Detail předmětu

Teorie cen a inovace ve stavebnictví

DVB071 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

Ph.D. prez. program DPC-E povinně volitelný letní semestr 1. ročník 8 kreditů

Ph.D. kombin. program DKC-E povinně volitelný letní semestr 1. ročník 8 kreditů

Ph.D. prez. program DPA-E povinně volitelný letní semestr 1. ročník 8 kreditů

Ph.D. kombin. program DKA-E povinně volitelný letní semestr 1. ročník 8 kreditů

Předmět se zabývá vzájemným působením nákladů, ceny, hodnoty a inovací. Zprvu je probírána obecná teorie ceny jako součásti ekonomické teorie a její aplikace v různých ekonomických školách. Dále pak je pojednáno o inovacích, jejich historickém vývoji v hospodářských dějinách a významem pro zvyšování konkurenceschopnosti organizací a podniků. Součástí je výuka vybraných metod pro hodnocení efektivnosti inovací. Druhy inovací a různé cesty k inovacím jsou probírány ve vazbě na současné právní dokumenty inovační politiky na úrovni EU i ČR. Součástí předmětu jsou lekce o speciálních formách managementu inovací a o inovacích ve stavebnictví.

Garant předmětu

doc. Ing. Alena Tichá, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení

Výsledky učení předmětu

Cílem předmětu je rozšířit znalosti o vzájemném působení nákladů, ceny, hodnoty a inovací. Předmět se zabývá zprvu obecnou teorií ceny jako součásti ekonomické teorie a její aplikace v různých ekonomických školách. Dále pak inovacemi, jejich historickým vývojem v hospodářských dějinách a významem pro zvyšování konkurenceschopnosti organizací a podniků. Výstupem studia má být mimo jiné schopnost vyhodnotit náklady a efekty inovací.

Prerekvizity

Náklady a ceny, stavební podnik, ekonomika investic, řízení projektů.

Korekvizity

Management investičních projektů, Projectmanagement, Ekonomické teorie, Management podniku.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení je komplexní. Hodnoceny jsou teoretické znalosti formou testu a dále zpracování a prezentace seminární práce. Seminární práce je zaměřena na tématiku cen a inovací souvisejících s tématem disertační práce.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

3 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1. Cena a její funkce. Teorie ceny.
2. Cenová politika státu. Systém cen. Regulace cen.
3. Cenové indexy. Inflace. Ochrana trhu.
4. Cenová politika firmy.
5. Náklady a tvorba ceny.
6. Inovace. Teorie inovací. Typy inovací. Inovační prostor.
7. Kreativita, výzkum a vývoj jako zdroj inovací.
8. Strategie a inovační proces v podniku.
9. Ochrana průmyslového a duševního vlastnictví v ČR.
10. Oceňování průmyslového a duševního vlastnictví jako nehmotného majetku.
11. Měření a hodnocení inovací. Náklady a efekty inovací. Index inovací. Bod inovační rovnováhy.
12. Instituce a informační systém pro inovace v EU a v ČR. Unie inovací EU.
13. Dokumenty EU a ČR podporující inovace.