Studijní program

Stavební inženýrství – management stavebnictví

Akademický rok 2024/25

Zkratka: NPC-SIE Kód: N0732A260021 Typ studia: magisterský navazující Jazyk studia: český

Získaný titul: Ing.

Úroveň kvalifikace: magisterský (druhý stupeň)

Udělovaná kvalifikace: Ing. v oblasti "Stavební inženýrství – management stavebnictví"

Akreditace:

Forma studia

prezenční studium

Cíle studia

Členění třísemestrálního navazujícího magisterského studijního programu Stavební inženýrství – management stavebnictví vychází a navazuje na tradice dlouhodobě zajišťovaných studijních programů na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně (dále jen „Fakulta stavební VUT“), které odpovídají současné poptávce a potřebám technické praxe v České republice (ČR) a v Evropské unii (EU). Studijní program je po obsahové stránce vytvořen tak, že vyhovuje požadavkům: - zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vysokých školách“), - nařízení vlády č. 274/2016 Sb., o standardech pro akreditaci ve vysokém školství, - nařízení vlády č. 275/2016 Sb., o oblastech vzdělávání ve vysokém školství a to vše v souladu s metodickými materiály rady Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství a dokumentům Vysokého učení technického v Brně (dále jen „VUT“) a Fakulty stavební VUT. Studijní program je vyučován v českém jazyce v prezenční formě studia a je určen pro absolventy bakalářských studijních programů univerzitních a neuniverzitních vysokých škol technického zaměření v ČR i v EU. Obsahová stránka výuky navazuje především na znalosti absolventů čtyřletého bakalářského studijního programu Stavební inženýrství se specializací Management stavebnictví na Fakultě stavební VUT. Studijní program rovněž umožňuje mobilitu studentů a absolvování části studia na jiných vybraných vysokých školách s obdobným zaměřením. Cílem navrhovaného navazujícího magisterského studijního programu Stavební inženýrství – management stavebnictví se standardní délkou studia 1,5 roku je, aby absolvent tohoto programu: - nalezl uplatnění ve vystudovaném oboru, - dokázal tvůrčím způsobem rozvíjet studiem získané vědomosti, - obstál v konkurenci absolventů obdobných vzdělávacích institucí nejen v regionu ČR ale i v zemích EU, - mohl být autorizován podle zákona č. 360/1992 jako autorizovaný inženýr, - disponoval potřebnou jazykovou vybaveností, - mohl pokračovat ve studiu v doktorských studijních programech, - získal potřebné teoretické, odborné a praktické poznatky a dovedností z oblasti stavebního inženýrství, které jsou založené na soudobém stavu vědeckého poznání, výzkumu a vývoje, na zvládnutí jejich aplikací a na rozvíjení schopnosti k samostatné tvůrčí činnosti studentů tohoto studijního programu. V průběhu prvního a druhého semestru získá student další prohloubení teoretických vědomostí zejména ze stavebně-technických předmětů, které je nutným předpokladem pro další rozvoj jeho odborných znalostí a schopností. Do studijního plánu jsou postupně zařazovány další odborné inženýrské předměty, v nichž nabude podrobnější poznatky nových přístupů k řešení stavebně – inženýrské problematiky. Při řešení zadaných úkolů je v rámci výuky veden k uplatňování nejnovějších poznatků vědy, stavební techniky a technologií. Pod odborným a metodickým působením svého učitele je motivován k samostatnému tvůrčímu přístupu a v závěru studia pod jeho vedením vypracovává diplomovou práci, kterou prokazuje svoji tvůrčí erudici. Třísemestrální navazující magisterský studijní program Stavební inženýrství – management stavebnictví rozšiřuje znalosti teoretických, stavebně-inženýrských a ekonomicko-manažerských disciplín získaných v bakalářském studiu specializovaném na management stavebnictví. Po úspěšném vykonání státní závěrečné zkoušky je absolvent oprávněn používat titul „inženýr“ (ve zkratce Ing. před jménem).

