Studijní program

Environmentálně vyspělé budovy

Akademický rok 2024/25

Zkratka: NPC-EVB Kód: N0732A260018 Typ studia: magisterský navazující Jazyk studia: český

Získaný titul: Ing.

Úroveň kvalifikace: magisterský (druhý stupeň)

Udělovaná kvalifikace: Ing. v oblasti "Environmentálně vyspělé budovy"

Akreditace:

Forma studia

prezenční studium

Cíle studia

V souladu s trendy rozvoje stavebnictví nejen v ČR, ale i ve světě, úzce souvisejícími s minimalizací spotřeby a efektivnímu využití energií vyvstává potřeba vytvořit perspektivní magisterský studijní obor reagující na současné výzvy v oblasti výstavby a provozování budov s téměř nulovou spotřebou energie. Záměrem je proto příprava odborníků pro praxi v oblasti navrhování, výstavby i provozu budov s téměř nulovou spotřebou energie s ohledem na jejich vliv na všechny složky životního prostředí, zejména však na vnitřní prostředí v budovách. Cílem je poskytnout studentům znalosti o návrhu a provozování vyspělých energeticky efektivních budovách s kvalitním vnitřním prostředím a seznámit je s: - nezbytným teoretickým základem z oblasti matematiky a fyziky, - principy a využitím metod multikriteriálního hodnocení staveb ve fázi a provozování, - progresivními a pokročilými metodami návrhu environmentálně vyspělých budov, - projektováním a prováděním rekonstrukcí staveb se zaměřením na energetické úspory, - řešením problematiky zabránění přenosu hluku a vibrací zejména od technologických zařízení v budově, - přístupy k měření a regulaci technických systémů v budovách, - hodnocením nákladů životního cyklu budovy, - principy facility managementu a jeho uplatněním v rámci provozování budov, - návrhem a provozováním tzv. inteligentních budov, - BIM a uplatněním modelu v dalších fázích projektu, jako jsou pokročilé prezentace, analýzy, simulace, výstavba a facility management, - principy fungování chytrých měst a regionů (Smart Cities, Smart Regions), - diagnostikou vad a poruch stavebních konstrukcí, - měřicími metodami vhodnými pro hodnocení vnitřního prostředí v budovách a kontrolu technických systémů budov, - tvorbou energetických auditů budov, - moderními přístupy v opláštění budov s téměř nulovou potřebou energie, - problematikou požární bezpečnosti při provozování budov, - počítačovým modelováním stavu vnitřního prostředí budov, jejich energetické náročnosti a chování systémů technického zařízení budov, - principy a zásady řízení projektů podle IPMA – International Project Management Association, - hodnocením ekonomické efektivnosti a finanční proveditelnosti stavebně investičních projektů.

Profil absolventa

Absolvent tohoto studijního programu prohloubí znalosti udržitelné výstavby a budov s téměř nulovou spotřebou energií. V průběhu studia získá teoretické i odborné znalosti z oblasti multikriteriálního hodnocení budov, energetických auditů budov, hodnocení životního cyklu budovy, bude se orientovat v problematice provozu budov s důrazem na inteligentní systémy řízení technických systémů budov a inteligentní budovy jako celek. V průběhu studia bude kladen důraz na znalost právní problematiky v oblasti stavebnictví, managementu budov, hospodaření s energiemi a vodou, recyklace a likvidace odpadů. Na základě získaných znalostí bude absolvent navazujícího magisterského studijního programu Environmentálně vyspělé budovy schopen působit ve stavební praxi v oblastech, kde uplatní následující odborné schopnosti: - bude rozumět principům multikriteriálních hodnocení budov, - bude se orientovat v problematice akustiky v budovách a možnostech omezení přenosu hluku a vibrací včetně návrhu úprav vedoucích ke snižování těchto nepříznivých jevů, - bude schopen navrhovat budovy s téměř nulovou spotřebou energie s kvalitním vnitřním prostředím z hlediska tepelně-vlhkostního, akustického, světelného, odérového, toxického, aerosolového a mikrobiálního, - bude schopen vypracovávat energetické audity budov, - bude umět diagnostikovat závady v tepelně technických vlastnostech budov, provozních stavech základních systémů technického zařízení budov, - získá orientaci v systémech řízení a provozování budov se zaměřením na inteligentní budovy, - bude rozumět problematice facility managementu včetně optimalizace ekonomického provozu budov a dopadů jejich provozu na životní prostředí, - dokáže stanovit náklady životního cyklu objektu (tzv. LCC). Absolvent se bude moci po předepsané délce praxe autorizovat se podle zákona č. 360/1992 Sb. jako autorizovaný inženýr.

