Detail předmětu

Hospodaření s vodou v budovách

BPA015 předmět zařazen v 1 studijním plánu

Bc. prez. program BPC-EVB povinný letní semestr 3. ročník 3 kredity

Předmět je zaměřen na vymezení základních pojmů z oboru vodního hospodářství. Student získá znalosti o environmentálně vhodných řešeních hospodaření s pitnou vodou v budovách. Student bude umět navrhnout zpětné využití srážkových vod v objektech, čistit odpadní vody a následně je využívat jako šedé vody v objektech. Naučí se minimalizovat spotřebu vody v objektech a získá znalosti o ostrovních systémech z hlediska vodního hospodářství.

Garant předmětu

doc. Ing. Petr Hluštík, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav vodního hospodářství obcí

Výsledky učení předmětu

Student získá schopnost orientace ve výpočtech potřeby odpadní a dešťové vody, navrhovat profily stokové sítě včetně trubního materiálu, navrhovat akumulační objemy nádrží, technologické procesy čištění odpadních vod, schopnost orientovat se a pracovat s projektovou dokumentací stokových sítí, katastrálních map a dalších podkladů.

Prerekvizity

Stokovani

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT

Způsob a kritéria hodnocení

Písemná, ústní

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

2 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1. Úvod, legislativa (zákon o vodách, o vodovodech a kanalizacích).
2. Rozdělení vod v budovách a způsoby jejich likvidace.
3. Zdroje pitné vody v budovách, druhy odpadních vod v budovách.
4. Technické řešení a přehled zařízení pro hospodaření se srážkovými a šedými vodami.
5. Jakost dešťové a šedé vody, mechanické předčištění srážkových vod.
6. Retence dešťových vod.
7. Vsakování dešťových vod.
8. Zelené a modré střechy, vodní náměstí a akumulace vod.
9. Způsoby čištění odpadních vod, kořenové a domovní čistírny odpadních vod.
10. Minimalizace spotřeby vody, využití srážkových vod k užitku, recyklace vody – využití šedých vod, recyklace tepla (energie šedých vod, výměníkové jednotky na rekuperaci odpadní vody).
11. Úsporné a ekologické hospodaření s vodou, řešení ostrovních systémů u objektů bez přístupu k VH infrastruktuře.
12. Ukázky z realizovaných staveb I
13. Ukázky z realizovaných staveb II

Cvičení

1 hod./týden, 13 týdnů, povinné

Osnova cvičení

1. Zadání projektu "Znovuvyužití odpadní vody v rodinném domě". Vstupní podklady zájmové lokality: legislativní, mapové, hydrologické, hydrogeologické, data z ČHMÚ.
2. Výpočet množství odpadní a dešťové vody, výpočet potřeby šedé vody, určení množství vody pro závlahu.
3. Návrh technologie čištění odpadních vod, návrh akumulační nádrže, možnosti využití vody.
4. Strojní a technologické zařízení pro využití vody.
5. Výkres: Technologické schéma využití dešťových a odpadních vod.
6. Technická zpráva
7. Zápočet