English

B3607 Stavební inženýrství (nB)

bakalářský studijní program s prezenční formou studia
akreditace od:2015délka studia:8 semestrůforma studia:prezenčnívyučovací jazyk:čeština

Cílem navrhovaného studijního programu je, aby absolvent tohoto programu mohl získat po předepsané délce praxe autorizaci jako autorizovaný inženýr v souladu se zákonem č. 360/1992 Sb., aby tedy byl oprávněn vykonávat následující vybrané a odborné činnosti:

 • vypracovávat projektovou dokumentaci staveb (včetně příslušných územně plánovacích podkladů) s výjimkou těch pozemních staveb, které jsou zvláštním předpisem, územním plánem nebo rozhodnutím orgánu územního plánování označeny za architektonicky nebo urbanisticky významné; tato výjimka se nedotýká uzavírání závazkových vztahů podle obecných právních předpisů,
 • podílet se na vypracování projektové dokumentace pozemních staveb, které jsou zvláštním předpisem, územním plánem nebo rozhodnutím orgánu územního plánování označeny za architektonicky nebo urbanisticky významné a které jsou vypracovávané autorizovaným architektem,
 • vypracovávat územně plánovací podklady a příslušné části územně plánovací dokumentace, provádět statické a dynamické výpočty staveb,
 • provádět stavebně technické nebo inženýrské průzkumy,
 • provádět zkoušení a diagnostiku staveb, pokud zvláštní předpis nestanoví jinak,
 • vydávat odborná stanoviska, zpracovávat dokumentaci a posudky pro dílčí hodnocení vlivu staveb na životní prostředí, a to i pro účely řízení před státními orgány,
 • vést realizaci stavby,
 • provádět geodetická měření pro projektovou činnost a vytyčovací práce, pokud zvláštní předpisy nestanoví jinak,
 • provádět autorský nebo technický dozor nad realizací stavby,
 • zastupovat stavebníka, popř. navrhovatele na podkladě zmocnění při územním, stavebním nebo kolaudačním řízení,
 • vykonávat v orgánech státní správy odborné funkce na úseku stavebního řádu nebo územního plánování, pokud zvláštní předpis nestanoví jinak
Studijní program je navržen tak, aby:
 • byl absolvent zrovnoprávněn co do délky i kvality dosaženého vysokoškolského vzdělání s absolventy stejně dlouhých a v současné době již akreditovaných bakalářských studijních programů na Stavebních fakultách ČVUT v Praze a VŠB v Ostravě,
 • měl snazší a lepší uplatnění při zařazení na trhu práce nejen v ČR ale hlavně v zemích EU, neboť disponuje odpovídající jazykovou kvalifikací
 • mohl studovat v navazujících třísemestrálních magisterských studijních programech na všech stavebních fakultách v ČR a v zahraničí,
 • absolvent tohoto programu získal nezbytné teoretické, ale dostatečné odborné a praktické poznatky a dovedností z oblasti stavebnictví, které jsou založené na soudobé úrovni poznání v oboru, na zvládnutí odborných aplikací a které rozvíjí tvůrčí činnosti studentů tohoto studijního programu,
 • vyhovoval požadavkům zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, vytvořen v souladu s Národním programem rozvoje vzdělávání v České republice MŠMT ČR, vyhovuje standardům formulovaných v dokumentech Criteria for Accrediting Engineering Programs (Technology Accrediting Commision, ASCE, Baltimore, 2000) Quality Assesment and Accreditation in Civil Engineering Education (Zpráva projektu EUCEET, 2000).

OborRočník
Všeobecný1.
 2.
Pozemní stavby (AKVO3608R001)3.
 4.
Stavebně materiálové inženýrství (AKVO3607R020)3.
 4.
Konstrukce a dopravní stavby (AKVO3647R013)3.
 4.
Vodní hospodářství a vodní stavby (AKVO3647R015)3.
 4.
Management stavebnictví (AKVO3607R038)3.
 4.