Studijní program

Stavební inženýrství

Akademický rok 2023/24

Zkratka: B-P-C-SI (N) Kód: B3607 Typ studia: bakalářský Jazyk studia: český

Získaný titul: Bc.

Úroveň kvalifikace: bakalářský (první stupeň)

Udělovaná kvalifikace: Bc. v oblasti "Stavební inženýrství"

Akreditace:

studijní obor

Stavebně materiálové inženýrství

Zkratka: M

Program: Stavební inženýrství

Profil

Cílem studia čtyřletého bakalářského programu Stavební inženýrství v oboru Stavebně materiálové inženýrství je získání uceleného základu nezbytných teoretických vědomostí a všeobecných technických poznatků v celé šíři oblasti stavitelství, dále zvládnutí základních poznatků zejména z výrobně technologických a stavebně odborných disciplínách a navíc dosažení stavu znalostí a orientace v problematice oboru na vyšší úrovni cestou prohlubování znalostí teoretických, technologických i stavebně-inženýrských. Získané odborné znalosti absolventa mu umožní pochopení problematiky oboru v širších souvislostech a zvýší jeho schopnosti působit v praxi. Průkazem o splnění konečného cíle studia, totiž zvládnutí studované látky a schopnosti komplexnějšího samostatného přístupu, bude zpracování a úspěšné obhájení zadaného tématu bakalářské práce z oblasti technologie výroby nebo z oblasti aplikace stavebních látek.

Výsledky učení

Absolventi oboru Stavebně materiálové inženýrství jsou připraveni teoreticky, zejména v oblasti struktury silikátů, stavební fyziky a termodynamiky, což jim vytváří předpoklady pro dosažení komplexnějších znalostí v návaznosti na praktickou výchovu v laboratořích. V laboratořích se absolventi seznámili s vlastnostmi a zkoušením základních stavebních látek, zejména maltovin, keramiky a speciální keramiky, betonu, lehkých hmot a izolací včetně speciálních, dřeva a kovů, takže propojení praktických znalostí s teoretickými splní dílčí cíl, totiž dosažení komplexnějších znalostí a dovedností absolventů. Důraz kladený na spojení teoretické a experimentální přípravy, spojený s poznáním reálných provozních technologií na odborných exkurzích je podložen záměrem vybavit absolventa ucelenými znalostmi i praktickými dovednostmi. Vedle toho absolvent ovládá aplikování stavebních hmot a materiálů v konstrukcích, včetně prefabrikovaných dílců a jejich montáží, diagnostických metod a praktických ukázek na stavbách, což podporuje základní cílový předpoklad pro uplatnění absolventa v praxi.

Garant

Struktura předmětů

3. ročník / zimní semestr / povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
BA004 Matematika 4 2 2 5 zá,zk
BC002 Chemie stavebních látek 2 2 5 zá,zk
BJ001 Keramika 2 1 4 zá,zk
BJ002 Keramika – laboratoře 3 4
BJ003 Technologie betonu – laboratoře 2 2
BJ004 Technologie betonu 1 2 2 5 zá,zk
BJ005 Základy technologických procesů 2 2 5 zá,zk

3. ročník / letní semestr / povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
BI003 Diagnostické metody ve stavebnictví 2 2 4 kl
BJ006 Fyzika stavebních látek 2 2 5 zá,zk
BJ008 Kovové a dřevěné materiály 2 2 5 zá,zk
BJ009 Technologie stavebních dílců 2 2 5 zá,zk
BJ016 Maltoviny 2 2 2 5 zá,zk
BJ017 Laboratorní experimentální metody 2 2 4 zá,zk
BY001 Angličtina pro mírně pokročilé (zkouška) 2 zk

4. ročník / zimní semestr / povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
BH008 Pozemní stavitelství 2 (M) 2 2 5 zá,zk
BJ007 Izolační materiály 2 2 5 zá,zk
BJ010 Lehké stavební látky 2 2 5 zá,zk
BJ012 Technologie montovaných staveb 2 2 5 zá,zk
BL008 Betonové konstrukce (M) 2 2 5 zá,zk
BO005 Dřevěné konstrukce (M) 1 1 3 kl
BZ002 Stavební právo (S, K, M) 2 2

4. ročník / letní semestr / povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
BJ011 Technická termodynamika 2 2 5 zá,zk
BJ013 Speciální izolace 1 1 3 kl
BJ014 Speciální keramika 2 2 5 zá,zk
BJ015 Technologie betonu 2 2 2 5 zá,zk
BT004 Technická zařízení budov (M) 1 1 2
BW003 Strojní zařízení 2 2

4. ročník / letní semestr / povinně volitelné / požadován 1 předmět

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
BJ055 Vlastnosti a užití stavebních materiálů v konstrukcích 2 2 5 zá,zk
BJ056 Vybrané statě z technologie stavebních hmot 2 2 5 zá,zk

4. ročník / letní semestr / povinně volitelné / požadován 1 předmět

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
BJ054 Bakalářský seminář (M) 3

Tip

Nad rámec studijního programu si můžete zapsat volitelné předměty.

Volitelné předměty