Profil absolventa

Absolvent třísemestrálního navazujícího magisterského studijního programu Stavební inženýrství – management stavebnictví je po ukončení studia stavebním inženýrem s přiměřeným ekonomickým a manažerským vzděláním a právním povědomím. Absolvent má znalosti z oblastí předmětů orientovaných zejména na stavebně-inženýrské předměty, které jsou rozvíjeny zařazením pozemního stavitelství, technologie stavebních procesů, územního plánování, inženýrských sítí a zakládáním staveb, modernizacemi a rekonstrukcemi staveb, statikou při rekonstrukcích a diagnostikou stavebních konstrukcí i problematikou provozování a správy stavebního objektu. Teoretické a inženýrské znalosti jsou prohloubeny aplikovanou fyzikou a matematikou, ekonomickou statistikou a teorií spolehlivosti. Důležité jsou předměty zaměřené na ceny ve stavebnictví, manažerské účetnictví, manažerské techniky, systémy managementu, stavební smluvní management a správní právo, marketing, hodnotové inženýrství, ale také předměty zacílené na finanční analýzu ve stavebním podniku a investice ve výstavbě. Důraz je kladen na syntetizující předměty zaměřené na projektové řízení staveb, management stavebního podniku a investiční činnosti ve stavebnictví. V rámci získaných dovedností je absolvent schopen výkonu náročných úkolů i samostatné tvůrčí práci v oblasti stavebně-technické, stavebně-ekonomické a stavebně-manažerské a je připraven na své inženýrské působení v praxi. Absolvent disponuje kompetencemi pro uplatnění v praxi na různých vyšších i vysokých vedoucích inženýrských a manažerských pozicích v podnikatelské sféře v realizačních firmách, investorských organizacích i v projekčních kancelářích, rovněž v oblasti výzkumu a vývoje, ve veřejných službách a veřejné správě. Je schopen založit a řídit vlastní stavební podnik nebo inženýrskou organizaci. Vzdělání umožní po splnění zákonných podmínek absolventovi oboru autorizovat se jako stavební technik nebo stavební inženýr v některém z autorizačních oborů České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Může také uplatnit kvalifikační předpoklady pro práci vedoucího úředníka v oblasti stavebních investic nebo vedoucího úřadu ve veřejné správě. V rámci získaných kompetencí je schopen řídit složité technicko-ekonomické odborné činnosti či projekty a nést odpovědnost za jejich kvalitu. Je schopen nést odpovědnost za odborné řízení jednotlivců a skupin. Při vybavení znalostmi cizích jazyků má dobré předpoklady k působení v oboru také v zahraničí. Bezprostředně po ukončení studia nebo kdykoliv později může absolvent tohoto studijního programu pokračovat v dalším studiu v rámci doktorského studijního programu Management stavebnictví nebo v jiném příbuzném studijním programu.

Specifické požadavky na přijetí

Přijímání uchazečů o studium v navazujícím magisterském studijním programu na Fakultu stavební VUT se řídí zákonem o vysokých školách, Statutem VUT, Statutem Fakulty stavební VUT a příslušnou Směrnicí děkana Přijímací řízení na Fakultu stavební VUT. Směrnice děkana detailně specifikuje: - způsob a lhůtu pro podávání přihlášek ke studiu, - způsob doložení zákonem o vysokých školách požadovaného dosaženého vzdělání, - formu přijímací zkoušky (viz níže) se specifikací předmětů přijímací zkoušky, rozsahy minimálních požadovaných znalostí a způsob a kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky a dalších skutečností rozhodujících pro přijetí ke studiu, - pravidla upravující prominutí přijímací zkoušky, - minimální úroveň splnění požadavků nezbytných pro přijetí ke studiu v daném studijním programu, - závazné termíny, zejména termíny konání přijímacích zkoušek a také náhradní termíny, či termín doplňkového kola přijímacích zkoušek, - lhůty pro odeslání pozvánek k přijímací zkoušce a termíny, kdy uchazeč může v souladu se zákonem o vysokých školách nahlédnout do svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu, - způsob posuzování omluv absence při přijímací zkoušce, popř. vymezení možnosti konat přijímací zkoušku v náhradním termínu, - způsob vyrozumění uchazečů o dosažených výsledcích při přijímací zkoušce, včetně termínu vyrozumění. - vyhlášení výsledků přijímací zkoušky, sestavení pořadníku, rozhodnutí o přijetí či nepřijetí a zápis přijatých uchazečů ke studiu. Přijímací zkouška má podobu testu ze základních teoretických předmětů profilujícího základu a předmětů profilujícího základu specializace v rozsahu požadovaných znalostí pro absolventa čtyřletého bakalářského studijního programu Stavební inženýrství se specializací Management stavebnictví na Fakultě stavební VUT.

