Detail předmětu

Diplomový seminář (M)

Akademický rok 2023/24

NJA038 předmět zařazen v 1 studijním plánu

NPC-SIM zimní semestr 2. ročník

V diplomovém semináři se studenti metodicky a odborně připravují na komplexní řešení zadaných témat svých diplomových prací. Postupy zpracování informací odborné literatury. Kompletace a hodnocení měřených dat, metodika zpracování teoretické a experimentální části diplomové práce. Interpretace a diskuse výsledků, validace.
V dalším časovém průběhu jsou individuálně vyhodnocovány výsledky s uplatněním publikovaných poznatků pracoviště, z domácí a zahraniční literatury, stejně tak jejich zpracování podle pokynů vedoucích diplomových prací. Pro sjednocení požadavků vedení ústavu na obsahovou úroveň a formální zpracování prací jsou ze strany vedení semináře organizovány konzultace. Jsou řešeny dále problémy technického zajištění případných opakování zkoušek a mimořádných situací v dokončovacích fázích diplomových prací, včetně mimořádných konzultací interních a zejména externích. Jsou řešeny organizační otázky spojené s cestami studentů mimo fakultu do výrobních a ostatních organizací. Jsou organizačně zabezpečeni konsultanti a zpracovatelé externích oponentních posudků.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Studenti si prohloubí znalosti a dovednosti, související s problematikou zadané diplomové práce. Získávají informace z odborné literatury, studují tuzemské i zahraniční publikace. Seznámí se s technickými parametry laboratorních zařízení, naučí se pracovat se specielními přístroji. Naučí se provádět samostatně experimentální práce (navrhnout a vyrobit zkušební tělesa, provést komplex zkoušek fyzikálně mechanických a fyzikálně chemických vlastností), získané výsledky vyhodnotit a navrhnout další postup prací.

Znalosti

Student zvládne cíl předmětu získáním znalostí a dovedností souvisejících s problematikou zadané diplomové práce, seznámením se s technickými parametry laboratorních zařízení a specielními přístroji. Dále pak dovedností samostatně připravit experimentální práce a získané výsledky vyhodnotit a navrhnout další postup prací.

Prerekvizity

Metodické postupy zpracování dat, interpretace výsledků, aplikační SW produkty pro grafické práce.

Jazyk studia

čeština

Kredity

5 kreditů

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

klasifikovaný zápočet

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Seminář

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Postupy zpracování informací z odborné literatury jako základ teoretické části diplomové práce. 2. Metodika zpracování teoretické a experimentální části práce. 3. Metodika hodnocení dosažených výsledků experimentálních prací. 3. Posouzení korekcí experimentálních nebo metodických postupů práce. 4. Konsultace k postupům získání a zpracování výsledků. 5. Samostatné konsultace k dosaženým výsledkům. 6. Samostatné konsultace k dosaženým výsledkům a dílčím závěrům. 7. Konsultace k výsledkům a závěrům, interní a příp. externí z praxe. Validace výsledků. 8. Vyhodnocování výsledků, konfrontace s publikacemi – domácí a zahraniční literatura. 9. Interpretace a diskuse výsledků. 10. Metodika kompletace diplomové práce.