Detail předmětu

Odborná praxe

Akademický rok 2023/24

NWA018 předmět zařazen v 1 studijním plánu

NPC-SIR letní semestr 1. ročník

Náplní odborné praxe je aktivní pracovní činnost studenta na realizaci konkrétního stavebního díla, která vede k rozvíjení jeho odborných teoretických i praktických znalostí. Student vykonává práci přímo na stavbě při její realizaci, zejména na pozici asistenta stavbyvedoucího, také pracuje v oddělení přípravy staveb. Student má povinnost během odborné praxe vést „Záznam o průběhu odborné praxe“, je veden školitelem, určeným ze zástupců firmy, který se ke kvalitě odvedené práce vyjádří v závěrečném hodnocení.
Odborná praxe studentů je ukončena společným závěrečným seminářem, kde každý student ostatní studenty seznámí s činností, kterou vykonával v průběhu praxe, včetně prezentace zpracovaných materiálů a fotodokumentace stavby.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Ověření a uplatnění znalostí získaných v průběhu studia,
získání praktických zkušeností z realizace stavby,
předpoklad k rychlejší adaptaci při nástupu do zaměstnání,
vytvoření podmínek pro odborný růst a postup do vyšších manažerských funkcí,
stavební firmy si ověří vědomosti a schopnosti studenta pro další možnou spolupráci.

Znalosti

Odborná praxe jako aktivní činnost studenta přímo ve stavební praxi rozšiřuje odborné znalosti získané v průběhu studia. Student získá praktické zkušenosti z realizace konkrétní stavby ve vazbě na specifika umístění výstavby, ověří si své znalosti, schopnosti a vědomosti a díky tomu získá lepší předpoklady absolventského uplatnění. Zpětná vazba mezi studentem a stavební firmou je podpořena vedením „Záznamu o průběhu odborné praxe“ , ve kterém jsou evidovány dílčí činnosti a také hodnocení studenta zodpovědným pracovníkem firmy . V závěrečném semináři student prezentuje svoji činnost na vybrané stavbě, dokladuje foto a video dokumentaci před komisí. Studentům a stavebním firmám je tímto vzájemným kontaktem otevřena možnost další spolupráce.

Prerekvizity

Znalosti z oblasti technologie, přípravy a realizace staveb v rozsahu dosavadního bakalářského a 1. ročníku magisterského studia na oboru Realizace staveb.

Jazyk studia

čeština

Kredity

7 kreditů

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

klasifikovaný zápočet

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Odborná praxe

1 týden, 1200 hod./týden, povinné

Osnova

Odbornou praxi v délce deseti týdnů student nastoupí po ukončení zkouškového období letního semestru prvního ročníku, vždy dle termínů akademického roku.