Detail předmětu

Chemie stavebních látek

Akademický rok 2023/24

BC002 předmět zařazen v 1 studijním plánu

B-P-C-SI (N) / M zimní semestr 3. ročník

Současný stav a vývoj zkušebních metod. Způsobilost zkušebních laboratoří, jejich organizace a dislokace, akreditace.
Odběry vzorků a jejich příprava k analýze. Separační metody. Látkové složení, mol, způsoby vyjadřování složení roztoků a směsí tuhého skupenství.Teoretické základy klasické kvantitativní analýzy, kinetika chemických reakcí, rovnováhy chemických reakcí,. Vážková analýza, její princip, praktické provedení a využití. Odměrná analýza, její princip, rozdělení . Neutralizační analýza, oxidimetrie, reduktometrie, komplexometrie, merkurimetrie, argentometrie a jejich použití při analýze stavebních látek. Vlastnosti silikátů, schéma klasické silikátové analýzy, její využití ve zkušebních laboratořích ve stavebnictví. Teoretické základy fyzikálně-chemických zkušebních metod - optických, elektroanalytických a jejich využití ve stavebnictví. Rentgenová spektrometrie a spektrometrie buzené rentgenovým zářením a jejich využití ve stavebnictví.Termochemická analýza. Chyby chemických stanovení, zpracování a interpretace výsledků zkoušek.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Cílem předmětu je získat znalosti o současném stavu zkušebních metod, zpracování a vyhodnocení výsledků zkoušek.

Znalosti

Student zvládne analýzu základních složek stavebních materiálů a dokáže zpracovat a vyhodnotit výsledky provedených analýz.

Osnova

1. Současný stav a vývoj zkušebních metod. Odborné požadavky na způsobilost zkušebních laboratoří, akreditace.
2. Odběry vzorků a jejich příprava k analýze. Separační metody. Směsi a výpočet jejich složení, způsoby vyjadřování složení roztoků a směsí tuhého skupenství.
3. Teoretické základy klasické kvantitativní analýzy, kinetika chemických reakcí, rovnováhy chemických reakcí, elektrochemické principy redoxních reakcí.
4. Vážková analýza, její princip, vlastnosti sraženin, praktické provedení a využití. Výpočty gravimetrických analýz.
5. Odměrná analýza, její princip, rozdělení, základní látky, indikátory a jejich funkce. Neutralizační analýza, oxidimetrie, reduktometrie. Výpočty neutralizačních a redoxních odměrných analýz.
6. Komplexometrie, merkurimetrie, argentometrie a jejich použití při analýze stavebních látek. Výpočty komplexometrických odměrných analýz.
7. Schéma klasické silikátové analýzy, její využití ve zkušebních laboratořích ve stavebnictví.
8. Chemický rozbor cementu. Výpočty srážecích rovnovah.
9. Zkoušení záměsových a náporových vod. Výpočty pH.
10. Teoretické základy fyzikálně-chemických zkušebních metod – optických: UV, VIS, IR spektrofotometrie, AAS, AES a jejich využití ve stavebnictví.
11. Rentgenová spektrometrie a spektrometrie buzené rentgenovým zářením a jejich využití ve stavebnictví. Elektronová mikroanalýza.
12. Teoretické základy fyzikálně-chemických zkušebních metod elektroanalytických a jejich využití ve stavebnictví.
13. Termochemické metody a jejich využití ve stavebnictví. Chyby chemických stanovení.

Prerekvizity

Základy obecné a anorganické chemie, chemické složení stavebních materiálů, základní chemické výpočty, chemické názvosloví.

Jazyk studia

čeština

Kredity

5 kreditů

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Současný stav a vývoj zkušebních metod. Odborné požadavky na způsobilost zkušebních laboratoří, akreditace. 2. Odběry vzorků a jejich příprava k analýze. Separační metody. Směsi a výpočet jejich složení, způsoby vyjadřování složení roztoků a směsí tuhého skupenství. 3. Teoretické základy klasické kvantitativní analýzy, kinetika chemických reakcí, rovnováhy chemických reakcí, elektrochemické principy redoxních reakcí. 4. Vážková analýza, její princip, vlastnosti sraženin, praktické provedení a využití. Výpočty gravimetrických analýz. 5. Odměrná analýza, její princip, rozdělení, základní látky, indikátory a jejich funkce. Neutralizační analýza, oxidimetrie, reduktometrie. Výpočty neutralizačních a redoxních odměrných analýz. 6. Komplexometrie, merkurimetrie, argentometrie a jejich použití při analýze stavebních látek. Výpočty komplexometrických odměrných analýz. 7. Schéma klasické silikátové analýzy, její využití ve zkušebních laboratořích ve stavebnictví. 8. Chemický rozbor cementu. Výpočty srážecích rovnovah. 9. Zkoušení záměsových a náporových vod. Výpočty pH. 10. Teoretické základy fyzikálně-chemických zkušebních metod – optických: UV, VIS, IR spektrofotometrie, AAS, AES a jejich využití ve stavebnictví. 11. Rentgenová spektrometrie a spektrometrie buzené rentgenovým zářením a jejich využití ve stavebnictví. Elektronová mikroanalýza. 12. Teoretické základy fyzikálně-chemických zkušebních metod elektroanalytických a jejich využití ve stavebnictví. 13. Termochemické metody a jejich využití ve stavebnictví. Chyby chemických stanovení.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Školení o bezpečnosti práce, převzetí stolů a mytí skla 2. Neutralizační analýza - Stanovení látkové koncentrace (titru) NaOH, Stanovení neznámé koncentrace roztoku H2SO4 3. Oxidimetrické metody - Bichromátometrické stanovení neznámé koncentrace železa 4. Chelatometrie - Stanovení neznámé koncentrace vápníku, Stanovení neznámé koncentrace hořčíku 5. Chemický rozbor vápence nebo dolomitu - Alkalimetrické stanovení nerozpustných uhličitanů, Chelatometrické stanovení CaO, MgO – příprava vzorku 6. Chelatometrické stanovení CaO, MgO – dokončení, Analýza vody - Stanovení CHSKMn 7. Analýza vody - Stanovení agresivního CO2 Heyerovou zkouškou, Chelatometrické stanovení „tvrdosti vody“, Potenciometrické stanovení pH vody 8. Analýza silikátu - Rozklad cementu s NH4Cl a HCl (1.navážka) 9. Analýza silikátu - Srážení amoniakem (1.navážka), Rozklad cementu s NH4Cl a HCl (2.navážka) 10. Analýza silikátu - Stanovení SiO2 (1.navážka), Chelatometrické stanovení CaO, MgO, Al2O3 (1.navážka) 11. Analýza silikátu - Srážení amoniakem (2.navážka), Stanovení SiO2 (2.navážka) 12. Analýza silikátu - Chelatometrické stanovení CaO, MgO (2.navážka), Stanovení Fe2O3 (1. a 2. navážka) 13. Analýza silikátu - Chelatometrické stanovení Al2O3 (2.navážka), Zápočtový test