Studijní program

Civil Engineering Management

Akademický rok 2024/25

Zkratka: DKA-E Kód: P0732D260017 Typ studia: doktorský Jazyk studia: anglický

Získaný titul: Ph.D.

Úroveň kvalifikace: doktorský (třetí stupeň)

Udělovaná kvalifikace: Ph.D. v oblasti "Civil Engineering Management "

Akreditace:

Forma studia

kombinované studium

Cíle studia

Studium doktorského studijního programu Management stavebnictví je zaměřeno na vědeckou přípravu, metodiku vědecké práce a na rozvoj poznání v oblasti managementu investičních projektů, inovačního managementu, projektového managementu, podnikového managementu, strategického managementu, prostorové ekonomiky a soudního inženýrství. Vědecká příprava v tomto oboru je založena na zvládnutí výchozích teoretických disciplín přírodovědného základu a teoretických a vědních disciplín z oblasti aplikovaných věd a je také cíleně zaměřen k získání nezbytných návyků studentů pro samostatné vědecké bádání a tvůrčí činnost v oblasti výzkumu a vývoje při řešení aktuálních teoretických problémů a otázek vyplývajících z požadavků praxe. Během studia student získá jak nové teoretické poznatky tak také nové vlastní zkušenosti z přípravy, realizace a vyhodnocení nezbytných experimentů. Disertační práce je orientována na zhodnocení současného stavu rozvoje řešené problematiky u nás i v zahraničí, na vymezení předmětu a metodiky řešení v rámci rozpracovávaného tématu a zejména na vlastní tvůrčí přínos doložitelný získáním nových dílčích poznatků a zákonitostí rozvíjejících dosavadní znalosti vztahující se k řešenému vědeckému problému. Jeho vybavení znalostmi cizích jazyků mu umožní ve studovaném oboru i působení v zahraničí. Cílem studia je rovněž zapojit posluchače do přípravy a řešení národních a mezinárodních vědeckovýzkumných projektů, prezentace dosažených výsledků na národních i mezinárodních vědeckých a odborných konferencích a jejich publikování v odborných a vědeckých zahraničních a tuzemských časopisech.

Profil absolventa

Absolvent doktorského studijního programu Management stavebnictví je po absolvování studia připraven se uplatnit ve vývoji, výzkumu a vrcholovém managementu v oboru Stavebnictví. Absolvent získá znalosti v oblasti teoretických poznatků stavebnictví, managementu, stavební ekonomiky, vědecké práce a také nové vlastní zkušenosti z přípravy, realizace a vyhodnocení nezbytných experimentů týkající se zejména modelování a simulací technicko-ekonomických úloh. Získané dovednosti posilují schopnost absolventa řešit náročné a netradiční problémy spojené s řízením nákladů, času, hodnoty a rizika stavebních děl na straně dodavatelské (stavební podniky) i na straně investorské (stavební investiční projekty). Je schopen samostatného vědeckého bádání a samostatné tvůrčí práce v oblasti výzkumu a vývoje v oblasti stavebně-ekonomické. Absolvent disponuje kompetencemi pro okamžité uplatnění v oblasti managementu stavebnictví v praxi i ve vědecko-výzkumných týmech, vykazuje hluboké a systematické znalosti a porozumění teoriím, konceptům a metodám. Průběžná aktivní vědecká činnost je rovněž předpokladem nejen k dosažení schopnosti srozumitelně a přesvědčivě sdělovat vlastní poznatky v oboru ostatním členům vědecké komunity na mezinárodní úrovni i široké veřejnosti, ale také možného uplatnění absolventů jako akademických a vědecko-výzkumných pracovníků vysokých škol, výzkumných institucí a znaleckých ústavů s možností kariérního a profesního růstu.

