Detail předmětu

Technická termodynamika

Akademický rok 2023/24

BJ011 předmět zařazen v 1 studijním plánu

B-P-C-SI (N) / M letní semestr 4. ročník

Základy a vývoj aplikované termodynamiky, význam v tepelných procesech výroby stavebních hmot. Zákony, stavové a procesní veličiny, práce objemová a technická, kruhové děje, tepelné diagramy, entropie a nevratnost dějů v praxi.
Proudění tekutin: základní pojmy, energetická bilance, ztráty v reálných systémech.
Sdílení tepla: vedením, sáláním, prouděním, kritéria podobnosti.
Termodynamika par: skutečné plyny a páry, tepelné diagramy a aplikace, stavy par a jejich změny, mísení par a par s vodou.
Termodynamika vlhkého vzduchu: stavové veličiny, rovnice stavu, i-x diagram a jeho aplikace, změny stavu, mísení vzdušných proudů, sdílení tepla a přenos hmoty, základy procesu sušení, statika sušení, bilance, typy sušáren a aplikace i-x diagramu.
Základy spalování: paliva pevná, kapalná, plynná, složky a vlastnosti, statika spalování, množství vzduchu a spalin, základy tepelné bilance pecí,přehled pecních jednotek výroby stavebních hmot.
Energetika a ekologie: energetika výroby stavebních hmot, vývoj ve světě, ekologické aspekty legislativy EU.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Získání uceleného přehledu o významu tepelné techniky v rozhodujících technologických procesech výroby stavebních látek, jak z hlediska kvality procesů a produkce, tak zejména ekonomiky výroby a ekologických aspektů. Základní orientace v národní a celosvětové bilanci energetické zdrojů, zvládnutí postupu tepelných bilancí a v řešení úloh úspor spotřeby tepla, zejména v energeticky nejnáročnějších procesech sušení a výpalu. Posílení vědomí ekologické odpovědnosti výrobců stavebních látek jako trvale ekologicky únosných výrobků.

Znalosti

Student zvládne cíl předmětu získáním znalostí o významu tepelné techniky v rozhodujících technologických procesech výroby stavebních látek, jak z hlediska kvality procesů a produkce, tak zejména ekonomiky výroby a ekologických aspektů. Získá základní orientace v národní a celosvětové bilanci energetické zdrojů, zvládnutí postupu tepelných bilancí a v řešení úloh úspor spotřeby tepla, zejména v energeticky nejnáročnějších procesech sušení a výpalu. Posílení vědomí ekologické odpovědnosti výrobců stavebních látek jako trvale ekologicky únosných výrobků.

Osnova

1. Vývoj aplikované termodynamiky, význam v tepelných procesech výroby stavebních hmot, souvislosti s energetickou situací.
2.Zákony, stavové a procesní veličiny, práce objemová a technická, kruhové děje.
3. Tepelné diagramy, entropie a nevratnost dějů v praxi.
4. Proudění tekutin, terminologie, energetická bilance, ztráty proudění v reálných systémech stvebních hmot.
5. Sdílení tepla vedením, sáláním, prouděním, kritéria podobnosti.
6. Termodynamika par, skutečné plyny a páry, tepelné diagramy
7. Aplikace diagramů, stavy par a jejich změny, mísení par a par s vodou.
8. Termodynamika vlhkého vzduchu, stavové veličiny, rovnice stavu.
9. Diagram i-x a jeho aplikace, změny stavu, mísení vzdušných proudů.
10. Sdílení tepla a přenos hmoty, základy procesu sušení, statika sušení, bilance, typy sušáren.
11. Paliva pevná, kapalná, plynná, složky, možnosti alternativních paliv, prognózy v zajištění zdrojů primární energie.
12. Základy spalování, statika spalování, množství vzduchu a spalin.
13. Základy tepelné bilance pecí,přehled pecních jednotek výroby stavebních hmot, hořáky.Energetika a ekologie: energetika výroby stavebních hmot, vývoj ve světě, ekologické aspekty legislativy EU.

Prerekvizity

Základní znalosti z termiky, znalosti technologických procesů výroby maltovin a keramiky, zejména procesy sušení a pálení. Dále pak znalost fyziky stavebních látek.
Fyzika stavebních látek.

Jazyk studia

čeština

Kredity

5 kreditů

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Vývoj aplikované termodynamiky, význam v tepelných procesech výroby stavebních hmot, souvislosti s energetickou situací. 2.Zákony, stavové a procesní veličiny, práce objemová a technická, kruhové děje. 3. Tepelné diagramy, entropie a nevratnost dějů v praxi. 4. Proudění tekutin, terminologie, energetická bilance, ztráty proudění v reálných systémech stvebních hmot. 5. Sdílení tepla vedením, sáláním, prouděním, kritéria podobnosti. 6. Termodynamika par, skutečné plyny a páry, tepelné diagramy 7. Aplikace diagramů, stavy par a jejich změny, mísení par a par s vodou. 8. Termodynamika vlhkého vzduchu, stavové veličiny, rovnice stavu. 9. Diagram i-x a jeho aplikace, změny stavu, mísení vzdušných proudů. 10. Sdílení tepla a přenos hmoty, základy procesu sušení, statika sušení, bilance, typy sušáren. 11. Paliva pevná, kapalná, plynná, složky, možnosti alternativních paliv, prognózy v zajištění zdrojů primární energie. 12. Základy spalování, statika spalování, množství vzduchu a spalin. 13. Základy tepelné bilance pecí,přehled pecních jednotek výroby stavebních hmot, hořáky.Energetika a ekologie: energetika výroby stavebních hmot, vývoj ve světě, ekologické aspekty legislativy EU.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

Cvičení je teoretické, výpočtové. Podmínkou účasti na cvičení je kalkulačka, pravítko a tužka. 1. Úvod, Avogadrova konstanta, ideální plyny 2. Tři základní děje ideálního plynu, měření teploty, teplotní roztažnost 3. První zákon termodynamiky a jeho aplikace ve čtyřech základních dějích, výpočty tepla a práce 4. Druhý zákon termodynamiky, entropie, děje vratné a nevratné, Carnotův cyklus I 5. Druhý zákon termodynamiky, entropie, děje vratné a nevratné, Carnotův cyklus II 6. Mokrá pára, sytá pára, přehřátá pára, základní pojmy 7. Mokrá pára, sytá pára, přehřátá pára, výpočty 8. Termodynamika vlhkého vzduchu, pojmy související s i-x diagramem vlhkého vzduchu, jednoduché výpočty 9. Termodynamika vlhkého vzduchu, tepelná bilance sušárny 10. Sdílení tepla 11. Tepelná bilance pece I 12. Tepelná bilance pece II 13. Zápočtový test