Detail předmětu

Řízení stavební zakázky

Akademický rok 2022/23

NWA027 předmět zařazen v 1 studijním plánu

NPC-SIR zimní semestr 1. ročník

Předmět seznamuje posluchače s komplexním pohledem na výstavbový proces, a to detailněji na výrobní proces z hlediska řízení stavební zakázky z úrovně výrobního úseku. V předmětu jsou vysvětleny vztahy jednotlivých subjektů výstavby především z pohledu zhotovitele, dále možnosti úspěšného zpracování nabídky a následné práce se zakázkou. Předmět se zaměřuje na práci výrobních středisek stavební firmy a operativního managementu od fáze podepsání smlouvy o dílo, resp. předání staveniště až do okamžiku ukončení realizace podepsáním protokolu o předání díla. Při vlastní realizaci díla jsou řešeny otázky stavebně technologické přípravy stavby v návaznosti na výrobní plán a analýzu a bilanci zdrojů. Detailně jsou zde probrány činnosti řídícího pracovníka, jeho hlavní administrativní a věcné činnosti, spolupráce s jinými subjekty ve výstavbovém procesu mimo stavební firmu, činnosti při vyskytujících se změnách s dopadem na možné rizikové faktory a jejich dopady na výstavbový proces zejména při realizaci dotačních programů.

Garant předmětu

Ing. Yvetta Diaz, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb

Cíl

Seznámit posluchače se strukturou řízení stavební zakázky včetně vazeb uvnitř organizace a mimo organizaci. Naučit chápat způsoby získávání a zpracování nabídek pro budoucí výrobu. Pochopit řízení stavební zakázky z úrovně středního a operativního managementu a jeho agendy, rovněž tak s pravomocemi a povinnostmi operativního managementu. Seznámit posluchače s hlavními a souvisejícími činnostmi při řešení stavební zakázky včetně bezpečnostního a kvalitativního dohledu.

Znalosti

Student zvládne cíl předmětu Řízení stavební zakázky, tedy seznámí se s hlavními zásadami, metodami a strukturou řízení stavební zakázky. Získá rovněž znalosti v souvislosti se získáváním a zpracováním nabídek pro budoucí výrobu.

Osnova

1. Řízení v organizaci, mezilidské vztahy v procesu řízení, motivace a stimulace pracovníků, delegace pravomocí a odpovědností v procesu výstavby.
2. Organizace stavebních podniků s důrazem na výrobní úsek, specializovaná výrobní střediska.
3. Řízení a organizace práce na stavbě, povinnosti a pravomoci vedoucích hospodářských středisek a operativního managementu.
4. Závazkové vztahy, účastníci výstavbového procesu, jejich vzájemné vztahy, práva a povinnosti, nabídkové řízení v rámci veřejných tendrů, výběr subdodavatelů, smlouva o dílo, jiné druhy smluv uplatňující se ve výstavbě.
5. Výrobní plán, analýza a bilance zdrojů, administrativní a věcné podklady pro řízení staveb, výrobní dokumentace.
6. Předvýrobní, výrobní a provozní příprava zhotovitele, podklady pro operativní plán, vazba na výrobní kalkulaci a účetní evidenci.
7. Předání a převzetí staveniště, povinnosti účastníků při této činnosti, podklady a doklady nutné k předání, výstupy, předání díla ve vztahu k objednateli a k subdodavatelům, doklady nutné při předání díla a jeho následnou kolaudaci a užívání, dílčí a konečné účtování stavby, soupis prací, služeb a dodávek, zjišťovací protokol.
8. Agenda stavbyvedoucího, doklady vedené zhotovitelem v průběhu prací na stavbě, vedení stavebního deníku, změnové práce, fakturace, sledování postupu prací na stavbě.
9. Kontrolní dny stavby – administrativní a věcné vstupy a výstupy, spolupráce zhotovitele a objednatele pro přípravu a provedení kolaudace díla
10. Rizikové faktory při provádění staveb – administrativní, bezpečnostní, kvalitativní a finanční rizika, jejich identifikace a možnosti eliminace, činnost zhotovitele při provádění akcí v dotačních programech.

