Studijní program

Stavební inženýrství – stavební materiály a technologie

Akademický rok 2024/25

Zkratka: NPC-SIM Kód: N0732A260027 Typ studia: magisterský navazující Jazyk studia: český

Získaný titul: Ing.

Úroveň kvalifikace: magisterský (druhý stupeň)

Udělovaná kvalifikace: Ing. v oblasti "Stavební inženýrství – stavební materiály a technologie"

Akreditace:

Forma studia

prezenční studium

Cíle studia

Členění třísemestrálního navazujícího magisterského studijního programu Stavební inženýrství – stavební materiály a technologie vychází a navazuje na tradice dlouhodobě zajišťovaných studijních programů na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně (dále jen „Fakulta stavební VUT“), které odpovídají současné poptávce a potřebám technické praxe v České republice (ČR) a v Evropské unii (EU). Studijní program je po obsahové stránce vytvořen tak, že vyhovuje požadavkům: - zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vysokých školách“), - nařízení vlády č. 274/2016 Sb., o standardech pro akreditaci ve vysokém školství, - nařízení vlády č. 275/2016 Sb., o oblastech vzdělávání ve vysokém školství a to vše v souladu s metodickými materiály rady Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství a dokumentům Vysokého učení technického v Brně (dále jen „VUT“) a Fakulty stavební VUT. Studijní program je vyučován v českém jazyce v prezenční formě studia a je určen pro absolventy bakalářských a magisterských studijních programů univerzitních a neuniverzitních vysokých škol technického zaměření v ČR i v EU. Obsahová stránka výuky navazuje především na znalosti absolventů čtyřletého bakalářského studijního programu Stavební inženýrství se specializací Stavební materiály a technologie na Fakultě stavební VUT. Studijní program rovněž umožňuje mobilitu studentů a absolvování části studia na jiných vybraných vysokých školách s obdobným zaměřením. V průběhu studia získá student prohloubené vědomosti z teoretických i odborných disciplín z oblasti stavebně materiálového inženýrství. První semestr je zaměřen na prohloubení znalostí v předmětech profilujících základu studijního programu a získání nových teoretických vědomostí, které jsou nutným předpokladem pro další rozvoj jeho odborných znalostí a schopností požadovaných na úrovni stavebního inženýra. V navazujících semestrech jsou postupně zařazovány další odborné inženýrské předměty programu, v nichž student nabude podrobnější poznatky o nových přístupech k řešení stavebně materiálové problematiky. Významný zřetel je brán i na výuku předmětů ekonomického a ekologického zaměření. V posledních dvou semestrech studia je v rámci povinně volitelných předmětů programu nabízena možnost užší specializace, např. v návaznosti na zvolené téma diplomové práce a tyto předměty rozšiřují odbornost studenta. Cílem studia je vychovat odborníky schopné okamžitého kvalifikovaného uplatnění v oblasti stavebně materiálového inženýrství. Uplatnění je v širokých oblastech technologie výroby všech druhů stavebních materiálů, jako manager jakosti a environmentu stavební firmy, jako technická podpora marketingu, dále jsou to obchodní firmy zabývající se prodejem stavebních hmot a dílců, stavební úřady, inženýrská činnost, investorská činnost, legislativa, vývojové a vědecko-výzkumné ústavy, vzdělávací činnost, podnikatel ve výrobě a distribuci stavebních hmot. Na základě úspěšného vykonání státní závěrečné zkoušky, jejíž součástí je obhajoba diplomové práce, je absolvent oprávněn používat titul „inženýr“ (ve zkratce „Ing.“ před jménem).

