Studijní program

Environmentální inženýrství

Akademický rok 2024/25

Zkratka: BPC-ENI Kód: X00000000000 Typ studia: bakalářský Jazyk studia: český

Získaný titul: Bc.

Úroveň kvalifikace: bakalářský (první stupeň)

Udělovaná kvalifikace: Bc. v oblasti "Environmentální inženýrství"

Akreditace:

Forma studia

prezenční studium

Cíle studia

Cílem studia je připravit absolventa s bakalářským vzděláním během 3,5 letého studia pro uplatnění ve stavební praxi, hlavně v oblasti demolic, trvale udržitelného stavění, ochrany přírodních zdrojů surovin a plnohodnotného zpětného zabudování recyklovaných surovin do výroby nových moderních stavebních hmot. Absolvent bude jak technicky odborně vzdělaný, tak i vzdělaný v oblasti základů práva pro uplatnění i mimo obor stavitelství, a to pro potřeby státní správy v oblasti ochrany životního prostředí. Pro rychlejší adaptaci v praxi bude součástí studia i půlroční praxe, která umožní lepší zapojení absolventa do praxe.

Profil absolventa

Absolvent bakalářského studijního programu Environmentální inženýrství bude mít znalosti v oblasti managementu odpadového hospodářství, energetického managementu a základů projektování demoličních prací s ohledem na minimalizaci dopadů na životní prostředí, včetně znalostí z diagnostiky staveb před zahájením demolic pro stanovení bilancí a kvality budoucích recyklátů. V projekční oblasti bude při návrhu a řešení nových budov nebo brownfieldů schopen efektivně využít nové stavební materiály na bázi recyklovaných surovin, dále prvky zeleného designu vedoucích ke snížení energetické náročnosti těchto budov nebo brownfieldů a zajistit tak tvorbu modro-zelené infrastruktury. Současně bude schopen kombinovat znalosti stavebně-technických disciplín, které mu umožní působení v oblasti projektování a realizace staveb krajinného inženýrství, zejména hospodaření s vodami, využívání tepelného potenciálu odpadních vod, retence dešťových vod. Absolvent studijního programu bude mít základní znalosti z právního minima (základy občanského a obchodního práva, základy správního, energetického, finančního práva, základů práva pro životní prostředí). Zároveň bude mít dostatečné penzum znalostí z oblasti přírodních věd potřebných k hodnocení a ochraně přírody, v rámci orgánů státní správy, výzkumu i dalších pozic s environmentálním zaměřením, kdy mohou vykonávat zákonem odborné funkce v odpadovém hospodářství. Bude také moci vykonávat činnosti v oblasti energetického managementu staveb a projekční činnosti při navrhování demolic. Absolvent nabude odborné znalosti nezbytné pro práci zejména v oblasti současných výzev dosažení uhlíkové neutrality, energetické soběstačnosti, šetření přírodních zdrojů a potřeb společnosti v oblasti nakládání s průmyslovými odpady, recyklace druhotných surovin, zajištění oběhového hospodářství ve stavebním průmyslu. Absolvent by měl být specialistou na problematiku Green Dealu v oblasti firem zabývajících se výrobou stavebních materiálů a recyklací odpadů na druhotné suroviny. Získá odborné znalosti v oblasti návrhu a výstavby stavebních objektů, urbanismu obcí, provozování stavebních objektů s ohledem na jejich environmentální úspornost, hospodárnost, využití alternativních zdrojů energie a dalších environmentálně úsporných opatření. Získá znalosti v oblasti až selektivní dekonstrukce staveb. Může působit jak v oblasti projekčních firem, tak i v oblasti firem zabývajících se realizací staveb a jejich demolicí. V neposlední řadě získá odborné znalosti v oblasti efektivního hospodaření s vodami a využívání energií z odpadních vod a může najít uplatnění v oblasti správy. Dále pak ve firmách a v institucích zabývajících se ochranou životního prostředí a řízením nakládání s odpady. Absolvent dovede efektivně aplikovat výše uvedené znalosti na zadaný problém. Dále také dovede získávat nové informace v oboru, rozšiřovat své odborné znalosti, dovednosti a způsobilosti. Je schopen odborně komunikovat v anglickém jazyce.