Specifické požadavky na přijetí

Podmínky k přijetí ke studiu do doktorských studijních programů se na FAST VUT se řídí těmito předpisy: - zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a změně a doplnění dalších zákonů, - Studijním a zkušebním řádem VUT, - Statutem VUT, - Směrnicí děkana pro přijímací řízení na FAST VUT do doktorských studijních programů. Ke studiu se může přihlásit každý uchazeč, který úspěšně absolvoval magisterský studijní program. Ke studiu je přijat takový uchazeč, který úspěšně vyhověl podmínkám přijímacího řízení specifikovaným ve směrnici děkana pro přijímací řízení do DSP. U přijímací zkoušky se uchazeč prokáže: odbornými znalostmi, výsledky své dosavadní odborné a vědecké praxe (během studia, případně v praxi), odbornými znalostmi z cizího jazyka (na VUT jednotně požadován anglický jazyk). Uchazeč se přihlašuje k vypsaným tématům doktorského studia a s jeho přijetím musí vyslovit souhlas školitel vypsaného tématu doktorského studia.

Přístup k dalšímu vzdělávání

Doktorský studijní program Management stavebnictví navazuje na navazující magisterský studijní program Stavební inženýrství, zejm. na studijní obor Management stavebnictví, příp. i na další studijní obory a sesterské navazující magisterské studijní programy. Po akreditaci navazujícího magisterského studijního programu Stavební inženýrství – management stavebnictví na tento program.

Požadavky pro úspěšné absolvování

Státní doktorská zkouška, obhajoba dizertační práce

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a známkování

Garant programu

Struktura předmětů

1. ročník / letní semestr / povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
DVA068 Doktorský seminář 1 (MGS) 4
DVA069 Metody a právní aspekty vědecké práce a výzkumu 2 2 drzk
DYA004 Konzultační výuka cizího jazyka pro doktorandy 2 1

1. ročník / letní semestr / povinně volitelné / požadován 1 předmět

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
DAB029 Diskrétní metody ve stavebnictví 1 3 4
DAB030 Numerické metody 1 3 4
DAB031 Pravděpodobnost a matematická statistika 3 4

1. ročník / letní semestr / povinně volitelné / požadován 1 předmět

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
DHB069 Vybrané statě z teorie konstrukcí pozemních staveb 3 8 drzk
DRB029 Vybrané statě z teorie inženýrských staveb 3 8 drzk

1. ročník / letní semestr / povinně volitelné / požadován 1 předmět

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
DVB070 Finanční management 3 8 drzk
DVB071 Teorie cen a inovace ve stavebnictví 3 8 drzk
DVB072 Teorie managementu 3 8 drzk

2. ročník / zimní semestr / povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
DVA073 Doktorský seminář 2 (MGS) 8

2. ročník / zimní semestr / povinně volitelné / požadován 1 předmět

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
DAB032 Analýza časových řad 3 10 drzk
DAB033 Aplikace matematických metod v ekonomii 3 10 drzk
DAB034 Diskrétní metody ve stavebnictví 2 3 10 drzk
DAB035 Numerické metody 2 3 10 drzk
DAB036 Numerické řešení variačních úloh 3 10 drzk
DAB037 Regresní modely 3 10 drzk

2. ročník / zimní semestr / povinně volitelné / požadován 1 předmět

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
DVB074 Management investičních projektů 3 8 drzk
DVB075 Projektový management 3 8 drzk
DVB076 Soudní inženýrství – obecná metodika 3 8 drzk

2. ročník / letní semestr / povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
DVA077 Doktorský seminář 3 (MGS) 8
DYA005 Cizí jazyk pro doktorské studium 8 drzk

3. ročník / zimní semestr / povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
DVA078 Doktorský seminář 4 (MGS) 8

3. ročník / letní semestr / povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
DVA079 Doktorský seminář 5 (MGS) 14

4. ročník / zimní semestr / povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
DVA080 Doktorský seminář 6 (MGS) 14

4. ročník / letní semestr / povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
DVA081 Doktorský seminář 7 (MGS) 20

Tip

Nad rámec studijního programu si můžete zapsat volitelné předměty.

Volitelné předměty