Detail předmětu

Projektové řízení

Akademický rok 2022/23

NVA028 předmět zařazen v 1 studijním plánu

NPC-SIR zimní semestr 1. ročník

V předmětu se studenti seznámí s historií a současností projektového řízení. Pozornost je dále zaměřena na projekty spojené s výstavbou. Životní cyklus projektu se člení na jednotlivé fáze, které se zajišťují po stránce organizační a plánuje se jejich průběh. Probírají se techniky plánování se zaměřením na využití síťové analýzy pro termínové, zdrojové, nákladové a finanční plánování. Součástí výuky je zvládnutí problematiky rizik ve výstavbě. Studenti jsou seznámeni s postupy a využitím výsledků statistických šetření ve stavebnictví.

Garant předmětu

Ing. Martin Nový, CSc.

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení

Cíl

Uplatnění obecných znalostí a dovedností z oblasti projektového řízení a osvojení konkrétních postupů a metod v přípravě a realizaci staveb.

Znalosti

Znalost a dovedností z oblasti projektového řízení a osvojení konkrétních postupů a metod v přípravě a realizaci staveb.

Osnova

1. Úvod do projektového řízení – současné pojetí, historický vývoj, vhodnost použití, předmět a obsah, základní pojmy.
2. Projekt výstavby, stavba jako předmět výstavbového projektu, účastníci procesu výstavby, stavební legislativa.
3. Předinvestiční fáze projektu, iniciace, stanovení cílů, studie proveditelnosti, metoda logického rámce.
4. Vyhodnocení návrhu projektu, strukturování projektu výstavby, strukturování stavebního díla.
5. Organizace prací na projektu, účastníci projektu výstavby, druhy projektového managementu, personální zajištění.
6. Systém plánování projektu výstavby, historický vývoj, druhy, aktualizace a úrovně plánů projektu, techniky plánování projektu, termínové plánování v projektu výstavby.
7. Síťová analýza, metoda CPM, PERT, Ganttův diagram, plánování zdrojů a jeho výstupy, histogram zdrojů, nákladové plánování, finanční plánování.
8. Financování projektů, nabídkové ceny projektových prací, vztahy mezi účastníky projektu.
9. Funkce statistiky, základní pojmy, statistické třídění a registry, inflace, cenová statistika.
10. Management rizik a změn, rizikové inženýrství, řízení rizik projektu.

Prerekvizity

Obecné znalosti prostředí stavební výroby v ČR, legislativní procesy spojené s výstavbou, dokumentace stavebních projektů, technologie stavební výroby, základy síťové analýzy, základní znalosti v oblasti financování, cen a managementu ve stavebnictví.

Jazyk výuky

čeština

Kredity

5 kreditů

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

https://www.vut.cz/studenti/predmety/detail/254145

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Úvod do projektového řízení – současné pojetí, historický vývoj, vhodnost použití, předmět a obsah, základní pojmy.

2. Projekt výstavby, stavba jako předmět výstavbového projektu, účastníci procesu výstavby, stavební legislativa.

3. Předinvestiční fáze projektu, iniciace, stanovení cílů, studie proveditelnosti, metoda logického rámce.

4. Vyhodnocení návrhu projektu, strukturování projektu výstavby, strukturování stavebního díla.

5. Organizace prací na projektu, účastníci projektu výstavby, druhy projektového managementu, personální zajištění.

6. Systém plánování projektu výstavby, historický vývoj, druhy, aktualizace a úrovně plánů projektu, techniky plánování projektu, termínové plánování v projektu výstavby.

7. Síťová analýza, metoda CPM, PERT, Ganttův diagram, plánování zdrojů a jeho výstupy, histogram zdrojů, nákladové plánování, finanční plánování.

8. Financování projektů, nabídkové ceny projektových prací, vztahy mezi účastníky projektu.

9. Funkce statistiky, základní pojmy, statistické třídění a registry, inflace, cenová statistika.

10. Management rizik a změn, rizikové inženýrství, řízení rizik projektu.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Program výuky, instrukce a pokyny, přidělení témat semestrální práce.

2. Průběh projektu výstavby, zpracování vývojového diagramu.

3. 1. zadání - Časový plán zakázky jako podklad pro nabídkové řízení.

4. Korekce a dokončení 1. zadání.

5. 2. zadání - Strukturní plán projektu výstavby a jeho nákladové ocenění.

6. Korekce a dokončení 2. zadání.

7. 3. zadání – Zpracování organigramu a funkčního diagramu konkrétní stavby.

8. 4. zadání – Zpracování a analýza přehledného časového plánu konkrétní stavby pro hrubé fáze plánování a realizace.

9. Korekce a dokončení 4. zadání - Plán nasazení věcných zdrojů, plán nákladů, finanční plán zakázky. Odevzdání semestrální práce.

10. Odevzdání všech zpracovaných dokumentů ve složce. Zápočet.