Studijní program

Stavební inženýrství

Akademický rok 2023/24

Zkratka: N-P-C-SI (N) Kód: N3607 Typ studia: magisterský navazující Jazyk studia: český

Získaný titul: Ing.

Úroveň kvalifikace: magisterský (druhý stupeň)

Udělovaná kvalifikace: Ing. v oblasti "Stavební inženýrství"

Akreditace:

studijní obor

Konstrukce a dopravní stavby

Zkratka: K

Program: Stavební inženýrství

Profil

Třísemestrální navazující magisterský studijní program Stavební inženýrství v oboru Konstrukce a dopravní stavby zaměření Dopravní stavby navazuje na čtyřleté bakalářské studium obdobného technického zaměření. Studium je v závěru cíleně zaměřeno do dvou specializací oboru a zaměření, a to na Projektování a technické řešení staveb pozemních komunikací a Projektování a technické řešení železničních staveb a konstrukcí. V průběhu studia si student osvojuje nejnovější vědecké i technické poznatky v komplexu jejich vzájemných souvislostí a je veden k samostatné tvůrčí inženýrské práci. Získané znalosti v jednotlivých předmětech aplikuje na individuálně zadaných stavebně – technických úlohách v problematice daného zaměření studia. Důraz během studia je kladen na samostatnou tvůrčí inženýrskou práci. Po absolutoriu je schopen samostatně řešit i náročné odborné problémy a je tak připraven na svoje inženýrské působení v praxi.

Výsledky učení

Absolvent studijního oboru Konstrukce a dopravní stavby zaměření Dopravní stavby získá vysoce specializované (teoretické I odborné) znalosti ve studovaném oboru a zaměření. Získané znalosti je schopen aplikovat při řešení problematiky daného studijního oboru a zaměření. Je schopen v rámci získaných dovedností samostatně řešit i náročné odborné problémy (samostatné řešení složitých stavebně-technických a manažerských problémů ve stavebnictví) a je tedy připraven na svoje inženýrské působení v praxi. Je schopen realizovat komplexní řešení inženýrského problému. Jako vysoce kvalifikovaný odborník je schopen zastávat a úspěšně se uplatnit ve vysokých inženýrských i manažerských funkcích, je vybaven předpoklady k řešení i složitých technických problémů, a to nejen při komplexním návrhu konstrukcí dopravních staveb, ale i při jejich přípravě a realizaci. V rámci kompetencí (po splnění předepsané praxe) může absolvent studijního oboru Konstrukce a dopravní stavby zaměření Dopravní stavby získat autorizaci udělovanou Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Je schopen řídit složité technické nebo odborné činnosti či projekty a nést odpovědnost za jejich kvalitu. Je také schopen nést odpovědnost za odborné řízení jednotlivců a skupin.

Garant

Struktura předmětů

2. ročník / zimní semestr / povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
CL003 Betonové mosty 2 (DST) 1 1 3
CM003 Technologie pozemních komunikací (K) 2 2 6 zá,zk
CN004 Železniční konstrukce 2 2 2 6 zá,zk
CO003 Kovové mosty 2 (DST) 1 1 3

2. ročník / zimní semestr / povinně volitelné / požadován 1 předmět

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
CM053 Doprava ve městech 2 1 5 zá,zk
CN056 Železniční stanice a uzly 2 2 1 5 zá,zk

2. ročník / zimní semestr / povinně volitelné / požadován 1 předmět

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
CM054 Vybrané problémy pozemních komunikací 2 1 5
CN053 Vybrané statě ze železničních staveb 2 2 1 5
CN055 Vybrané problémy z dopravního inženýrství 2 1 5

2. ročník / zimní semestr / povinně volitelné / požadován 1 předmět

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
CM052 Diplomový seminář (K-PKO) 2
CN052 Diplomový seminář (K-ZEL) 2

Tip

Nad rámec studijního programu si můžete zapsat volitelné předměty.

Volitelné předměty