Detail předmětu

Management investičních projektů

DVB074 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

Ph.D. prez. program DPC-E povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 8 kreditů

Ph.D. kombin. program DKC-E povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 8 kreditů

Ph.D. prez. program DPA-E povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 8 kreditů

Ph.D. kombin. program DKA-E povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 8 kreditů

Simulace a modelování investičních projektů. Specifika hodnocení investičních projektů dle sektoru a oboru. Analýza a řízení rizika investičních projektů. Očekávané hodnoty ukazatelů ekonomické efektivnosti s využitím simulace Monte Carlo.

Garant předmětu

prof. Ing. Jana Korytárová, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení

Výsledky učení předmětu

Student si prohloubí znalosti a dovednosti týkající se ekonomického hodnocení stavebních investičních projektů. Student je po úspěšném absolvování předmětu schopen zpracovat a interpretovat:
- výstupy investičních záměrů z pohledu finanční a ekonomické efektivnosti,
- specifika ekonomického hodnocení investičních projektů dle věcného zaměření (pozemní stavby, inženýrské stavby),
- kvalitativní i kvantitativní analýzu rizik,
- scénáře, rozhodovací stromy a simulaci Monte Carlo v investičním rozhodování,
- rozhodnout o realizaci investičního záměru na základě jeho ekonomických výstupů.

Prerekvizity

V rozsahu magisterského studia studijního programu Stavební inženýrství, oboru Management stavebnictví

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Teoretické znalosti jsou hodnoceny formou testu. Podmínkou ukončení předmětu je zpracování a prezentace seminární práce. Témata seminárních prací jsou zadávána individuálně na základě výzkumné orientace studenta.

Cíl

Simulace a modelování stavebních investičních projektů v soukromém i veřejném sektoru v podmínkách rizika a nejistoty.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

3 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1. Simulace a modelování investičních projektů – obecné teorie.
2. Legislativní požadavky související s přípravou a realizací investičních projektů v ČR.
3. Investiční záměry soukromého sektoru, developerské projekty.
4. Investiční záměry veřejného sektoru, projekty pozemního stavitelství.
5. Investiční záměry veřejného sektoru, projekty inženýrského stavitelství.
6. Specifika hodnocení investičních projektů dálniční a silniční infrastruktury, využití modelu HDM-4.
7. Specifika hodnocení projektů železniční infrastruktury.
8. Specifika hodnocení projektů vodní infrastruktury.
9. Řízení rizik projektů, simulace Monte Carlo, statistická analýza dat, příprava vstupních dat.
10.-11. Simulace Monte Carlo (využití software Crystal Ball) – vlastní výpočet, interpretace výstupních údajů.
12. Případové studie – projekt soukromého sektoru, přednáška z praxe.
13. Případová studie – projekt veřejného sektoru, přednáška z praxe.