Přístup k dalšímu vzdělávání

Navazující studijní program Stavební inženýrství – management stavebnictví navazuje na bakalářský studijní program Stavební inženýrství se specializací Management stavebnictví. Absolvent navazujícího magisterského studijního programu Stavební inženýrství – management stavebnictví může pokračovat ve studiu doktorského studijního programu obdobného zaměření (např. Management stavebnictví).

Požadavky pro úspěšné absolvování

Diplomová práce, státní závěrečná zkouška

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a známkování

Garant programu

Struktura předmětů

1. ročník / zimní semestr / povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
NAA024 Matematika 5 (E) 2 1 4 zá,zk
NVA036 Ceny ve stavebnictví 2 1 2 3 zá,zk
NVA037 Inženýrský seminář 1 2 2
NVA038 Manažerské účetnictví 2 2 5 zá,zk
NWA016 Vybrané statě z technologie stavebních procesů 2 1 3 kl

1. ročník / zimní semestr / povinně volitelné / požadován 1 předmět

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
NGB006 Územní plánování 2 1 4 kl
NHB058 Modernizace a rekonstrukce 2 1 4 kl
NVB039 Ekonomická statistika 2 1 4 kl

1. ročník / zimní semestr / povinně volitelné / požadován 1 předmět

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
NIB017 Diagnostika stavebních konstrukcí (E) 2 1 4 kl
NLB039 Statika při rekonstrukcích (E) 2 1 4 kl

1. ročník / zimní semestr / povinně volitelné / požadován 1 předmět

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
BPA002 Inženýrské sítě 2 1 2 zá,zk
NFB020 Zakládání staveb (E) 2 1 2 zá,zk

1. ročník / letní semestr / povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
BHA008 Pozemní stavitelství 4 2 2 5 zá,zk
BYA002 Angličtina pro středně pokročilé (zkouška) 2 zk
NVA040 Inženýrský seminář 2 2 2
NVA041 Oceňování nemovitostí 2 1 4 zá,zk
NVA042 Projektové řízení staveb 2 2 2 5 zá,zk

1. ročník / letní semestr / povinně volitelné / požadován 1 předmět

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
NVB048 Správní právo 2 3 zk
NVB049 Stavebně smluvní management 2 3 zk

1. ročník / letní semestr / povinně volitelné / požadován 1 předmět

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
NBB010 Aplikovaná fyzika (E) 2 1 3 kl
NVB047 Regionální politika 2 1 3 kl

1. ročník / letní semestr / povinně volitelné / požadován 1 předmět

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
NVB045 Manažerské techniky 1 2 3 kl
NVB046 Marketing 2 1 2 3 kl

1. ročník / letní semestr / povinně volitelné / požadován 1 předmět

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
NEB029 Geografické informační systémy 2 2 kl
NVB043 Integrované systémy managementu 2 2 kl

1. ročník / letní semestr / povinně volitelné / požadován 1 předmět

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
NZB011 Inženýrská pedagogika 2 2
NZB012 Etika v podnikání 2 2

2. ročník / zimní semestr / povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
NVA050 Diplomový seminář (E) 2
NVA051-A Management stavebního podniku 2 1 5 zá,zk
NVA052 Projekt – Projektové řízení staveb 2 6 kl
NVA053 Projekt – Stavební podnik 2 6 kl
NVB056 Investiční výstavba 2 1 5 zá,zk

2. ročník / zimní semestr / povinně volitelné / požadován 1 předmět

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
NVB054 Finanční analýza ve stavebním podniku 3 3 kl
NVB058 Veřejné finance 3 3 kl

2. ročník / zimní semestr / povinně volitelné / požadován 1 předmět

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
NVB055 Hodnotové inženýrství 2 1 3 zá,zk
NVB057 Správa stavebních objektů 2 1 3 zá,zk

Tip

Nad rámec studijního programu si můžete zapsat volitelné předměty.

Volitelné předměty