Profil absolventa

Absolvent studijního programu Stavební inženýrství – stavební materiály a technologie získá v průběhu tří semestrálního studia vysoce specializované teoretické i odborné znalosti a prohloubené vědomosti ze stavebního inženýrství zaměřeného na stavební materiály a technologie. Doplní si znalost cizího jazyka v oblasti své odbornosti a znalosti právních předpisů. Jako vysoce kvalifikovaný odborník je schopen úspěšně se uplatnit ve vedoucích inženýrských i manažerských funkcích, je vybaven předpoklady k řešení i složitých technických problémů v oblasti stavebně materiálového inženýrství. Zvládnutí teoretických a odborných předmětů umožňuje absolventovi programu Stavební inženýrství – stavební materiály a technologie tvůrčí inženýrské řešení problematiky týkající se: návrhu stavebních hmot, jejich vývoje, inovací, standardních i nových progresivních technologií výroby, testování a verifikace jejich vlastností; optimálního uplatnění stavebních materiálů v konstrukcích staveb; metod sledování trvanlivosti; stavebně technického průzkumu a diagnostických metod; návrhu sanačních postupů až po otázky spojené s recyklací materiálů po ukončení jejich životnosti. Absolvent je teoreticky a v rámci laboratorní výuky i prakticky připravován jednak pro řízení výroby maltovin, keramiky, betonu, dílců a ostatních stavebních hmot, postupy a analýzy zde využívané, ale i na uplatnění znalostí o vlastnostech materiálů při realizacích a rekonstrukcích staveb – je odborně vybaven a schopen řešit optimalizaci výběru vhodných materiálů či jejich skladeb zohledňující společenské potřeby, provozní požadavky, rizika, ekonomické dopady a vlivy na životní prostředí. Získá znalosti o ekonomických a ekologických aspektech technologie výroby, managementu i marketingu. Důraz je kladen na výzkum a spolupráci s praxí v oblasti nových progresivních hmot a technologií, využívání druhotných surovin jako alternativních surovinových zdrojů přispívajících k rozvoji environmentálně šetrnějších technologií a zároveň přispívající ke snižování vstupních i výrobních nákladů. V průběhu studia si upevní odborný rozhled díky tuzemským a zahraničním exkurzím a poznáním nejmodernějších technologií v oblasti výroby i výstavby. Je schopen v rámci získaných dovedností samostatně řešit složité stavebně-technické a manažerské problémy v průmyslu stavebních hmot či jejich aplikaci na stavbách různého charakteru a je připraven na svoje inženýrské působení v praxi. V rámci kompetencí je jeho uplatnění v širokých oblastech technologie výroby všech druhů stavebních materiálů, jako manager jakosti či environmentu stavební firmy, je schopen řídit náročné odborné technické činnosti a nést odpovědnost za jejich kvalitu a za odborné řízení jednotlivců i skupin. Svoje uplatnění může najít také v akademické sféře a v dalších institucích zabývajících se vědou, výzkumem, vývojem a inovacemi. Jeho vybavení znalostmi cizích jazyků v oblasti své odbornosti je předpokladem pro eventuální působení v zahraničí. Po splnění délky praxe a zákonných podmínek se může u ČKAIT autorizovat jako stavební inženýr ve specializaci Zkoušení a diagnostika staveb, Energetické auditorství nebo oboru Technologická zařízení staveb. Absolvent magisterského studijního programu má možnost pokračovat ve studiu doktorského studijního programu, který vede k získání akademického titulu doktor.

Specifické požadavky na přijetí

Přijímání uchazečů o studium v navazujícím magisterském studijním programu na Fakultu stavební VUT se řídí zákonem o vysokých školách, Statutem VUT, Statutem Fakulty stavební VUT a příslušnou Směrnicí děkana Přijímací řízení na Fakultu stavební VUT. Směrnice děkana detailně specifikuje: - způsob a lhůtu pro podávání přihlášek ke studiu, - způsob doložení zákonem o vysokých školách požadovaného dosaženého vzdělání, - formu přijímací zkoušky (viz níže) se specifikací předmětů přijímací zkoušky, rozsahy minimálních požadovaných znalostí a způsob a kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky a dalších skutečností rozhodujících pro přijetí ke studiu, - pravidla upravující prominutí přijímací zkoušky, - minimální úroveň splnění požadavků nezbytných pro přijetí ke studiu v daném studijním programu, - závazné termíny, zejména termíny konání přijímacích zkoušek a také náhradní termíny, či termín doplňkového kola přijímacích zkoušek, - lhůty pro odeslání pozvánek k přijímací zkoušce a termíny, kdy uchazeč může v souladu se zákonem o vysokých školách nahlédnout do svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu, - způsob posuzování omluv absence při přijímací zkoušce, popř. vymezení možnosti konat přijímací zkoušku v náhradním termínu, - způsob vyrozumění uchazečů o dosažených výsledcích při přijímací zkoušce, včetně termínu vyrozumění, - vyhlášení výsledků přijímací zkoušky, sestavení pořadníku, rozhodnutí o přijetí či nepřijetí a zápis přijatých uchazečů ke studiu. Přijímací zkouška má podobu testu ze základních teoretických předmětů profilujícího základu a předmětů profilujícího základu specializace v rozsahu požadovaných znalostí pro absolventa čtyřletého bakalářského studijního programu Stavební inženýrství se specializací Stavební materiály a technologie na Fakultě stavební VUT.

