Erasmus+ pracovní stáže pro akademický rok 2022/2023

1. kolo výběrového řízení

Termíny

 • počátek vkládání přihlášek je 28. 4. 2022,
 • uzávěrka přihlášek je 20. 5. 2022 do 24.00 hod,
 • výsledky a nominace budou zveřejněny 31. 5. 2022.

Důležité

 • přihláška se týká pracovních stáží s výjezdy v termínu od 1. 6. 2022 do 30. 9. 2023,
 • délka stáže minimálně 60 dní, maximálně 360 dní,
 • nárok na grant vzniká jen za dobu fyzické přítomnosti v hostitelské zemi; mobilitu lze absolvovat i virtuálně z domovské země ovšem bez nároku na grant,
 • místo stáže: země EU, EHP a kandidátské země – více viz další informace,
 • pracovní náplň stáže musí korespondovat s oborem studia na FAST,
 • stáže jsou určeny pro studenty všech typů studia a student/ka musí být řádně zapsán/a do studia na VUT po dobu realizace pracovní stáže,

Instrukce pro podání přihlášky

 • přihláška se vytváří elektronicky v intraportálu VUT,
 • v přihlášce je nutné uvést firmu a zemi, kde má student/ka stáž dohodnutou
 • k přihlášce je nutné dodat motivační dopis a vyplněný Traineeship Agreement nebo e-mailovou korespondenci s firmou, ze které vyplývá, že stáž je rozjednána, přislíbena nebo dohodnuta,
 • kontaktní osoba: Bc. Ludmila Zelinková .

Soubory

Mimořádné kolo: Erasmus+ Mezinárodní mobilita (aktivita 131)

V rámci mezinárodní mobility Erasmus+ lze vyjet do partnerských zemí, jejichž specifikaci najdete v příloze. Výše finanční podpory je určena dle regiónu, do kterého jsou jednotlivé země rozděleny.

Hlavní cíle mezinárodní mobility

 • poskytnout studentům další mezinárodní zkušenost a zlepšit jejich dovednosti v rámci celého světa,
 • podpora příležitostí pro vytváření dlouhodobé a udržitelné spolupráce s partnerskými institucemi.

V rámci tohoto VŘ lze nabídnout výjezdy na tento typ studentských mobilit pro AR 2021/2022 s výjezdem od 1. 12. 2021 do 30. 9. 2022

 • praktické stáže v délce 2-12 měsíců,
 • krátkodobé doktorandské stáže v délce 5-30 dnů.

Podmínky výjezdu na mezinárodní mobilitu:

 • u stáží je základním požadavkem předložení podnikem potvrzeného Traineeship Agreementu (TA) nebo emailem doložená komunikace s podnikem/společností, ze které je zřejmé, že studentovi bude umožněno účastnit se stáže,
 • přijímající instituce může být jakákoli veřejná či soukromá organizace z partnerské země, která působí na trhu práce nebo v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže, výzkumu a inovací. (firmy, podniky, neziskové organizace, veřejné a výzkumné instituce)
 • stáž musí trvat nejméně 60 dní, maximálně 360 dní, nebo do 30. 9. 2022
 • doktorandi mohou vyjet i na krátkodobou stáže v délce 5-30 dní
 • studenti musí být řádně zapsáni do studia na VUT po celou dobu realizace pobytu
 • vybrané místo stáže alespoň částečně koresponduje s oborem studia

Ostatní podmínky jsou stejné jako u mobilit do programových zemí (tj. 27 zemí EU + zemí přidružených) viz Více naleznete případně v přílohách Pokynu rektora č. 18/2017.

Soubory

Nahoru