Detail předmětu

Diplomový seminář (R)

Akademický rok 2022/23

NWA025 předmět zařazen v 1 studijním plánu

NPC-SIR zimní semestr 1. ročník

Předmět obsahově navazuje na předmět Specializovaný projekt(R). Je zaměřen především na vypracování dokumentace stavebně technologického projektu, s možností zohlednit specifika konkrétních stavebních podniků, účastnících se na výuce v rámci odborné praxe studenta. Důraz je kladen na modelování procesu realizace stavby, řešení prostorové, technologické a časové struktury zadané stavby s využitím počítačové podpory pro zajištění optimálního průběhu výstavby. Vypracování dokumentace projektu zařízení staveniště, dokumentace pro kvalitativní, bezpečnostní a enviromentální požadavky a technologického předpisu stavebního procesu.

Garant předmětu

doc. Ing. Vít Motyčka, CSc.

Zajišťuje ústav

Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb

Cíl

Cílem předmětu je umožnit studentům vypracovat diplomovou práci s obsahem stavebně technologického projektu dodavatele stavby při pravidelných konzultacích s vedoucím diplomové práce.

Znalosti

Výstupem předmětu Diplomový seminář II (R), je vypracování diplomové práce na zadané téma - obvykle zpracování výrobní dokumentace pro realizaci zadané stavby, při pravidelných konzultacích s vedoucím diplomové práce.

Prerekvizity

Znalosti z oblasti navrhování staveb a provádění dílčích stavebních procesů včetně požadavků na jejich kvalitu. Modelování technologické a časové struktury stavby, výrobního prostoru a zdrojů potřebných k realizaci, s využitím výpočetní techniky. Znalost ekonomických nástrojů pro řízení stavební výroby.

Jazyk výuky

čeština

Kredity

5 kreditů

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

klasifikovaný zápočet

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

https://www.vut.cz/studenti/predmety/detail/253480

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Příprava podkladů, rozpracování technické zprávy ke stavebně technologickému projektu zadané stavby.
2. Technologická struktura procesů stavby, technologický rozbor.
3. Stavebně technologické modelování procesů realizace zadané stavby, podrobný časový plán stavby a bilance zdrojů pro výstavbu s využitím počítačové podpory.
4. Rozpočet pro vybranou část řešené stavby s využitím počítačové podpory.
5. Vypracování projektu zařízení staveniště.
6. Návrh a optimalizace hlavních stavebních strojů.
7. Kontrolní a zkušební plán pro vybraný dílčí stavební proces realizované stavby.
8. Tvorba environmentálních plánů ochrany životního prostředí a plánů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v návaznosti na stavebně technologický model stavby – zohlednění ekologických a bezpečnostních předpisů při realizaci zadané stavby.
9. Technologický předpis dílčího stavebního procesu, analýza, variantní řešení, posouzení a vyhodnocení podle optimalizačních kritérií.
10. Rekapitulace, dokončení rozpracované dokumentace vytvořené v rámci zpracovávané diplomové práce, kompletace k odevzdání.