Přístup k dalšímu vzdělávání

Navazující studijní program Stavební inženýrství – stavební materiály a technologie navazuje na bakalářský studijní program Stavební inženýrství se specializací Stavební materiály a technologie a podobně zaměřených programů. Absolvent navazujícího magisterského studijního programu může pokračovat ve studiu doktorského studijního programu obdobného zaměření.

Požadavky pro úspěšné absolvování

Diplomová práce, státní závěrečná zkouška

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a známkování

Garant programu

Struktura předmětů

1. ročník / zimní semestr / povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
NAA021 Matematika 5 (M) 2 1 4 zá,zk
NJA027 Aplikovaný software 2 1 2 kl
NJA028-A Kompozitní materiály 2 2 5 zá,zk
NJA029 Maltoviny 3 2 1 5 zá,zk
NJA030 Plastické látky 2 2 5 zá,zk
NJA031 Technologie betonu 3 2 1 4 zá,zk
NVA030 Ekonomika stavebního průmyslu 2 2 5 zá,zk

1. ročník / letní semestr / povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
BYA002 Angličtina pro středně pokročilé (zkouška) 2 zk
NJA032 Organizace a řízení závodů 2 2 5 zá,zk
NJA033 Sklářství 2 2 kl
NJA034 Technologie sanace 2 2 5 zá,zk
NJA035 Trvanlivost stavebních materiálů 2 2 5 zá,zk

1. ročník / letní semestr / povinně volitelné / požadován 1 předmět

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
NJB036 Inženýrství technologických procesů 2 2 4 zá,zk
NJB037 Oceňování nemovitostí 2 2 4 zá,zk
NWB030 Teorie měření a regulace 2 2 4 zá,zk

1. ročník / letní semestr / povinně volitelné / požadován 1 předmět

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
NVB031 Financování 2 2 3 zá,zk
NVB032 Účetnictví 2 2 3 zá,zk

1. ročník / letní semestr / povinně volitelné / požadován 1 předmět

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
NZB013 Prezentační dovednosti 1 1 2
NZB014 Psychologie ve firemní praxi 2 2

2. ročník / zimní semestr / povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
NJA038 Diplomový seminář (M) 5 kl
NJA039 Ekologie ve stavebnictví 2 2 5 zá,zk
NJA040 Laboratorní zkoušení stavebních hmot a dílců 2 2
NJA041 Optimalizace užití stavebních látek 2 2 5 zá,zk

2. ročník / zimní semestr / povinně volitelné / požadován 1 předmět

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
NIB012 Základy managementu a metrologie ve stavebnictví 2 2 5 zá,zk
NJB042 Teoretické základy speciálních stavebních hmot 2 2 5 zá,zk

2. ročník / zimní semestr / povinně volitelné / požadován 1 předmět

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
NBB008 Aplikovaná fyzika (M) 1 1 4
NDB026 Teorie spolehlivosti stavebních materiálů 1 1 4
NWB031 Speciální stroje a zařízení 1 1 4

2. ročník / zimní semestr / povinně volitelné / požadován 1 předmět

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
NVB033 Ekonomika investic 1 1 4
NVB034 Marketing a management 1 1 4

Tip

Nad rámec studijního programu si můžete zapsat volitelné předměty.

Volitelné předměty