2 4 zá,zk
BJB025 Progresivní stavební materiály 2 2 4 zá,zk

2. ročník / zimní semestr / povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
BAA003 Matematika 3 2 2 5 zá,zk
BHA023 Pozemní stavitelství 3 2 2 5 zá,zk
BHA024 Tepelná technika budov 1 2 5 zá,zk
BLA019 Betonové konstrukce 1 (EVB) 2 2 5 zá,zk
BOA016 Kovové konstrukce 1 (EVB) 2 2 5 zá,zk
BTA013 Zdravotně technické instalace 2 2 5 zá,zk

2. ročník / letní semestr / povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
BFA012 Základy geotechniky 2 2 5 zá,zk
BHA008 Pozemní stavitelství 4 2 2 5 zá,zk
BHA026 Stavebně fyzikální hodnocení 1 2 3
BLA020 Betonové konstrukce 2 (EVB) 2 2 5 zá,zk
BTA014 Vytápění 2 2 5 zá,zk
BTA015 Termomechanika 2 2 5 zá,zk
BUA009 Zpracování a analýza dat 2 2

3. ročník / zimní semestr / povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
BAA004 Matematika 4 2 2 5 zá,zk
BHA027 Akustika a denní osvětlení (EVB) 2 2 5 zá,zk
BHA028 Zásady návrhu obálky energeticky úsporných budov 1 2 4 zá,zk
BOA017 Kov a konstrukční sklo v nosných konstrukcích budov 2 2 4 zá,zk
BTA016 Vzduchotechnika 2 2 5 zá,zk
BUA010 Projektování BIM 1 2 2
BWA012 Technologie stavebních procesů 2 1 3 kl

3. ročník / letní semestr / povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
BCA004 Chemie prostředí 2 2 4 zá,zk
BHA029 Dřevostavby 2 2 4 zá,zk
BHA030 Stavebně fyzikální hodnocení 2 2 2
BOA018 Dřevěné konstrukce 2 1 4 zá,zk
BPA015 Hospodaření s vodou v budovách 2 1 3 kl
BTA017 Elektroinstalace 2 2 5 zá,zk
BTA018 Obnovitelné a alternativní zdroje energie (EVB) 2 2 4 zá,zk
BYA002 Angličtina pro středně pokročilé (zkouška) 2 zk

4. ročník / zimní semestr / povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
BHA009 Požární bezpečnost staveb 2 2 5 zá,zk
BHA031-A Odborný projekt 1 2 2
BHA033 Revitalizace budov 2 2 5 zá,zk
BHA034 Specializovaný seminář 3 5 kl
BHA035 Stavebně fyzikální hodnocení 3 2 2
BLA021 Vybrané statě z betonových a zděných konstrukcí 2 1 4 zá,zk
BTA019 Ochlazování budov (EVB) 2 2 5 zá,zk
BZA010 Stavební právo 2 2

4. ročník / letní semestr / povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
BHA036 Odborná praxe 1 2
BHA037-A Odborný projekt 2 2 2
BHA038 Stavebně fyzikální hodnocení 4 2 2
BTA020 Bakalářský seminář 5 kl
BTA021 Energetické hodnocení budov (EVB) 2 2 5 zá,zk
BUA011 Projektování BIM 2 2 2
BVA024 Rozpočty ve stavebnictví 2 2 4 zá,zk
BWA013 Příprava a realizace staveb 2 2 4 zá,zk

4. ročník / letní semestr / povinně volitelné / požadován 1 předmět

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
BHB039 Ekologické stavebnictví 2 1 4 zá,zk
BTB022 Vnitřní prostředí budov 2 1 4 zá,zk

Tip

Nad rámec studijního programu si můžete zapsat volitelné předměty.

Volitelné předměty