Studijní program

Stavební inženýrství – realizace staveb

Akademický rok 2024/25

Zkratka: NPC-SIR Kód: N0732A260022 Typ studia: magisterský navazující Jazyk studia: český

Získaný titul: Ing.

Úroveň kvalifikace: magisterský (druhý stupeň)

Udělovaná kvalifikace: Ing. v oblasti "Stavební inženýrství – realizace staveb"

Akreditace:

Forma studia

prezenční studium

Cíle studia

Třísemestrální navazující magisterský studijní program Stavební inženýrství – realizace staveb je zaměřen na získání teoretických vědomostí a praktických odborných znalostí pro optimální technologickou přípravu a řízení realizace staveb, které odpovídají současné poptávce a potřebám technické praxe v České republice (dále jen „ČR“) a v Evropské unii (dále jen „EU“). Studijní program je po obsahové stránce vytvořen tak, že vyhovuje požadavkům: - zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vysokých školách“), - nařízení vlády č. 274/2016 Sb., o standardech pro akreditaci ve vysokém školství, - nařízení vlády č. 275/2016 Sb., o oblastech vzdělávání ve vysokém školství a to vše v souladu s metodickými materiály rady Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství a dokumentům Vysokého učení technického v Brně (dále jen „VUT“) a Fakulty stavební VUT. Studijní program je určen pro absolventy bakalářských studijních programů universitních a neuniversitních vysokých škol technického zaměření v ČR i v EU. Obsahová stránka výuky navazuje zejména na znalosti absolventů čtyřletého bakalářského studijního programu Stavební inženýrství se specializací „Pozemní stavby“, „Konstrukce a dopravní stavby“ a „Vodní hospodářství a vodní stavby“ na FAST VUT. Studium umožňuje získat znalosti z oblastí technologií stavebních procesů, způsobů výstavby objektů, investiční a stavebně technologické přípravy realizace staveb, řízení staveb a jejich rekonstrukcí a z oblasti stavebního podnikání. V souladu se současnou úrovní teoretického poznání a vývojovými tendencemi technického, technologického a ekonomického rozvoje je kladen důraz na výuku exaktních metod při řešení inženýrských úloh stavebně technologického projektování a využití počítačové podpory pro přípravu a realizaci staveb. Povinnou součástí studijního programu Stavební inženýrství – realizace staveb je desetitýdenní odborná praxe studentů, která probíhá ve spolupráci s významnými stavebními společnostmi působícími v ČR. Studenti pracují na pozici asistenta stavbyvedoucího. To přispívá k ověření získaných znalostí v praxi a získání dalších teoretických i praktických poznatků, dovedností a zkušeností v oblasti přípravy a realizace staveb. Cílem studia je rozšířit teoretické i praktické znalosti absolventů, týkajících se stavebních technologií, pracovních postupů a způsobů řízení realizace staveb a vychovat odborníky schopné okamžitého uplatnění v přípravě a řízení staveb. Vytvořit tak předpoklady k podstatnému zkrácení adaptačního období absolventa po nástupu do praxe a i do vyššího managementu stavební firmy. Po úspěšném vykonání státní závěrečné zkoušky je absolvent oprávněn používat titul „inženýr“ (ve zkratce Ing. před jménem).

Profil absolventa

Absolvent studijního programu Stavební inženýrství – realizace staveb je schopen samostatně a tvůrčím způsobem komplexně řešit stavebně technické, technologické, ekonomické a manažerské úkoly ve stavebnictví. V průběhu třísemestrálního studia tohoto studijního programu student získá znalosti v teoretických a odborných předmětech a to především z oblasti stavebních technologií a způsobů výstavby objektů, řízení realizace staveb, projektového řízení ve výstavbě, ekonomických nástrojů řízení stavební výroby, stavebního práva, řízení kvality výstavby, způsobů řízení pracovních kolektivů, ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce při výstavbě. Osvojí si využití počítačové podpory při řešení inženýrských úloh při přípravě a realizaci staveb. Výuka předmětů profilujícího základu reaguje na rozvoj nových stavebních materiálů, výrobků, technologií ve stavebnictví, na nové modely řízení stavební výroby a moderní způsoby staveništního řízení. Uplatnění absolventa tohoto studijního programu je možné v celé oblasti stavebního inženýrství. Jeho studijní zaměření mu však dává vyšší míru znalostí z problematiky investiční a technologické přípravy staveb, projektového řízení výstavby, managementu realizace staveb a státní stavební správy. Absolvent studijního programu Stavební inženýrství – realizace staveb se může uplatnit především jako manažer velkých staveb (např. hlavní stavbyvedoucí) a řídící pracovník v různých provozních odděleních vedení realizačních podniků a rovněž jako stavebně technologický projektant. Další možnosti uplatnění může absolvent získat jako odpovědný pracovník ve státní stavební správě, pracovník v přípravě stavebních investičních projektů, soukromý podnikatel ve stavebnictví, pracovník v oblasti řízení jakosti ve výstavbě, pracovník environmentu staveb a bezpečnosti práce. Po získání předepsané praxe může absolvent studijního programu Stavební inženýrství – realizace staveb získat inženýrskou autorizaci v některém ze zákonem stanovených autorizačních oborů ČKAIT. Absolvent magisterského studijního programu má možnost pokračovat ve studiu doktorského studijního programu, který vede k získání akademického titulu doktor.

