Detail předmětu

Technologie montovaných staveb

Akademický rok 2023/24

BJ012 předmět zařazen v 1 studijním plánu

B-P-C-SI (N) / M zimní semestr 4. ročník

Návaznost na oborové předměty technologie výroby stavebních dílců a užití stavebních materiálů, včetně vhodnosti postupů jejich zabudování do konstrukcí stavebních objektů. Systematický přehled současného sortimentu prefabrikovaných stavebních prvků.
Stručný popis technologií provádění staveb občanských, průmyslových a dopravních, zejména moderních montáží. Občanská výstavba: možnosti provádění staveb z montovaných prefabrikovaných dílců a kombinace montovaných objektů s klasickými technologiemi stavění. Průmyslové stavby: možností monolitických konstrukcí vytvářených pomocí systémových bednění a jejich kombinace s montáží dílců prefabrikovaných. Dopravní stavby: výstavba mostních objektů jak montovaných, tak i monolitických. Současné možnosti využití technologie montovaných dílců v rekonstrukcích objektů. Odchylky a tolerance ve stavebnictví, další směry rozvoje technologií montáže. Požadavky na jakost a rozměrovou přesnost výroby prefabrikovaných dílců, trendy vývoje v oboru prefabrikace. Na přednášky obsahově navazuje výuka ve cvičení, které jsou doplněny exkurzemi na vybrané stavby s viditelnou montážní technologií.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Rozšíření znalostí z předmětu technologie výroby dílců o návazné uplatnění prefabrikátů v používaných soustavách montovaných skeletů pozemních staveb - průmyslové haly a občanské stavby a staveb inženýrských. Student se orientuje v používaných montážních postupech staveb s využitím prefabrikace. Upevnění významu souladu technické a organizační úrovně výrobní technologie prefabrikátů a montážních postupů dílců na kvalitu stavebního díla.

Znalosti

Student zvládne cíl předmětu získáním znalostí o používaných soustavách montovaných skeletů pozemních staveb - průmyslové haly a občanské stavby a staveb inženýrských. Získá znalosti o návaznosti technologie výroby dílců a uplatnění prefabrikátů v používaných soustavách montovaných skeletů ve stavebnictví. Získá orientaci v používaných montážních postupech staveb s využitím prefabrikace. Upevnění významu souladu technické a organizační úrovně výrobní technologie prefabrikátů a montážních postupů dílců na kvalitu stavebního díla.

Osnova

1. Vývoj prefabrikace, výhody/nevýhody montovaných konstrukcí, rozměrová a modulová koordinace,
2. Typizace, unifikace konstrukčních soustav, stěnové (panelové) systémy, vývoj,
3. Vady panelových objektů, způsoby jejich sanace (regenerace panelových objektů),
4. Skeletové železobetonové objekty,
5. Halové objekty s nosnou konstrukcí ze železobetonu, oceli nebo dřeva,
6. Statické působení montovaných konstrukcí,
7. Mostní konstrukce – typy staveb, technologie výstavby,
8. Problematika předpínání výztuže,
9. Podzemní objekty – technologie výstavby, konstrukční systém,
10. Výstavba podzemních objektů s využitím prefabrikace (sekundární skládané ostění),
11. Dřevostavby – základní členění typů dřevostaveb, typy používaných dřevěných prvků, cena prací dřevostaveb,
12. Dřevostavby – konstrukční zásady a detaily v provádění.
13. Dřevostavby – statické řešení dřevostaveb, požární odolnost, software pro návrh dřevostavby.

Prerekvizity

Základní orientace v konstrukčních soustavách pozemních staveb a provádění inženýrských staveb a v provádění kovových a dřevěných konstrukcí. Navrhování betonových konstrukcí, fyzikálně mechanické vlastnosti oceli, železobetonu, dřeva.

Jazyk studia

čeština

Kredity

5 kreditů

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Vývoj prefabrikace, výhody/nevýhody montovaných konstrukcí, rozměrová a modulová koordinace, 2. Typizace, unifikace konstrukčních soustav, stěnové (panelové) systémy, vývoj, 3. Vady panelových objektů, způsoby jejich sanace (regenerace panelových objektů), 4. Skeletové železobetonové objekty, 5. Halové objekty s nosnou konstrukcí ze železobetonu, oceli nebo dřeva, 6. Statické působení montovaných konstrukcí, 7. Mostní konstrukce – typy staveb, technologie výstavby, 8. Problematika předpínání výztuže, 9. Podzemní objekty – technologie výstavby, konstrukční systém, 10. Výstavba podzemních objektů s využitím prefabrikace (sekundární skládané ostění), 11. Dřevostavby – základní členění typů dřevostaveb, typy používaných dřevěných prvků, cena prací dřevostaveb, 12. Dřevostavby – konstrukční zásady a detaily v provádění. 13. Dřevostavby – statické řešení dřevostaveb, požární odolnost, software pro návrh dřevostavby.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Souvislost oborových předmětů technologie výroby stavebních dílců a užití stavebních materiálů, včetně vhodnosti postupů jejich zabudování do konstrukcí stavebních objektů, 2. Popis vybraného konkrétního typu panelového objektu konstrukčního systému NKS – T06B-P/1988, výpisy prvků, projektová dokumentace, konstrukční detaily, postup montáže 3. Regenerace panelových objektů, zejména se zohlednění požadavků na ETICS systémy, 4. Popis vybraného konkrétního typu skeletového železobetonového objektu, výpisy prvků, projektová dokumentace, konstrukční detaily, postup montáže 5. Systematický přehled současného sortimentu prefabrikovaných stavebních prvků, příklad na výpočet zatížení, 6. Typy montovaných obvodových plášťů, 7. Legislativní předpisy při uvádění výrobků na trh, proces certifikace, průkazní a kontrolní zkoušky u prefa stavebních dílců a u betonářské výztuže, požadavky na jakost a rozměrovou přesnost výroby prefabrikovaných dílců, odchylky a tolerance ve stavebnictví, 8. Druhy předpínání výztuže (hydraulické systémy, elektroohřev), svary a značení výztuže, 9. Exkurze na vybranou stavbu, 10. Orální prezentace připravených ročníkových prací pro realizovanou stavbu. 11. Návrh a tepelně-izolační posouzení skladby obvodového pláště dřevostaveb dle platných normových předpisů 12. Technologie výroby lepených prvků, Typy lepidel pro lepené dřevěných prvků, Ověřování lepených spojů pro dřevostavby 13. Trvanlivostní test lepených prvků (experiment)– odolnost proti delaminaci dle EN 391, využití softwaru pro návrh dřevostaveb.