Specifické požadavky na přijetí

Přijímání uchazečů o studium v bakalářském studijním programu na Fakultu stavební VUT se řídí zákonem o vysokých školách, Statutem VUT, Statutem Fakulty stavební VUT a příslušnou Směrnicí děkana Přijímací řízení na Fakultu stavební VUT. Směrnice děkana detailně specifikuje: - způsob a lhůtu pro podávání přihlášek ke studiu, - způsob doložení zákonem o vysokých školách požadovaného dosaženého vzdělání, - formu přijímací zkoušky se specifikací předmětů přijímací zkoušky, rozsahy minimálních požadovaných znalostí a způsob a kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky a dalších skutečností rozhodujících pro přijetí ke studiu, - pravidla upravující prominutí přijímací zkoušky, - minimální úroveň splnění požadavků nezbytných pro přijetí ke studiu v daném studijním programu, - závazné termíny, zejména termíny konání přijímacích zkoušek a také náhradní termíny, příp. termín doplňkového kola přijímacích zkoušek, - lhůty pro odeslání pozvánek k přijímací zkoušce a termíny, kdy uchazeč může v souladu se zákonem o vysokých školách nahlédnout do svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu, - způsob posuzování omluv absence při přijímací zkoušce, popř. vymezení možnosti konat přijímací zkoušku v náhradním termínu, - způsob vyrozumění uchazečů o dosažených výsledcích při přijímací zkoušce, včetně termínu vyrozumění, - vyhlášení výsledků přijímací zkoušky, sestavení pořadníku, rozhodnutí o přijetí či nepřijetí a zápis přijatých uchazečů ke studiu. Uchazeč o studium bakalářského studijního programu Environmentální inženýrství má prokázat svou způsobilost v rozsahu příslušné směrnice děkana Fakulty stavební VUT. Musí být absolventem středního vzdělání s maturitou a být úspěšný v přijímacím řízení.

Přístup k dalšímu vzdělávání

Absolventi budou moci pokračovat studiem jedním z navazujících magisterských studijních programů na Fakultě stavební VUT. Dále bude připravován navazující magisterský studijní program Environmentální inženýrství, který se bude akreditovat v roce 2027.

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a známkování

Garant programu

Struktura předmětů

1. ročník / zimní semestr / povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
BAA016 Analýza dat 2 2 5 zá,zk
BBA005 Fyzika 2 2 5 zá,zk
BRA012 GIS 2 2
BUA017 Základy digitalizace ve stavebnictví 2 2
BXA001 Nauka o složení stavebních a odpadových materiálů 2 2 5 zá,zk
BXA002 Úvod do odpadového hospodářství 2 1 5 zá,zk
BXA003 Základy práva 2 1 4 zá,zk

1. ročník / letní semestr / povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
BHA046 Stavba a stavitelství (ENI) 2 2 5 zá,zk
BIA012 Zkoušení materiálů a konstrukcí 2 2 5 zá,zk
BJA025 Tepelná ochrana budov a akustika 2 2 5 zá,zk
BUA018 Fundamentals of BIM 2 2
BXA004 Waste Treatment and Technologies 2 3 zk
BXA005 Bilancování hmoty, energie a emisí z výroby a dopravy 2 2 5 zá,zk
BXA006 Základy práva životního prostředí a stavebního práva 2 2 5 zá,zk

2. ročník / zimní semestr / povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
BJA026 Úvod do ekologie ve stavebnictví 2 2 5 zá,zk
BJA027 Druhotné suroviny pro výrobu nových stavebních materiálů 1 2 2 5 zá,zk
BOA020 Nosné konstrukce staveb 2 2 zk
BVA027 Ekonomika udržitelného stavitelství 2 2 5 zá,zk
BXA007 Základy sanačních technologií 2 3 zá,zk
BXA008 Mechanické pochody 2 2 5 zá,zk
BXA009 Právo odpadového a oběhového hospodářství 2 2 5 zá,zk

2. ročník / letní semestr / povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
BHA047 Zelený design ve stavebnictví 2 2 5 zá,zk
BJA028 Hodnocení staveb, rekonstrukce a dekonstrukce 2 2 5 zá,zk
BPA016 Hospodaření s dešťovými vodami 2 2 5 zá,zk
BXA010 Technologie a materiály pro udržitelný rozvoj 2 2 5 zá,zk
BXA011 Strojírenské aspekty v environmentálním inženýrství 2 2 5 zá,zk
BYA002 Angličtina pro středně pokročilé (zkouška) 2 zk

3. ročník / zimní semestr / povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
BHA048 Life-cycle Assessment of Buildings 2 2 5 zá,zk
BJA029 Druhotné suroviny pro výrobu nových stavebních materiálů 2 2 2 5 zá,zk
BJA030 Ekologické materiály z obnovitelných surovin 2 2 5 zá,zk
BPA017 Čištění odpadních vod a jejich další využití 2 2 5 zá,zk
BUA019 Facility management 2 2 5 zá,zk
BXA012 Správní právo pro stavební praxi 2 2 5 zá,zk

3. ročník / letní semestr / povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
BVA028 Odborná praxe (ENI) 30

4. ročník / zimní semestr / povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
BJA031 Bakalářská práce (ENI) 20
BWA014 Environmentální přístupy v přípravě a realizaci staveb 2 2 5 zá,zk

4. ročník / zimní semestr / povinně volitelné / požadován 1 předmět

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
BMB007 Recyklované stavební materiály do dopravních staveb 2 2 5 zá,zk
BTB023 Energetický management 2 2 5 zá,zk

Tip

Nad rámec studijního programu si můžete zapsat volitelné předměty.

Volitelné předměty