Detail předmětu

Betonové mosty 2 (DST)

Akademický rok 2022/23

CL003 předmět zařazen ve 3 studijních plánech

N-P-C-SI (N) zimní semestr 1. ročník

N-K-C-SI (N) zimní semestr 1. ročník

N-P-E-SI (N) zimní semestr 1. ročník

Typy konstrukcí a postupy výstavby. Vliv předpětí. Modelování a analýza mostních konstrukcí. Typické konstrukce pro nadjezdy, městské mosty, dálniční viadukty, mosty přes vodní toky a hluboká údolí.
Speciální problémy návrhu a provádění mostů betonovaných na pevné a na posuvné skruži, letmo betonovaných, vysouvaných, prefabrikovaných, segmentových a obloukových.
Visuté a zavěšené mosty. Lávky pro pěší.
Mosty navrhované na poddolovaném území a v seizmických oblastech.

Garant předmětu

prof. Ing. Jiří Stráský, DSc.

Zajišťuje ústav

Ústav betonových a zděných konstrukcí

Cíl

Naučit se navrhovat všechny typy betonových mostů pro přemostění různých překážek.
Získat znalosti o základních způsobech výstavby mostů včetně jejich vlivu na statický návrh.
Získat základní znalosti o návrhu speciálních druhů mostů a v některých speciálních podmínkách.

Znalosti

Student získá tyto znalosti a dovednosti:
• Schopnost navrhovat vybrané typy betonových mostů pro přemostění různých překážek.
• Znalosti o základních způsobech výstavby mostů včetně jejich vlivu na statický návrh.
• Základní znalosti o návrhu vybraných speciálních druhů mostů a v některých speciálních podmínkách.

Osnova

1. Typy konstrukcí a postupy výstavby. Vliv předpětí. Modelování mostních konstrukcí.
2. Analýza deskových a trámových mostů.
3. Analýza komorových mostů. Metoda náhradního roštu.
4. Typy konstrukcí pro nadjezdy, městské mosty, dálniční viadukty, mosty přes vodní toky a hluboká údolí.
5. Speciální problémy návrhu a provádění mostů betonovaných na pevné a posuvné skruži a letmo betonovaných.
6. Speciální problémy návrhu a provádění mostů vysouvaných a prefabrikovaných.
7. Speciální problémy návrhu a provádění mostů segmentových a letmo montovaných.
8. Analýza a speciální problémy návrhu a provádění obloukových mostů.
9. Visuté a zavěšené mosty. Lávky pro pěší.
10. Mosty stavěné na poddolovaném území. Mosty navrhované v seizmických oblastech.

Prerekvizity

navrhování pozemních komunikací, navrhování betonových konstrukcí, předpjatý beton, navrhování jednoduchých betonových mostů

Jazyk výuky

čeština

Kredity

3 kredity

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

https://www.vut.cz/studenti/predmety/detail/252715

Přednáška

13 týdnů, 1 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Typy konstrukcí a postupy výstavby. Vliv předpětí. Modelování mostních konstrukcí.
2. Analýza deskových a trámových mostů.
3. Analýza komorových mostů. Metoda náhradního roštu.
4. Typy konstrukcí pro nadjezdy, městské mosty, dálniční viadukty, mosty přes vodní toky a hluboká údolí.
5. Speciální problémy návrhu a provádění mostů betonovaných na pevné a posuvné skruži a letmo betonovaných.
6. Speciální problémy návrhu a provádění mostů vysouvaných a prefabrikovaných.
7. Speciální problémy návrhu a provádění mostů segmentových a letmo montovaných.
8. Analýza a speciální problémy návrhu a provádění obloukových mostů.
9. Visuté a zavěšené mosty. Lávky pro pěší.
10. Mosty stavěné na poddolovaném území. Mosty navrhované v seizmických oblastech.

Cvičení

13 týdnů, 1 hod./týden, povinné

Osnova

1. Spojitý trámový most: dopravní řešení, návrh konstrukce.
2. Schematické výkresy (situace, podélný a příčný řez), statický model.
3. Zatížení, použité materiály, spolupůsobící šířka, geometrické charakteristiky.
4. Statické řešení v podélném směru – účinky zatížení.
5. Návrh předpínací výztuže v rozhodujících průřezech.
6. Návrh kabelových drah, účinky předpětí, schéma předpínací výztuže.
7. Korekce.
8. Posouzení pro mezní stavy použitelnosti – omezení napětí a trhlin.
9. Kompletace. Závěrečná korekce.
10. Odevzdání projektu. Zápočet.