Studijní program

Civil Engineering

Akademický rok 2024/25

Zkratka: NPA-SIS Kód: N0732A260024 Typ studia: magisterský navazující Jazyk studia: anglický

Získaný titul: Ing.

Úroveň kvalifikace: magisterský (druhý stupeň)

Udělovaná kvalifikace: Ing. v oblasti "Civil Engineering"

Akreditace:

Forma studia

prezenční studium

Cíle studia

The division of the three-semester follow-up master's study program Civil Engineering - Water Management and Water Structures is based on the tradition of long-term study programs at the Faculty of Civil Engineering of the Brno University of Technology (hereinafter “BUT Faculty”). The Czech Republic (hereinafter the “CR”) and the European Union (the “EU”). The content of the study program is designed to meet the requirements of: - Act No. 111/1998 Coll., on Higher Education and on the Amendment to Other Acts, as amended (hereinafter referred to as the “Higher Education Act”), - Government Regulation No. 274/2016 Coll., on Standards for Accreditation in Higher Education, - Government Regulation No. 275/2016 Coll., on Education in Higher Education all in accordance with the methodological materials of the Board of the National Accreditation Office for Higher Education and the documents of the Brno University of Technology (hereinafter “BUT”) and the Faculty of Civil Engineering of BUT. The study program is taught in the Czech language in full-time form of study and is designed for graduates of bachelor's degree programs at universities and non-university technical universities in the Czech Republic and the EU. The content of the course builds primarily on the knowledge of graduates of the four-year bachelor study program Civil Engineering, specializing in Water Management and Water Structures at the Faculty of Civil Engineering of the BUT. The study program also enables student mobility and part of study at other selected universities with a similar focus. The study program is aimed at gaining knowledge and knowledge in theoretical and engineering disciplines in the field of water management and water structures. The content of the study program are theoretically focused subjects with examples of practical applications. Compulsory courses are the basis of the student's expertise, focusing on selected topics from landscape water management, municipal water management and water structures with links to the entire construction industry, as well as to ecology and the environment. Compulsory subjects form the basis for compulsory optional subjects that extend the student's expertise. The study is completed with subjects of legal and managerial basis. The graduate will acquire professional knowledge at a high level and in the required quality, which will be applied in practice in the design, implementation, reconstruction and operation of water structures in the field of water management. After passing the final state examination, the graduate is entitled to use the title “engineer” (abbreviated to Ing. Before the name).

Profil absolventa

Absolvent navazujícího magisterského studijního programu Civil Engineering je schopen se orientovat v odborné problematice, je plně odborně připraven pro výkon povolání a pro své úspěšné uplatnění především ve stavební praxi. Odborné působení absolventa navazujícího magisterského studijního programu Civil Engineering v praxi je možné na různých stupních vedoucích, řídících a manažerských funkcí ve stavebnictví, v projekčních kancelářích i u realizačních firem. Svoje uplatnění může najít rovněž také v oblasti výzkumu a vývoje. Zaměstnán může být i ve státní správě a administrativě, popř. i ve firmách produkujících a dodávajících výrobky a konstrukční součásti pro stavby. Odborně může pedagogicky působit i v oblasti vzdělávání na středních, popř. i vysokých školách. Potřebnou aprobaci k tomu může získat přímo na fakultě v rámci celoživotního vzdělávání doplňkového pedagogického studia, popř. i u jiné instituce, která toto vzdělání uskutečňuje. Absolvent má rovněž předpoklady pro uplatnění ve svém odborném působení v praxi jako soukromý podnikatel ve stavebnictví nebo jako OSVČ. Získání znalostí anglického jazyka i dalších doporučených světových jazyků, které jsou fakultou během studia nabízeny, vytváří studentům předpoklady pro absolvování části studia na zahraničních univerzitách v rámci projektu Erasmus+ a po skončení studia pak absolventům i možnost jejich uplatnění v zahraničí. Dosažené vzdělání absolventovi magisterského studijního programu umožňuje po splnění předepsané praxe získat autorizaci jako autorizovaný stavitel, technik, ale především jako autorizovaný inženýr udělovanou Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Absolvent magisterského studijního programu Civil Engineering, může ve svém odborném vzdělávání pokračovat v doktorském studijním programu (např. v DSP Building Construction nebo v DSP Pozemní stavby) pro získání titulu doktor Ph.D.