Specifické požadavky na přijetí

Přijímání uchazečů o studium v navazujícím magisterském studijním programu na Fakultu stavební VUT se řídí zákonem o vysokých školách, Statutem VUT, Statutem Fakulty stavební VUT a příslušnou Směrnicí děkana Přijímací řízení na Fakultu stavební VUT. Směrnice děkana detailně specifikuje: - způsob a lhůtu pro podávání přihlášek ke studiu, - způsob doložení zákonem o vysokých školách požadovaného dosaženého vzdělání, - formu přijímací zkoušky se specifikací předmětů přijímací zkoušky, rozsahy minimálních požadovaných znalostí a způsob a kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky a dalších skutečností rozhodujících pro přijetí ke studiu, - pravidla upravující prominutí přijímací zkoušky, - minimální úroveň splnění požadavků nezbytných pro přijetí ke studiu v daném studijním programu, - závazné termíny, zejména termíny konání přijímacích zkoušek a také náhradní termíny, či termín doplňkového kola přijímacích zkoušek, - lhůty pro odeslání pozvánek k přijímací zkoušce a termíny, kdy uchazeč může v souladu se zákonem o vysokých školách nahlédnout do svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu, - způsob posuzování omluv absence při přijímací zkoušce, popř. vymezení možnosti konat přijímací zkoušku v náhradním termínu, - způsob vyrozumění uchazečů o dosažených výsledcích při přijímací zkoušce, včetně termínu vyrozumění, - vyhlášení výsledků přijímací zkoušky, sestavení pořadníku, rozhodnutí o přijetí či nepřijetí a zápis přijatých uchazečů ke studiu. Podmínkami přijetí uchazeče ke studiu do studijního programu jsou současně: - řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu - a úspěšné vykonání přijímací zkoušky, není-li děkanem prominuta. Přijímací zkouška má podobu testu ze základních teoretických předmětů profilujícího základu a předmětů profilujícího základu specializace v rozsahu požadovaných znalostí pro absolventa čtyřletého bakalářského studijního programu Stavební inženýrství na Fakultě stavební VUT.

Přístup k dalšímu vzdělávání

Navazující magisterský studijní program Environmentálně vyspělé budovy navazuje na bakalářský studijní program Environmentálně vyspělé budovy a také na obdobně zaměřené bakalářské studijní programy. Absolvent navazujícího magisterského studijního programu Environmentálně vyspělé budovy může pokračovat ve studiu doktorského studijního programu obdobného zaměření.

Požadavky pro úspěšné absolvování

Diplomová práce, státní závěrečná zkouška

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a známkování

Garant programu

Struktura předmětů

1. ročník / zimní semestr / povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
NHA059 Hluk a vibrace v budovách 2 2 5 zá,zk
NHA060 Multikriteriální hodnocení pozemních staveb 2 2 5 zá,zk
NIA021 Kvalita provádění a diagnostika staveb 1 2 4 zá,zk
NTA036 Energetický audit budov 1 2 4 zá,zk
NTA037 Experimentální metody a měření 2 2 4
NTA038 Systémy měření a regulace v TZB 2 1 5 zá,zk

1. ročník / zimní semestr / povinně volitelné / požadován 1 předmět

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
NAB028 Numerická a aplikovaná matematika 2 1 3 zá,zk
NBB011 Aplikovaná fyzika (EVB) 2 1 3 zá,zk

1. ročník / letní semestr / povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
NHA061 Inteligentní budovy 2 2 4 zá,zk
NHA062 Moderní opláštění budov 1 2 3 zá,zk
NHA063 Požární bezpečnost při provozu objektu 2 2 5 zá,zk
NHA064 Specializovaný seminář 2 3 kl
NTA039 Počítačové modelování 1 2 2
NUA022 Facility management 1 2 2 5 zá,zk
NUA023 Projektování BIM 2 2

1. ročník / letní semestr / povinně volitelné / požadován 1 předmět

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
NUB018 Projektový management IPMA 2 2 4 zá,zk
NZB016 Prezentační dovednosti (EVB) 2 2 4 zá,zk

2. ročník / zimní semestr / povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
NHA065 Energetické úspory při rekonstrukcích 2 2 4 zá,zk
NHA066 Odborná praxe 1 2
NHA067-A Specialized project 2 2
NTA040 Diplomový seminář (TZB) 5 kl
NTA041 Počítačové modelování 2 (TZB) 1 2 4 zá,zk
NUA025 Facility management 2 2 1 4
NUA026 Smart city, region 2 1 3 zá,zk
NVA066 Ekonomika investic 2 1 4 zá,zk
NZA017 Právo 2 2

Tip

Nad rámec studijního programu si můžete zapsat volitelné předměty.

Volitelné předměty