Detail předmětu

Laboratorní zkoušení stavebních hmot a dílců

Akademický rok 2023/24

NJA040 předmět zařazen v 1 studijním plánu

NPC-SIM zimní semestr 2. ročník

Ve cvičení letního semestru pokračuje II.etapa prací v základní laboratorní experimentální činnosti. Vzhledem ke kapacitním nárokům na specielní metody a přístroje v ústavních laboratořích jsou po dílčím vyhodnocení dosažených výsledků z I.etapy provedeny selekce dalších postupů, včetně přípravy a počtu zkoumaných vzorků. Je prováděno jak individuelně tak koordinovaně prostřednictvím garanta předmětu. V dalším časovém průběhu jsou individuálně vyhodnocovány výsledky s uplatněním poznatků domácí a zahraniční literatury, stejně tak jejich zpracování podle pokynů vedoucích diplomových prací. Jsou řešeny dále problémy technického zajištění případných opakování zkoušek a mimořádných situací v dokončovacích fázích laboratorních zkoušek diplomových prací. Jsou řešeny organizační otázky spojené s ověřováním výsledků laboratorních zkoušek ve výrobních organizacích.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Získat znalosti a dovednosti pro samostatné zpracování experimentální části diplomové práce. Jedná se o zvolení vhodné metodiky, přípravu a úpravu zkušebních těles, navržení a časový plán experimentálních prací, jejich provedení a vyhodnocení výsledků laboratorních zkoušek.

Znalosti

Student zvládne cíl předmětu získáním znalostí a dovedností pro samostatné zpracování experimentální části diplomové práce. Jedná se o zvolení vhodné metodiky, přípravu a úpravu zkušebních těles, navržení a časový plán experimentálních prací, jejich provedení a vyhodnocení výsledků laboratorních zkoušek.

Prerekvizity

postupy technologie přípravy zkušebních těles, metody zkoušení podle technických norem a postupů.

Jazyk studia

čeština

Kredity

2 kredity

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Úvodní cvičení. Studenti jsou seznámeni s laboratorním řádem a BOZP. Jsou seznámeni s náplní cvičení a podmínkami pro udělení zápočtu. 2. Komplexní zhodnocení metodických přístupů pro experimentální práce. 3. Komplexní shrnutí zkoušek určených pro speciální cementové kompozity. 4. Komplexní shrnutí zkoušek určených pro keramické materiály a kompozitní materiály s organickými plnivy. 5. Návrh komplexní metodiky pro testování materiálů v extrémních podmínkách. 6. Teoretický rozbor sestavení metodiky experimentu, ověření postupu zkoušek na zkušebních zařízeních. 7. Individuální příprava zkušebních těles, zkoušky, průběžné hodnocení. 8. Individuální příprava zkušebních těles, zkoušky, průběžné hodnocení. Verifikace získávaných dat pomocí matematických simulací. 9. Laboratorní zkoušky, průběžné hodnocení. Individuální diskuze výsledků. Individuální příprava zkušebních těles, zkoušky, průběžné hodnocení. 10. Hodnocení naměřených dat. Individuální diskuze výsledků. Zápočtový test. Zpracování dílčích výsledků, konsultace. Interpretace a diskuse výsledků laboratorních zkoušek. Udělení zápočtu.