Detail předmětu

Kovové mosty 2 (DST)

Akademický rok 2022/23

CO003 předmět zařazen ve 3 studijních plánech

N-P-C-SI (N) zimní semestr 1. ročník

N-K-C-SI (N) zimní semestr 1. ročník

N-P-E-SI (N) zimní semestr 1. ročník

Spřažené ocelobetonové mosty - základní zásady statického návrhu a konstrukčního řešení.
Komorové mosty - základní zásady navrhování, zvláštnosti komorových mostů.
Obloukové mosty a mosty rámové - typy obloukových a rámových mostů, základní zásady statického a konstrukčního řešení.
Šikmé mosty a mosty půdorysně zakřivené - základní zásady navrhování, zvláštnosti půdorysně zakřivených a šikmých mostů.
Visuté a zavěšené mosty - obecné principy statického působení, základní zásady navrhování.
Ocelové a ocelobetonové mostní podpěry - základní zásady statického a konstrukčního řešení.
Výroba a montáž kovových mostů - základní montážní postupy.
Kovové mosty v praxi - příklady realizovaných mostních objektů.

Garant předmětu

prof. Ing. Marcela Karmazínová, CSc.

Zajišťuje ústav

Ústav kovových a dřevěných konstrukcí

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou tohoto kurzu a procvičit získané znalosti a dovednosti.

Znalosti

Student nastuduje problematiku předmětu a zvládne vymezené cíle předmětu ve smyslu získání znalostí a dovedností v oblasti navrhování složitějších konstrukčních systémů kovových a ocelobetonových mostů, konkretizovaných v harmonogramu předmětu.

Osnova

1. Spřažené ocelobetonové mosty - zatížení, nosníky při pružném působení (základní zásady navrhování).
2. Spřažené ocelobetonové mosty - nosníky při plastickém působení a prostředky spřažení (základní zásady navrhování).
3. Komorové mosty - specifické rysy komorových mostů, zásady statického návrhu, kroucení komorových mostů.
4. Šikmé mosty a mosty půdorysně zakřivené - základní zásady navrhování.
5. Obloukové mosty - typy obloukových mostů, konstrukční uspořádání, základní principy statického řešení a navrhování.
6. Obloukové a rámové mosty - zvláštnosti statického řešení, rámové mosty.
7. Visuté mosty - základní zásady statického a konstrukčního návrhu.
8. Zavěšené mosty - základní zásady statického a konstrukčního návrhu.
9. Ocelové a ocelobetonové mostní podpěry - typy, konstrukční a statické řešení.
10. Výroba a montáž kovových mostů. Příklady realizovaných kovových mostů.

Prerekvizity

Navrhování prvků, dílců a spojů ocelových konstrukcí. Kovové mosty - plnostěnné a příhradové trámové mosty. Navrhování prvků a dílců betonových konstrukcí. Statické řešení příhradových konstrukcí a oblouků včetně příčinkových čar. Základy statického řešení visutých a zavěšených konstrukcí.

Jazyk výuky

čeština

Kredity

3 kredity

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

https://www.vut.cz/studenti/predmety/detail/253526

Přednáška

13 týdnů, 1 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Spřažené ocelobetonové mosty - zatížení, nosníky při pružném působení (základní zásady navrhování).
2. Spřažené ocelobetonové mosty - nosníky při plastickém působení a prostředky spřažení (základní zásady navrhování).
3. Komorové mosty - specifické rysy komorových mostů, zásady statického návrhu, kroucení komorových mostů.
4. Šikmé mosty a mosty půdorysně zakřivené - základní zásady navrhování.
5. Obloukové mosty - typy obloukových mostů, konstrukční uspořádání, základní principy statického řešení a navrhování.
6. Obloukové a rámové mosty - zvláštnosti statického řešení, rámové mosty.
7. Visuté mosty - základní zásady statického a konstrukčního návrhu.
8. Zavěšené mosty - základní zásady statického a konstrukčního návrhu.
9. Ocelové a ocelobetonové mostní podpěry - typy, konstrukční a statické řešení.
10. Výroba a montáž kovových mostů. Příklady realizovaných kovových mostů.

Cvičení

13 týdnů, 1 hod./týden, povinné

Osnova

1. Individuální zadání projektu, základní informace a požadavky na zpracování.
2. Dispoziční uspořádání ocelového mostu s příhradovými hlavními nosníky (v závislosti na individuálním zadání).
3.-5. Statické řešení mostovky (v závislosti na individuálním zadání).
6.-9. Statické řešení hlavních nosníků (v závislosti na individuálním zadání).
10.-11. Statické řešení ztužení mostu (v závislosti na individuálním zadání).
12.-13. Konstrukční řešení vybraných prvků nebo detailů mostu, zpracování výkresové dokumentace, kompletace projektu.