Detail předmětu

Kvalita provádění a diagnostika staveb

NIA021 předmět zařazen v 1 studijním plánu

Ing. prez. program NPC-EVB povinný zimní semestr 1. ročník 4 kredity

Základní znalosti o kontrole provádění konstrukcí a diagnostice skutečného stavu – zejména kontrola stavby z hlediska shody realizace s projektovou dokumentací, kontrola geometrické přesnosti, odchylek rozměrů, křivosti povrchů, tlouštěk nátěrů, apod. Přehled kontrolních a diagnostických metod pro zjišťování vlastností materiálů a konstrukcí, např. železobetonových, ocelových, dřevěných.

Garant předmětu

doc. Ing. Tomáš Vymazal, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav stavebního zkušebnictví

Výsledky učení předmětu

Student bude schopen prakticky provádět kontrolu provedení staveb a používat metody pro zjišťování vlastností materiálů v různých typech konstrukcí. Vzdělávací činnost bude zajišťována přednáškami a laboratorními cvičeními. Přednášky mají charakter výkladu základních principů, provádění metod a způsobu jejich vyhodnocení. V rámci laboratorních cvičení studenti prakticky provedou měření (rovinnost podlah a stěn, průhyby stropních konstrukcí, ultrazvukové měření tloušťky ocelových prvků, tloušťky nátěrů, měření rovnoměrnosti betonu, stanovení vlastností betonu (pevnost v tlaku, modul pružnosti), ověření množství a polohy výztuže (radarem, elektromagneticky), diagnostika dřeva apod.

Prerekvizity

Goniometrické funkce, jednotky fyzikálních veličin a jejich převody, fundamentální fyzikální zákony, mechanika těles.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT

Způsob a kritéria hodnocení

Absolvování 80% cvičení, zvládnutí závěrečného testu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

1 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1. Úvod, legislativa EU a ČR, akreditační systém ČR a EU, resortní předpisy MD.
2. Zajišťování kvality výsledků zkoušek, interpretace a hodnocení výsledků.
3. Zpracování plánu kontrol, zkoušek a technologických předpisů pro vybrané stavební procesy.
4. Technické kontroly – úvod a zásady, jednorázové i průběžné technické kontroly.
5. Technické kontroly – dodržení technologického postupu (projektu) jednotlivých stavebních činností.
6. Technické kontroly – prováděných stavebních prací, posuzování konstrukčních vad a poruch na stavbách.
7. Technické kontroly – posouzení vad a poruch z hlediska stavební fyziky.
8. Pasportizace objektů
9. Stavebně technické průzkumy staveb – posouzení stavebně-technického stavu

Cvičení

2 hod./týden, 13 týdnů, povinné

Osnova cvičení

1. Úvod, legislativa EU a ČR, akreditační systém ČR a EU, resortní předpisy MD.
2. Zajišťování kvality výsledků zkoušek, interpretace a hodnocení výsledků.
3. Zpracování plánu kontrol, zkoušek a technologických předpisů pro vybrané stavební procesy.
4. Technické kontroly – úvod a zásady, jednorázové i průběžné technické kontroly.
5. Technické kontroly – dodržení technologického postupu (projektu) jednotlivých stavebních činností.
6. Technické kontroly – prováděných stavebních prací, posuzování konstrukčních vad a poruch na stavbách.
7. Technické kontroly – posouzení vad a poruch z hlediska stavební fyziky.
8. Pasportizace objektů