Prerekvizity

Studenti se pro úspěšné absolvování tohoto předmětu musí orientovat ve výstavbovém procesu jako celku, tudíž požadavky na jejich vstupní znalosti budou z oblastí stavebně technologického projektování, práva v oblasti stavebního podnikání, počítačové podpory v přípravě a realizací staveb, bezpečnostního, kvalitativního, environmentálního a finančního managementu.

Jazyk výuky

čeština

Kredity

5 kreditů

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

https://www.vut.cz/studenti/predmety/detail/253881

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Řízení v organizaci, mezilidské vztahy v procesu řízení, motivace a stimulace pracovníků, delegace pravomocí a odpovědností v procesu výstavby.
2. Organizace stavebních podniků s důrazem na výrobní úsek, specializovaná výrobní střediska.
3. Řízení a organizace práce na stavbě, povinnosti a pravomoci vedoucích hospodářských středisek a operativního managementu.
4. Závazkové vztahy, účastníci výstavbového procesu, jejich vzájemné vztahy, práva a povinnosti, nabídkové řízení v rámci veřejných tendrů, výběr subdodavatelů, smlouva o dílo, jiné druhy smluv uplatňující se ve výstavbě.
5. Výrobní plán, analýza a bilance zdrojů, administrativní a věcné podklady pro řízení staveb, výrobní dokumentace.
6. Předvýrobní, výrobní a provozní příprava zhotovitele, podklady pro operativní plán, vazba na výrobní kalkulaci a účetní evidenci.
7. Předání a převzetí staveniště, povinnosti účastníků při této činnosti, podklady a doklady nutné k předání, výstupy, předání díla ve vztahu k objednateli a k subdodavatelům, doklady nutné při předání díla a jeho následnou kolaudaci a užívání, dílčí a konečné účtování stavby, soupis prací, služeb a dodávek, zjišťovací protokol.
8. Agenda stavbyvedoucího, doklady vedené zhotovitelem v průběhu prací na stavbě, vedení stavebního deníku, změnové práce, fakturace, sledování postupu prací na stavbě.
9. Kontrolní dny stavby – administrativní a věcné vstupy a výstupy, spolupráce zhotovitele a objednatele pro přípravu a provedení kolaudace díla
10. Rizikové faktory při provádění staveb – administrativní, bezpečnostní, kvalitativní a finanční rizika, jejich identifikace a možnosti eliminace, činnost zhotovitele při provádění akcí v dotačních programech.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Rozdělení vybrané stavby na stavební objekty, výpočet měrných jednotek a jejich počtu pro propočtové náklady, zařazení stavebních objektů do JKSO (jednotná klasifikace stavebních objektů) a převod do CZ-CC (Classification of Types of Constructions). Stanovení propočtové ceny jednotlivých stavebních objektů, resp. celé stavby.
2. Sestavení propočtového (orientačního) harmonogramu celé stavby dle návaznosti jednotlivých stavebních objektů s využitím podpůrných ukazatelů a softwarových nástrojů.
3. Sestavení návrhu smlouvy o dílo na realizaci stavby, vypracování protokolu o předání staveniště, vypracování protokolu o předání stavby včetně drobných vad a nedodělků, seznamy nutných dokladů k předání díla.
4. Získání znalostí o činnosti operativního managementu na konkrétní stavbě u střední až velké firmy včetně vypracování písemné zprávy o zajímavostech z řízení této firmy.
5. Sestavení bilance zdrojů (lidských, materiálních, strojních a finančních) na základě předem zpracovaného položkového rozpočtu pro 3 technologické etapy.
6. Sestavení operativního plánu na období 2 týdnů z předem sestaveného položkového rozpočtu a navazujícího časového plánu včetně návrhu a analýzy potřeb zdrojů a způsobu jejích zajištění.
7. Sestavení kontrolního a zkušebního plánu pro 3 technologické etapy pro dříve sestavený časový postup výstavby.
8. Vypracování pracovního postupu na stavbě pro období 2 týdnů ve stavebním deníku včetně vypsání úvodních listů. Vypracování zápisu z jednoho kontrolního dne.
9. Získání znalostí o činnosti operativního managementu na konkrétní stavbě u malé firmy, včetně vypracování písemné zprávy o zajímavostech z řízení této firmy.
10. Kontrola vypracovaných úkolů a jejich vyhodnocení.