Specifické požadavky na přijetí

Přijímání uchazečů o studium v navazujícím magisterském studijním programu na Fakultu stavební VUT se řídí zákonem o vysokých školách, Statutem VUT, Statutem Fakulty stavební VUT a příslušnou Směrnicí děkana Přijímací řízení na Fakultu stavební VUT. Směrnice děkana detailně specifikuje: - způsob a lhůtu pro podávání přihlášek ke studiu, - způsob doložení zákonem o vysokých školách požadovaného dosaženého vzdělání, - formu přijímací zkoušky (viz níže) se specifikací předmětů přijímací zkoušky, rozsahy minimálních požadovaných znalostí a způsob a kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky a dalších skutečností rozhodujících pro přijetí ke studiu, - pravidla upravující prominutí přijímací zkoušky, - minimální úroveň splnění požadavků nezbytných pro přijetí ke studiu v daném studijním programu, - závazné termíny, zejména termíny konání přijímacích zkoušek a také náhradní termíny, či termín doplňkového kola přijímacích zkoušek, - lhůty pro odeslání pozvánek k přijímací zkoušce a termíny, kdy uchazeč může v souladu se zákonem o vysokých školách nahlédnout do svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu, - způsob posuzování omluv absence při přijímací zkoušce, popř. vymezení možnosti konat přijímací zkoušku v náhradním termínu, - způsob vyrozumění uchazečů o dosažených výsledcích při přijímací zkoušce, včetně termínu vyrozumění. - vyhlášení výsledků přijímací zkoušky, sestavení pořadníku, rozhodnutí o přijetí či nepřijetí a zápis přijatých uchazečů ke studiu. Přijímací zkouška má podobu testu ze základních teoretických předmětů profilujícího základu a předmětů profilujícího základu specializace v rozsahu požadovaných znalostí pro absolventa čtyřletého bakalářského studijního programu na FAST VUT.

Přístup k dalšímu vzdělávání

Navazující magisterský studijní program Stavební inženýrství – realizace staveb navazuje na bakalářský studijní program Stavební inženýrství. Po úspěšném absolvování studijního programu Stavební inženýrství – realizace staveb může absolvent pokračovat ve studiu doktorského studijního programu obdobného zaměření.

Požadavky pro úspěšné absolvování

Diplomová práce, státní závěrečná zkouška

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a známkování

Garant programu

Struktura předmětů

1. ročník / zimní semestr / povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
NAA020 Matematika 5 (R) 2 1 4 zá,zk
NLA031 Předpjaté stavební konstrukce 2 1 3 zá,zk
NUA012 Informatika (R) 1 2 4
NVA026 Ekonomické nástroje řízení stavební výroby 2 2 4 zá,zk
NWA014 Stavebně technologické projektování 2 2 5 zá,zk
NWA015 Systémy řízení jakosti 2 1 4 zá,zk
NWA016 Vybrané statě z technologie stavebních procesů 2 1 3 kl

1. ročník / zimní semestr / povinně volitelné / požadován 1 předmět

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
NHB056 Pozemní stavitelství (R) 2 1 3 kl
NHB057 Vybrané statě ze stavební fyziky (R) 2 1 3 kl

1. ročník / letní semestr / povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
BYA002 Angličtina pro středně pokročilé (zkouška) 2 zk
NVA027 Právo v oblasti podnikání ve stavebnictví 2 2 3 zá,zk
NWA017 Ekologie a bezpečnost práce 2 1 2 kl
NWA018 Odborná praxe 7 kl
NWA019 Počítačová podpora v přípravě a realizaci staveb 1 2 2 3
NWA020 Realizace a rekonstrukce železobetonových konstrukcí 2 2 3 zá,zk
NWA021 Specializovaný projekt (R) 3 kl
NWA022-A Stavební stroje (R) 2 1 2 kl

1. ročník / letní semestr / povinně volitelné / požadován 1 předmět

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
NJB026 Životnost stavebních materiálů 2 2 3 zá,zk
NWB023 Kontrola a dokumentování stavebních procesů 2 2 3 zá,zk
NWB024 Logistika 2 2 3 zá,zk

2. ročník / zimní semestr / povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
NVA028 Projektové řízení 2 2 5 zá,zk
NWA025 Diplomový seminář (R) 5 kl
NWA026 Počítačová podpora v přípravě a realizaci staveb 2 1 2 5 zá,zk
NWA027 Řízení stavební zakázky 2 2 5 zá,zk
NWA028 Technologie rekonstrukcí 2 2 4 zá,zk

2. ročník / zimní semestr / povinně volitelné / požadován 1 předmět

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
NMB007 Technologie pozemních komunikací (R) 2 1 4 kl
NVB029 Manažerské dovednosti 2 1 4 kl
NWB029 Speciální technologie 2 1 4 kl

2. ročník / zimní semestr / povinně volitelné / požadován 1 předmět

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
NZB013 Prezentační dovednosti 1 1 2
NZB014 Psychologie ve firemní praxi 2 2 2

Tip

Nad rámec studijního programu si můžete zapsat volitelné předměty.

Volitelné předměty