Specifické požadavky na přijetí

Přijímání uchazečů o studium v navazujícím magisterském studijním programu na Fakultu stavební VUT se řídí zákonem o vysokých školách, Statutem VUT, Statutem Fakulty stavební VUT a příslušnou Směrnicí děkana Přijímací řízení na Fakultu stavební VUT. Směrnice děkana detailně specifikuje: - způsob a lhůtu pro podávání přihlášek ke studiu, - způsob doložení zákonem o vysokých školách požadovaného dosaženého vzdělání, - formu přijímací zkoušky (viz. níže) se specifikací předmětů přijímací zkoušky, rozsahy minimálních požadovaných znalostí a způsob a kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky a dalších skutečností rozhodujících pro přijetí ke studiu, - pravidla upravující prominutí přijímací zkoušky, - minimální úroveň splnění požadavků nezbytných pro přijetí ke studiu v daném studijním programu, - závazné termíny, zejména termíny konání přijímacích zkoušek a také náhradní termíny, či termín doplňkového kola přijímacích zkoušek, - lhůty pro odeslání pozvánek k přijímací zkoušce a termíny, kdy uchazeč může v souladu se zákonem o vysokých školách nahlédnout do svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu, - způsob posuzování omluv absence při přijímací zkoušce, popř. vymezení možnosti konat přijímací zkoušku v náhradním termínu, - způsob vyrozumění uchazečů o dosažených výsledcích při přijímací zkoušce, včetně termínu vyrozumění. - vyhlášení výsledků přijímací zkoušky, sestavení pořadníku, rozhodnutí o přijetí či nepřijetí a zápis přijatých uchazečů ke studiu. Přijímací zkouška má podobu testu ze základních teoretických předmětů profilujícího základu a předmětů profilujícího základu specializace v rozsahu požadovaných znalostí pro absolventa čtyřletého bakalářského studijního programu Stavební inženýrství na Fakultě stavební VUT.

Přístup k dalšímu vzdělávání

Absolventi mohou pokračovat studiem doktorského studijního programu.

Požadavky pro úspěšné absolvování

Diplomová práce, státní závěrečná zkouška

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a známkování

Garant programu

Struktura předmětů

1. ročník / zimní semestr / povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
NAA019 Matematika 5 (S) 2 1 4 zá,zk
NDA015 Pružnost a plasticita 2 2 5 zá,zk
NHA040-A Nauka o budovách 2 2 2 4 zá,zk
NHB041 Počítačová aplikace stavební fyziky 1 2 3 zá,zk
NHB042 Sanace a adaptace budov 2 2 4 zá,zk
NLA022 Betonové konstrukce (S) 2 2 5 zá,zk
NOA019 Kovové konstrukce 2 2 2 5 zá,zk

1. ročník / letní semestr / povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
BYA002 Angličtina pro středně pokročilé (zkouška) 2 zk
NBA007 Aplikovaná fyzika 2 1 3 zá,zk
NHB043 Diplomový seminář (S-PST) 3
NHB044 Stavby s nízkou energetickou náročností 2 2 4 zá,zk
NHB046 Trvale udržitelná výstavba 2 1 4 zá,zk
NHB047 Vybrané statě z pozemního stavitelství 1 2 2 5 zá,zk
NHB048 Vybrané statě z požární bezpečnosti staveb 2 2 4 zá,zk
NVB025 Oceňování staveb 2 1 3 kl

2. ročník / zimní semestr / povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
NHB049 Konstrukční detail (S-PST) 3 3 kl
NHB052 Průběh procesu výstavby 2 1 3 zá,zk
NHB053 Rekonstrukce a renovace památek 2 2 5 zá,zk
NHB054 Specializovaný projekt (S-PST) 8 kl
NHB055 Vybrané statě z pozemního stavitelství 2 2 2 5 zá,zk
NIB011 Moderní stavební materiály 2 2 4 zá,zk
NZB014 Psychologie ve firemní praxi 2 2 2

Tip

Nad rámec studijního programu si můžete zapsat volitelné předměty.

Volitelné předměty